Vltava v Podolsku 3. listopadu 2019.

Vltava v Podolsku 3. listopadu 2019.

Vltava v Podolsku 3. listopadu 2019.
Autor snímku Opicakuz