Na Brněnské přehradě nechceme lodě se spalovacími motory

Na Brněnské přehradě nechceme lodě se spalovacími motory
Motorová jachty Bayliner 285 a oplachtěná jachta Corveette 650.
Autor snímku ARCHIV BVV
SDÍLEJ:

Ministerstvo dopravy (ministr Dan Ťok za politickou stranu ANO) nerespektuje zákony České republiky ani práva občanů a to tím, že na petici "Brněnská přehrada s loděmi jen na elektrický pohon" neodpovědělo ani čtyři týdny po zákonem stanovené třicetidenní lhůtě, čímž nerespektovalo zákon ani petiční právo občanů. Chápeme, že nemá protiargumenty, ale to ho nezbavuje povinnosti odpovědět a jasně se vyjádřit.

Jak na to

Zákon o právu petičním 

č. 85/1990 Sb. 

§ 5 Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Ministerstvo dopravy nerespektuje zákony naší země ani práva občanů. Ohrožuje bezpečnost lidí rozhodnutím, proti kterému se již několik let odvolávají všechny místně příslušné správní orgány, instituce i sami občané. Tímto rozhodnutím také ohrožuje přírodní park Podkomorské lesy a vodní nádrž Brněnská přehrada. 

Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
V Brně 12. května 2016

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA S LODĚMI JEN NA ELEKTRICKÝ POHON

My, níže podepsaní občané, touto peticí žádáme Ministerstvo dopravy České republiky, aby v souladu s přáním občanů a všech místních orgánů státní správy BRNĚNSKOU PŘEHRADU zahrnulo mezi vodní plochy a toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory včetně takových plavidel ve veřejné dopravě.

Petici sestavila: Ing. et Mgr. Ivana Nanjo Kolaříková, Křivánkovo náměstí 15, 641 00 Brno

Jachty.

Co se dělo?  

1. Dne 26. června jsme Ministerstvu dopravy (MD), odeslali doporučeným dopisem druhou petici s rozšířenou argumentací a s otevřeným dopisem adresovaným některým politikům, parlamentu a senátu. Ani v zákonné lhůtě 30 dní, ani dalších 14 dní po marném uplynutí zákonné lhůty se k druhé petici MD nijak nevyjádřilo.

Tedy lze konstatovat, že Ministerstvio dopravy nerespektuje zákony České republiky a nerespektuje právo petiční.

2. Hejtman Jihomoravského kraje cíl petice opět jednoznačně podpořil a zdůraznil, že mu o týž záměr jako petentům  jde již několik let, a MD to dal jasně na vědomí.

3. Senát ČR potvrdil přijetí našich dokumentů a jejich rozeslání všem senátorům.

4. Kancelář Prezidenta ČR potvrdila přijetí našich dokumentů.

5. O druhé petici byl informován i Parlament ČR. Zatím zůstává bez respondence.

6. Státní plavební správa byla s našimi dokumenty rovněž seznámena. Odtud přišla odpověď, že oni neřeší, kde je plavba povolena a kde ne. Dále nám sdělili, kolik lodí se spalovacími motory na BP má výjimky. Ty výjimky jsou třeba i dle nové vyhlášky, neboť tyto lodě používají silnější motory, než vyhláška povoluje (pro upřesnění - vyhláška se týká jen malých lodí). Jde o lodě těchto organizací: Policie ČR, Městská policie Brno, Hasičský záchranný sbor, oddíly vodních sportů s loděnicemi na BP – veslaři, jachting, apod… Tyto výjimky petice nijak nenapadá, neboť i petenti jsou si vědomi, že tyto výjimky jsou nutné z&nb sp;důvodů udržení pořádku a bezpečnosti na BP a trénink sportovců je také něco, co mají petenti v úmyslu zachovat jako nedílnou součást života BP a formu rekreace využívající vodní plochu. 

