Zleva: Kostka Hill, Kostka Rebel a Kostka Kid.

Zleva: Kostka Hill, Kostka Rebel a Kostka Kid.

Zleva: Kostka Hill, Kostka Rebel a Kostka Kid.
Autor snímku Kuba Turek