registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Krkonoše - svazek měst a obcí

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
24.6.2018 22:36

Dvouletý projekt

Dvouletý projekt otevírá další možnosti na poli“ regionálního rozvoje Krkonoš 

Svazek Krkonoše, resp. jeho pracovníci, naplňují široké portfolio činností,“ uvedla Eva Šulcová, ředitelka Svazku Krkonoše a doplnila: „Monitorujeme možnosti získání finančních prostředků a využíváme otevřených dotačních titulů. Snažíme se území pomáhat. Iniciujeme aktivity a vytváříme takové materiály, které jsou prospěšné jak pro trvale žijící obyvatele, tak příznivce a turisty, kteří ho navštěvují. Spolupracujeme s řadou partnerů v území i mimo něj. Udržujeme pracovní i diplomatické vazby s kraji, ministerstvy, včetně úzké spolupráce se Správou Krkonošského národního parku. Vytváříme aktivity přírodě blízké a k přírodě šetrné s mottem: ukažme veřejnosti méně známá krásná místa a motivujme je k ohleduplnému pohybu a chování v národním parku.“ 

Součástí iniciativ Svazku Krkonoše je naplňování nového dvouletého projektu „Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“ z Operačního programu zaměstnanost, v hodnotě 2.572190 Kč. Z celkové sumy získal Svazek Krkonoše dotaci ve výši 2.443.000 Kč (tzn. 85% od Evropského sociálního fondu a 10% ze státního rozpočtu). Vlastní finanční spoluúčast činí 128 619 Kč. Projekt je realizován od 1. března 2018 a potrvá do 29. února 2020. 

K tomu Eva Šulcová doplnila: “V rámci projektu bude jako nejdůležitější vypracována aktualizace „Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš“, v rámci níž proběhne mj. řada řízených rozhovorů. Původní materiál vznikl před několika lety a je třeba do něj zakomponovat a zapracovat záležitosti, o kterých již dnes víme, že nastanou, např. s důrazem na automobilovou dopravu, železnici, dokončení dálnice D11, apod. 

Další aktivitou bude zpracování „Strategie konkurenceschopnosti regionu“, jejímž garantem je Ing. Jiří Vancl, jejíž nejdůležitější částí je zpracování hospodářské základny a demografie území. S výstupy bude pracováno v rámci Aktualizace Integrované strategie, která do budoucna poslouží při plánování dalších rozvojových dokumentů s přihlédnutím k tématům zdravotních a sociálních potřeb, dopravy, podmínek vhodných k podnikání, ale např. i k dostatečné a kvalitní síti škol. 

Dále bude vypracována „Strategie rozvoje cestovního ruchu“ se zaměřením na letní a zimní sezonu. Pro naši marketingovou práci je důležité především sledování statistických dat a údajů, které zatím postrádáme,“ upřesnila Eva Šulcová.

Bližší informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách regionálního rozvoje Krkonoš: http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-rozvoj/strategicke-planovani-rozvoje spolu s dalšími důležitými dokumenty. O dílčích částech plnění projektu vás budeme průběžně informovat. 

Svazek Krkonoše vydává čtvrtletní newsletter, jehož obsahem jsou informace zaměřené na téma regionálního rozvoje. Např. nově vypsané dotační tituly, představení partnerů Fondu cestovního ruchu, aktivity Svazku Krkonoše, připravované veletrhy a prezence, ale i možnosti, jak se mohou podnikatelé zapojit do spolupráce v rámci území.

Pokud máte i vy zájem o zařazení do databáze, stačí kontaktovat vedení Svazku Krkonoše: sulcovaeva@muvrchlabi.cz 

Počet příspěvků: 503

Horydoly

avatar
24.6.2018 22:33

Z dění krkonošských infocenter

Setkání v Horní Branné 

Výjezdní marketingové zasedání pracovníků krkonošských informačních center, pod taktovkou Karly Svaté z Regionálního turistického informačního centra (RTIC) Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, se na pozvání pana starosty Luboše Zimmermanna, uskutečnilo v Horní Branné. K tomu K. Svatá doplnila: „Pan starosta Luboš Zimmermann nás velice vřele uvítal a věnoval nám svůj čas. Provedl nás naučnou stezkou „Poznej Horní Brannou, krásu a tajemství ukryté mezi kopci“, jejíž počátek je v nádvoří zámku a je přístupná i pro vozíčkáře, maminky s kočárky. Představil místní expozici v zámku „Život pod horami“, bývalý špitál, Harrachovu hrobku.

