Mauthausen. Fallschirmspringerwand. Tady se shazovali vězni do propasti navzájem podle rozkazu SS-manů.

Mauthausen. Fallschirmspringerwand. Tady se shazovali vězni do propasti navzájem podle rozkazu SS-manů.

Mauthausen. Fallschirmspringerwand. Tady se shazovali vězni do propasti navzájem podle rozkazu SS-manů.
Autor snímku Michael Beránek