7. Z Ministerstva životního prostředí ČR jsme dostali odpověď, že v případě novelizace zákona/vyhlášky, bude k našim argumentům přihlédnuto, neboť jsou v souladu se zájmy prosazovanými MŽP. Já jen připomínám, že MŽP nemělo k původnímu návrhu připomínek. Jinými slovy se vyjádřilo, že nevidí důvod, proč by v přírodním parku Podkomorské lesy neměl být na vodní ploše povolen provoz spalovacích motorů. Nicméně podpultová informace říká, že projednávání novely nebylo tak zcela standardní.  

8. Primátor města Brna se již v minulosti vyjádřil v tom smyslu, že ani město Brno si nepřeje provoz lodí se spalovacími motory na Brněnské přehradě, a to v souladu s přáním starostů městských částí a Povodí Moravy. 

9. Letní sezóna se blíží ke konci a my můžeme konstatovat předběžné závěry:

                a) Ne všechny lodě, které na BP jezdí se spalovacími motory, mají motory pouze do výkonu 10 kW

                b) Ne všechny lodě jezdí ve výtlačném režimu, jak nařizuje vyhláška.

                c) Ne všechny lodě dodržují plavební dráhu

                d) Často jsou lodě spouštěny na vodu v místech, kde je zákaz vjezdu motorových vozidel.

                e) Kontrola lodí ze strany Police ČR a Městské policie je prakticky nemožná a tedy nulová.

                f) K vážnému ohrožení plavců motorovými loděmi, pokud je nám známo, zatím nedošlo, ale je to malý zázrak vzhledem ke skutečnosti uváděné v bodě c.

                g) Neregulovaný provoz motorových lodí na PB vážně ohrožuje jiné sportovce v plavební dráze lodí, zejména paddleboardisty. Brněnská přehrada je, jak by mělo být zákonodárcům známo, velmi malá. Kapacita půjčoven paddleboardů je něco kolem 100 plavidel, která se pohybují v plavební dráze lodí (jsou to plavidla, byť bezmotorová a často řízená začátečníky nebo dokonce školní mládeží), kam dle nové vyhlášky mohou se svojí motorovou lodí kapitáni ve věku už od 15 let a bez jakékoliv kvalifikace!!! Nelze vyloučit ani kolize se závodními veslicemi a s plavci, kteří se ko upou na místech, kde není plavební dráha lodí jasně a jednoznačně vyznačena.

                h) Letošní letní sezóna jednoznačně ukázala, že provoz motorových lodí na BP je ve prospěch několika málo majitelů těchto lodí na úkor většiny dalších rekreantů a sportovců využívajících tuto vodní plochu již tradičně k tréninku a rekreaci. Nebojíme se říci, že díky rozhodnutí MD může prokazatelně zájmová menšina ohrožovat svými zájmy mnohonásobně větší zájmovou skupinu.

                i) Máme důvodné obavy, že pro policii je prokazatelně prakticky nemožné kontrolovat motorové lodě, případně je usvědčit z jízdy v nesprávném režimu, tedy ve skluzu, a následně je pokutovat, což povede v budoucnu k dalšímu nerespektování plavebního řádu ze strany majitelů malých plavidel se spalovacími motory na BP, k dalšímu narušování plavebních drah a následnému ohrožování plavců na tak malé přehradě. Věříme, že naši zákonodárci nebudou čekat na první, druhý, nebo až třetí smrtelný úraz a že přijmou náležitá opatření dříve, než toto nastane.  

                j) Nechápeme, proč na BP MUSÍ jezdit malé lodě se spalovacími motory (opět podotýkám, že velkých lodí se vyhláška netýká, takže čistě teoreticky není provoz velkých lodí nijak omezen, pokud by se někomu podařilo je na hladinu dostat), které obtěžují ostatní rekreanty hlukem a smogem, když dnes již téměř srovnatelné výkony mají i elektromotory. Navíc majitelé lodí s elektromotory jsou obecně ukázněnější, než majitelé lodí se spalovacími motory. To, že výrobci a dodavateli uváděné míry produkovaného hluku a spalin u spalovacích motorů můžou být zkreslené či nepřesn&eacu te;, je rovněž velmi pravděpodobné, navíc nikdo nedokáže garantovat, že nikdy nedojde k havárii, při níž by pohonné hmoty unikly do vody.

