Na ferátě.

Na ferátě.

Na ferátě.
Autor snímku Leki