Fugau / Fukov. Brusírna syenitu a hospoda.

Fugau / Fukov. Brusírna syenitu a hospoda.

Fugau / Fukov. Brusírna syenitu a hospoda.
Autor snímku Tiskárna Conrad Jäger, Proschwitz 1901.