10) Minulý týden jsem zaslal osobní dopis v této věci panu prezidentovi a panu předsedovi vlády. 

Jachty.

Adresy, kam jsme posílali petici a dokumenty:

Kancelář prezidenta republiky:  martin.mynar@hrad.cz

Předseda poslanecké sněmovny: hamacekj@psp.cz (ČSSD)

Poslanecká sněmovna: posta@psp.cz

Předseda senátu: stechm@senat.cz (ČSSD)

Senát parlamentu: epodatelna@senat.cz

Jihomoravský kraj: posta@kr-jihomoravsky.cz

Primátor statutárního města Brna: vokral.petr@brno.cz (ANO)

Ministerstvo životního prostředí: posta@mzp.cz (ANO)

Ředitelství vodních cest: fojtu@rvccr.cz

Státní plavební správa: reditelstvi@plavebniurad.cz 

INFO: Petice na záchranu Brněnské přehrady

 

Proč občané nechtějí na Brněnské přehradě lodě se spalovacími motory?

ROZŠÍŘENÁ ARGUMENTACE

Proč občané nejen z Brna, ale i z celé České republiky nechtějí na Brněnské přehradě lodě se spalovacími motory (pod pojmem lodě máme na mysli veškerá plavidla), lze shrnout do několika základních bodů:

Brněnská přehrada je SVĚTOVÝ UNIKÁT tím, že je zde již téměř 70 let veřejná lodní doprava zajišťována výhradně loděmi s elektromotory. Celou tu dobu zde zároveň byla zakázána plavba lodí se spalovacími motory vč. veřejné dopravy. Výjimky měli pouze policie, záchranáři a doprovodné lodě využívané pro trénink sportovců, zejména veslařů. Prosím zamyslete se nad tím, kolik naše země má světových unikátů. My víme pouze o dvou. Domníváme se, že si naše země nemůže dovolit jeden z nich "zahodit"!

Na vyčistění Brněnské přehrady se finančně podílela i Evropská unie. Pokud se nepodaří přehradu udržet čistou, s největší pravděpodobností bude Česká republika muset dotaci 127 000 000 Kč vrátit Evropské unii! Nedomníváme se, že Ministerstvo dopravy má zpracovanou studii, ze které by jednoznačně vyplývalo, že spalovací motory v žádném případě neznečistí přehradu. Dotační peníze budou muset vracet všichni občané ČR prostřednictvím státního rozpočtu nebo rezerv. To by znamenalo, že by se třeba nepostavila nějaká dětská hřiště, škola, školka, nemocnice... Prostě někde by ty peníze v naší zemi chyběly. Domníváme se, že by to nebylo spravování naší země tak, jak by to mel dělat „dobrý hospodář“.

Je naprosto nezbytné zabránit jakémukoliv dalšímu znečišťování Brněnské přehrady a přírodního parku Podkomorské lesy. V souvislosti s provozem lodí se spalovacími motory hrozí možné úniky ropných látek do vody, nebo je přinejmenším nelze vyloučit. Spalovací motory vypouštějí do vody zplodiny a jsou chlazeny vodou.

Brněnská přehrada je malá a její velká část leží v přírodním parku Podkomorské lesy, na které na druhém břehu navazují Rozdrojovické lesy. Větší část Brněnské přehrady počínaje Rokli a konče ve Veverské Bítýšce tvoří úzké koryto. Jezerní část přehrady je menší než některé rybníky.