Zdejší cyklostezka z Horní Branné přes Martinice do Mříčné byla prezentována na videospotu. Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi, naleznete je na www.hbranna.cz/naucna-stezka/,“ pozvala do podhorského městečka Karla Svatá. 

Setkání zástupkyň jednotlivých koutů nejvyšších českých hor vyhodnocuje pořadatel a organizátor schůzek RTIC Krkonoše a koordinátor Svazek Krkonoše za velmi užitečné, jak z pohledu osobních kontaktů, tak především systematické vzájemné informovanosti o dění v regionu. 

Krátce ze schůzky

Karla Svatá, zástupkyně RTIC Krkonoše informovala o jednání členského fóra ATIC, které proběhlo 19. - 20. 4. 2018 v Hranicích na Moravě. Shrnula užitečnost školení připravovaného GDPR – ochrany osobních údajů v Lysé nad Labem, přičemž celou prezentaci je možné stáhnout z webu www.aticcr.cz/. V rámci ohlédnutí také připomněla vyhlášení Tourist propag v Lysé nad Labem, kde TIC Trutnov získal několik ocenění. 

Soutěž o „informační centrum roku 2018“ s „Kam po Česku“

bude probíhat v letních měsících oficiálním hlasováním přes web Kam po Česku je v přípravách – aktualizace stránek jednotlivých IC na webu www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku/355/kraj/kralovehradecky.

Krkonošská IC v této době také žádají o zařazení do televizní „Prázdninové hry s televizí Déčko“. O výsledku zařazení a účasti budou informována. Bližší podrobnosti ke hře uvedeme v některé z dalších TZ. 

Krkonošské cyklobusy

zahájí provoz od soboty 2. 6. 2018. Na stejný den je Svazkem Krkonoše plánována výjezdní zahajovací cesta k prameni Labe.

Z důvodu rekonstrukcí silnic letos dojde k malé změně jízdních řádů a uzavírce v na trase Dolní Štěpanice – Horní Štěpanice. Objízdná trasa vede přes Vrchlabí, Kněžice, Benecko. Další změna v jízdním řádu je v odjezdu z Harrachova, který bude posunut o 30 minut později. 

"Odliš se v cestovním ruchu"

Dne 3. 5. 2018 proběhlo v centru KCEV KRTEK Správy KRNAP školení, při němž se přítomní učili rozlišovat přednosti místa, ve kterých působí. Jak udělat zajímavé a vděčné propagační a dárkové předměty, jak zaujmout vlastním webem. Ujasňovali si náhled na tvorbu produktů ze strany, pro koho tvoří, tzn. třeba i zapojením osoby, pro jejíž skupinu produkt vzniká, … využívání sociálních sítí v komunikaci s turistou, zákazníkem…, apod.,“ upřesnila K. Svatá. 

Královéhradecký kraj spolupracuje

Paní Jana Chmatilová, koordinátorka destinačních společností a TIC, informovala o přípravě pořádaného presstripu ve dnech 16. – 18. 5. 2018 pro nizozemského novináře ve spolupráci se Správou KRNAP i o změně propagace cestovního ruchu a turismu v České republice na zahraničních trzích agenturou CzechTourism. 

Aktuálně ze života Svazku Krkonoše

Ředitelka Eva Šulcová seznámila přítomné s prezentacemi regionu Krkonoše na veletrzích For Bikes v Hradci Králové ve spolupráci s LBK i KHK, Löbau a v dalších místech. 

