Dolomity, Sella, feráta Brigata Tridentina.

Dolomity, Sella, feráta Brigata Tridentina.

Dolomity, Sella, feráta Brigata Tridentina.
Autor snímku Kuba Turek