V poměrně velké části Brněnské přehrady, zejména v oblasti jejího dlouhého vzdutí, jsou dlouholetá hnízdiště vzácných vodních ptáků. Na přehradních březích a v jejích přítocích žijí chránění živočichové jako je perlorodka říční, raci a vydra říční. Provoz soukromých lodí se spalovacími motory by mohl tyto ptáky a živočichy výrazně ohrozit už jen tím, že budou rušeni.

Brněnská přehrada je největší spádovou rekreační zónou města Brna a jeho širokého okolí a v době prázdnin k ní přijíždějí rekreanti z celé Evropy. Slouží především ke koupání, její břehy nabízejí trasy k procházkám a k jízdě na kole a hlavně rekreaci v klidu. Je oblíbeným cílem školních výletů a firemních akcí. Po Rokli jsou podél obou břehů Brněnské přehrady udržované pláže, nad Roklí už je přehrada pro provoz malých motorových člunů příliš úzká, obzvlášť vezmeme-li v úvahu, že zde jezdí pravidelná linková lodní doprava s velkými dopravními loděmi na elektropohon a mnohá malá sportovní a rekreační plavidla. V okolí přehrady je mnoho objektů určených k rekreaci. Je také hojně využívána k rybaření a vodním sportům (jachting, veslování, windsurfing, vzrůstá obliba seakayakingu a paddleboardingu). Jsou zde závody ve veslování, dračích lodí, jachtingu, windsurfing, plavání a triatlonu. Triatlonisté zde samozřejmě i trénují, a to nejen plaveckou část. Po celé hladině přehrady se v letních měsících pohybuje velké množství plavců! Hluk, smog a škodliviny unikající do ovzduší z plavidel se spalovacíma motory tuto rekreační oblast pro naprostou většinu jejich uživatelů zcela degradují a znehodnotí. Navíc provoz soukromých lodí výrazně sníží bezpečnost většiny rekreantů. Nepovažujeme za správné prosazovat zájmy několika jednotlivců na úkor zdrcující většiny, v tomto případě veřejnosti – občanů, turistů, rekreantů a sportovců.

Kapacita šesti lodí s elektromotory pro veřejnou hromadnou dopravu v majetku Dopravního podniku města Brna je 1120 cestujících během jedné plavby, tedy je více než dostačující a zatím stále výrazně převyšuje poptávku. Břehy jsou lemované sportovními loděnicemi. Navíc jsou na přehradě půjčovny elektrolodí, šlapadel a paddleboardů. Brněnská přehrada je již nyní přeplněná. Jakákoliv další plavidla se spalovacími motory jsou zde přebytečná a nejsou žádoucí.

V době, kdy se celá Evropa snaží o snižování škodlivých exhalací vypouštěných do ovzduší, a kdy město Brno kromě provozování tramvajové a trolejbusové dopravy na elektřinu nahrazuje autobusy s naftovými motory autobusy s pohonem na plyn, nám přijde přinejmenším podivné, že na Brněnské přehradě, kde dosud platil zákaz spalovacích motorů, tyto Ministerstvo dopravy se souhlasem Ministerstva životního prostředí vyhláškou naopak povoluje i přes protesty Magistrátu města Brna. To znamená, že se v Brně škodlivé exhalace se souhlasem Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí budou naopak zvyšovat.

Brněnská přehrada má 70 let hromadnou lodní dopravu zajišťovánu Dopravním podnikem města Brna výhradně loděmi s elektromotory, které jsou napájeny z baterií. Lodě jezdí za každého počasí podle trvalého a platného jízdního řádu, takže v sezóně mají funkci městské hromadné dopravy. Tím město Brno předběhlo dobu nejméně o 60 let. Nyní se zavádí lodě s elektromotory i na jiných přehradách a jezerech v Evropě, například ve Švýcarsku. V Brně ale máme znovu zavést ve veřejné dopravě lodě se spalovacími motory, abychom se vrátili o 50 let zpět? Vůbec nechápeme, kdo na tom může mít zájem. Občané Brna to nejsou!