Propagační „tripy“ (cesty)

Ve druhé polovině června 2018 proběhne InfluencerTrip v rámci „Krkonošské pivní stezky“. Zakončení putování po regionálních minipivovarech a místech s regionálními produkty vyvrcholí kulturní akcí ve Vrchlabí se živou hudbou, letním kinem a dalším programem.

V termínu 20. - 21. 6. 2018 se uskuteční presstrip pro novináře ve spolupráci se Správou KRNAP, zaměřený na tradiční turistiku s batohem na zádech. Trasa vede z Harrachova po hřebenech hor s noclehem na Erlebachově boudě a pokračuje dále na východ k Peci pod Sněžkou na Pomezní boudy.

Pořady pro turisty a cykloturisty

Svazek Krkonoše plánuje natáčení pěšího „Výleťáku“ ve Strážném a jeho okolí s propagací regionálních produktů, a také „Cyklo-výleťák“ se zapojením Krkonošských cyklobusů.

V přípravách je „Kalendář tradičních krkonošských akcí“ pro rok 2019, tak 2020 a možná i déle . 

Svazek Krkonoše a marketingové plány

V souvislosti s tvorbou strategických rozvojových materiálů shromažďuje Svazek Krkonoše užitečná data. Pracovnice infocenter byly požádány o spolupráci při získávání statistik návštěvnosti nejenom v IC, ale i v expozicích muzeí, skiareálech, turistických stezkách, apod. 

Vrcholí přípravy nových propagačních tiskovin

Krkonošská sezóna a Krkonošské cyklobusy budou distribuovány koncem května na dalším setkání infocenter ve Vrchlabí, které je plánováno na 29. 5. 2018 v rekonstruovaném prostoru zákristie klášterního kostela sv. Augustina ve Vrchlabí.

Dáša Palátková

Počet příspěvků: 503

Horydoly

avatar
22.2.2018 10:34

Česko-polský projekt se blíží do poloviny

Cílem je všestranně užitečná náplň 

Krkonoše - svazek měst a obcí ve spolupráci s Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a.s. v Jelení Hoře a partnery Sudetskou průmyslovou a obchodní komorou ve Švídnici, Hospodářskou komorou „Slezsko“- Opole, Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, realizuje projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“,

reg. číslo. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je zvýšit intenzitu mezinárodní spolupráce, která vede k socio-ekonomickému rozvoji česko-polského příhraničí. Dvouletý projekt je realizován prostřednictvím komunikace nemalého počtu osobností, v pěti vytvořených přeshraničních pracovních skupinách. Na činnosti skupin se spolupodílí uvedení partneři i neformální partneři (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, klastry, samosprávy, podniky, občanské iniciativy, apod.). Struktura umožňuje rozvíjení přeshraničních kontaktů a řešení problémů vyskytujících se v příhraničním území. 

Pracovní skupina pro Regionální rozvoj a cestovní ruch Krkonoše – svazku měst a obcí, v rámci projektu připravila jedno dvoudenní zasedání skupiny, dvě tematicky zaměřená Diskusní fóra (v ČR a v PL) věnovaná problematice přeshraničního regionálního rozvoje včetně turistické obslužnosti a připravovaného hodnocení národních parků. Dále dvě dvoudenní poznávací a studijní cesty pro české a polské podnikatele a zástupce samospráv, s cílem seznámit se službami poskytovanými v jiném regionu. Dvakrát byl uspořádán Den spolupráce, setkání podnikatelského sektoru se zástupci samospráv na české a polské straně. Proběhly dvě společné česko-polské prezentace na veletrzích ve Vratislavi a Praze. V roce 2018 bude uspořádán čtyřdenní press trip pro novináře na české i polské části Krkonoš, Diskusní fóra a Dny spolupráce. Pro lepší vzájemnou komunikace probíhají kurzy polského jazyka. 

