Muchomůrka stroupkatá (katmanka) v Kosteleckých lesích.

Muchomůrka stroupkatá (katmanka) v Kosteleckých lesích.

Muchomůrka stroupkatá (katmanka) v Kosteleckých lesích.
Autor snímku Zdena Kmenová