Pokud opravdu máte zájem o životní prostředí, pak veškeré úvahy Ministerstva dopravy neomezit případného dalšího veřejného dopravce na Brněnské přehradě, který by směl používat lodě se spalovacími motory, jsou zcela jednoznačně špatné a hovoří pouze o tom, že zastáváte pouze partikulární zájmy jednoho, nebo několika ziskuchtivých podnikatelů, nikoliv však zájmy těch, kterým jde o životní prostředí a o obyvatele této republiky užívající Brněnskou přehradu k rekreaci a sportovnímu vyžití. Jistě vám jako odborníkům nemusíme vysvětlovat, že doposud neexistuje ekologický spalovací motor, který nebude šířit hluk a vypouštět exhalace. Hluk se bude v úzkém korytě přehrady odrážet od kopců. Smog se bude držet v údolí a bude obtěžovat všechny rekreanty.

Na Brněnské přehradě není veřejné přístaviště soukromých lodí. Lodě, které již plují po hladině, se dostávají na hladinu mimo přístaviště a poškozují břeh přehrady, který byl během čištění upraven.

Jak se objevilo v některých novinových článcích, policie sama přiznala, že kontrola dodržování předpisů, stanovených pro soukromé lodě používající spalovací motory je velmi malá, nedostatečná až nemožná. V některých případech motorové čluny řídí opilí řidiči, jedenáctileté děti bez dozoru dospělých a nekvalifikované osoby. Čluny nedodržují předepsanou minimální vzdálenost od břehů, jejich řidiči u sebe většinou nemají doklady. Často se stává, že řidič motorového člunu nesleduje plavební dráhu před sebou!

Na Brněnské přehradě se dvakrát ročně koná mezinárodní veslařské regata, pro kterou je vytyčena závodní dráha a jakýkoliv amatér bude do ní najíždět a tím ji poškozovat. Velmi dobře známe např. narušování průběhu závodu Pražských primátorek čluny a parníky na Vltavě, byť závod a jeho termín je dobře znám. Tedy další příklad, kdy zájmy jednotlivce jdou na úkor ostatních.

V červenci 2015 došlo na velké Jesenické přehradě ke smrtelnému zranění plavce policejním motorovým člunem. Tedy člunem, který řídil profesionální řidič, náležitě proškolený, náležitě kvalifikovaný, poučený a pravidelně přezkušovaný. Dá se předpokládat, že tento řidič ve službě nebyl pod vlivem alkoholu, psychotropních, nebo jiných omamných látek. Přesto tento profesionál smrtelně zranil plavce! Obáváme se toho, co se dá očekávat na malé a přeplněné Brněnské přehradě. Policie již nepřímo prohlásila, že nelze provádět kontroly řidičů motorových člunů tak důsledně, aby zajistila, že nebudou řídit své čluny pod vlivem alkoholu. Policie také nepřímo uvedla, že není v jejích možnostech zajistit, aby čluny řídili pouze kvalifikované osoby, držitelé náležitých dokladů, tedy absolventi patřičných kurzů a zkoušek. Jak jsme sami prověřili dne 13.8.2015, policie na k nahlášenému případu velmi rychle jedoucího člunu ohrožujícího plavce na Brněnské přehradě po padesáti minutách od nahlášení ještě ani nevyjela!!!

Z výše uvedeného vyplývá, že si nejsme jisti, jakým způsobem chtějí státní orgány zajistit bezpečnost plavců. Snad jedině omezením plavců jejich uzavřením v koupalištích, respektive vytýčením plavebních drah pro čluny a pokutováním plavců při jejich překročení. V takovém případě bychom ale mohli a měli hovořit jednoznačně o omezování většiny občanů na úkor velmi malé zájmové skupiny.

S tím souvisí i to, že, pokud víme, ještě nebyla dostatečně vyřešena registrace plavidel, která se mají na Brněnské přehradě pohybovat pomocí spalovacích motorů.


