Stavba mostu u Zelčína.

Stavba mostu u Zelčína.

Stavba mostu u Zelčína.
Autor snímku Ministerstvo dopravy