Skalsko, kostel svatého Havla.

Skalsko, kostel svatého Havla.

Skalsko, kostel svatého Havla.
Autor snímku Aktron - Wikimedia