K uplynulému období koordinátorka Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše upřesnila: „Všechny akce, které se uskutečnily v rámci projektu čs.- polského příhraničí, zaznamenaly čilý zájem ze strany partnerů a veřejnosti. Na základě námi vydaných informačních letáků s přehledem očekávaných a připravovaných akcí s konkrétními tématy si partneři a veřejnost mohli vybrat co je zajímá. Akce měly vysokou úroveň, a tedy i přínos pro odbornou veřejnost. Například školení Jak nastavit efektivní marketingovou kampaň v Dolním

Dvoře, Hodnocení národních parků ve Szklarské Porebě, zajímavé bylo Diskusní fórum a přednáška odborníků na téma “Co očekává český nebo polský turista, když navštíví zahraniční destinaci druhého státu“. Od účastníků jsme zaznamenali pochvalu právě na výběr témat. Poznávací cesty do Polska se zúčastnili především Češi, pracovníci informačních center, státní správy a samosprávy, zástupci z organizací zabývající se cestovních ruchem, podnikatelé v cestovním ruchu. Do českých Krkonoš zase zavítali ve větším počtu hosté z Polska, pracovníci z infocenter, agro-turistických farem i zařízení a středisek, kde se zabývají turismem, kteří chtěli poznat českou stranu hor. Všem jsme ukázali přírodní, technické a historické zajímavosti včetně ubytovacích zařízení. Mnozí z nich byli na mnoha místech zcela poprvé. V čase diskusí vzájemně navázali kontakty a předali zkušenosti. V současné době finalizujeme programovou náplň druhé poloviny trvání projektu,“ vypočetla M. Chaloupská. 

Dáša Palátková

Počet příspěvků: 503

Horydoly

avatar
22.2.2018 10:33

Veletrh cestovního ruchu ve Varšavě

Krkonoše v hlavním městě Polska 

Polsko, země s cca 40 miliony obyvatel, je poptávkou po turistice potenciálně stále více nadějným zákazníkem pro nejvyšší české hory. Právě v té souvislosti manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí často obrací svoji pozornost do této destinace, jak z důvodu propagace, tak s projekty přeshraniční a příhraniční spolupráce.

V nedávné době byly nejvyšší české hory, jako zajímavý cíl letních i zimních, resp. celoročních pobytů, prezentovány v Polsku v nových veletržních prostorách při II. ročníku Travel Show Varšava, v termínu konání od 20. do 22. 10. 2017 v Nadarzynu, Expo Ptaku, cca 20 km od Varšavy. 

K tomu RNDr. Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše doplnila: „Veletrh byl určen především individuálním návštěvníkům. Jelikož se Svazek Krkonoše účastní velkého množství zahraničních, ale i tuzemských prezentací, mohu porovnat návštěvnost i s jinými podobnými destinacemi a hodnotím ho rozsahem jako středně velký v Polsku.

Společně s veletrhem cestovního ruchu byly v celkových šesti výstavních halách, v tom samém termínu, další veletrhy: World Caravaning, World Yacht Salon a European Regions Fair. Zajímavé bylo zastoupení exotických destinací jako Mexiko, Filipíny, Jihoafrická republika, Kuba. Mezi vystavovateli nechybělo např. ani Slovensko, které v rámci stánku nabízelo ochutnávku brynzových halušek. V rámci České republiky se představily: Ústecký kraj, Jihomoravský kraj - Jižní Morava, Středočeský kraj, Krkonoše a Czech Tourism (resp. jeho polské zastoupení).

U našeho stánku hosté projevovali veliký zájem o informace o sjezdovém i běžeckém lyžování v Krkonoších, ale i o možnosti ubytování v kempech. Mezi častými letními tématy byla cyklistika a nabídka aktivit pro dovolenou rodin s dětmi. Evidujeme i zájem o informace z nové Stezky korunami stromů Krkonoše.

Veletrh byl s placeným vstupným. Návštěvníci byli ukáznění a disciplinovaní, s častými dotazy. Chválím velkoplošné parkovací možnosti pro návštěvníky i vystavovatele, i výbornou organizaci akce. Předpokládaná návštěvnost byla odhadnuta na třicet tisíc lidí,“ vypočetla Miroslava Chaloupská.   

http://worldtravelshow.pl/ 
D. Palátková

Počet příspěvků: 503

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se