Zobrazit místo World of rivers. Světové řeky. na větší mapě 

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


CzechTourism nabízí partnerství eventům na příští rok

CzechTourism nabízí partnerství eventům na příští rok

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism se i v roce 2019 stane partnerem kulturních, sportovních, gastronomických či společenských eventů, které mají silný potenciál pro cestovní ruch. Žádat o partnerskou spolupráci je možné od... celý článek

Praha AKTUÁLNĚ 2018

Letušky Air France: elegance od módních návrhářů

registrovat

Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Brno a Moravský kras AKTUÁLNĚ 2018

Brno a Moravský kras AKTUÁLNĚ 2018

AQUALAND MORAVIA Zprávy pro turisty z moravské metropole, Brněnska a Moravského krasu. Novinky a aktuality z Brna.
Praha AKTUÁLNĚ 2018

Praha AKTUÁLNĚ 2018

ZLATÝ ERB Malé zprávy z velkého města přinášíme pro turisty a návštěvníky.
CzechTourism nabízí partnerství eventům na příští rok

CzechTourism nabízí partnerství eventům na příští rok

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism se i v roce 2019 stane partnerem kulturních, sportovních, gastronomických či společenských eventů, které mají silný potenciál pro cestovní ruch. Žádat o partnerskou spolupráci je možné od
Letušky Air France: elegance od módních návrhářů

Letušky Air France: elegance od módních návrhářů

Která z žen nezatoužila stát se letuškou?! Krása spojená s možností cestovat po světě láká mnohé z nás. Pojďme aspoň na chvíli nahlédnout do světa letušek Air France, pro které uniformy navrhovali přední

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
ILTM - veletrh luxusního cestování Mexiko, Riviera Maya 24.-27.9. 24.9.
The North Face - výprodej Zdiby, Pointpark 25.9.
Monaco Yacht Show - veletrh Monte Carlo 26.-29.9. 26.9.
Tourbusiness - veletrh Bělorusko, Minsk 26.-28.9. 26.9.
Past na medvěda Sovinec 28.-30.9. Lesnická a sokolnická slavnost 28.9.
Horolezecký festival Český ráj Hrubá Skála 28.-30.9. 28.9.
Svatováclavské slavnosti
Břeclav 28.-30.9. 28.9.
Svatováclavská pouť Rovensko pod Troskami 28.-30.9. 28.9.
FIT - veletrh Argentina. Buenos Aires 29.9.-2.10. 29.9.
Fenomén Favorit - výstava Praha, Národní tehnické muzeum 24.4.-30.9. 30.9.

Diskuse

oba dva Pišišvor, 25.9.2018 14:10, 1 příspěvek
oprava albireo, 23.9.2018 5:33, 3 příspěvky
Letní čas aztli, 22.9.2018 17:18, 8 příspěvků
Rovnodennost aztli, 22.9.2018 16:59, 3 příspěvky
tip Hugo, 21.9.2018 9:54, 2 příspěvky
tip Mrkat, 20.9.2018 22:37, 2 příspěvky
Působivé Medvědobijka, 19.9.2018 23:09, 3 příspěvky
informace k ferratě Vodní... martin, 18.9.2018 18:41, 6 příspěvků
Solden radši NE právník, 18.9.2018 11:03, 3 příspěvky
Tipy na svačiny Klea, 16.9.2018 13:20, 7 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

EPO Festival Praha Horydoly , 26.9.2018 0:26
Re: Diashow Praha Horydoly , 26.9.2018 0:26
O smyslu českých dějin v ... Horydoly , 25.9.2018 18:07
Scott outlets Horydoly , 23.9.2018 20:50
Jižní Čechy na kole Horydoly , 22.9.2018 0:19
Plavební sezóna na Schwar... Horydoly , 22.9.2018 0:15
Český Krumlov: sklizeň vi... Horydoly , 22.9.2018 0:12
Re: The North Face - výpr... Horydoly , 21.9.2018 17:16