Most Vrbno.

Most Vrbno.

Most Vrbno.
Autor snímku Ministerstvo dopravy