Praha, Cibulka, umělá stěna.

Praha, Cibulka, umělá stěna.

Praha, Cibulka, umělá stěna.
Autor snímku Squashpark