Nehody v Tatrách jsme čekali, ale počet je tragický

Nehody v Tatrách jsme čekali, ale počet je tragický
Jastrabia veža, Vysoké Tatry.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Český horolezecký svaz vydal koncem zimy zprávu o smrtelných úrazech českých horolezců, skialpinistů a vysokohorských turistů v letech 2001 až 2003.

Jak na to

Prostudujte zprávu bezpečnostní komise Českého horolezeckého svazu Smrtelné úrazy českých občanů v horském a horolezeckém terénu 2001-2003. Je upravena pro tisk ve formátu pdf.

 

Editor zprávy a zároveň člen bezpečnostní komise Tomáš Frank poskytl serveru Horydoly nejen tuto zprávu, ale také rozhovor o současné situaci na tuzemských skálách a zahraničních horách z pohledu českých návštěvníků.

Kolik českých turistů a horolezců zahynulo loni v horách?

Pokud je bezpečnostní komisi Českého horolezeckého svazu známo, v roce 2003 zahynulo 17 českých turistů či horolezců v různých světových velehorách. Šest případů se odehrálo v Rakousku, k pěti došlo v Rusku a ke čtyřem na Slovensku. Mimo hor komise dále eviduje tři případy smrtelných úrazů při provozování skalního lezení a jeden při speleoalpinismu na území České republiky. V těchto číslech nejsou zahrnuti lyžaři na upravených sjezdových tratích, objevují se zde však skialpinisté.

Je toto číslo větší nebo menší, než v dřívějších letech?

Ve srovnání s předchozími roky je to méně, ovšem statisticky je toto snížení nevýznamné. Dlouhodobé srovnání bohužel nemáme k dispozici, v minulosti byly v rámci Českého horolezeckého svazu sledovány výhradně úrazy našich členů.

V loňském nižším počtu mrtvých sehrály pravděpodobně roli mimořádně klidné měsíce v závěru roku. V průběhu listopadu a prosince nedošlo na rozdíl od předchozích let k žádnému smrtelnému úrazu. Tato část zimy nebyla loni pro provozování horských sportů zrovna přejícná, na horách bylo málo sněhu, počasí bylo dost proměnlivé. Ostatně na tento fakt, stejně jako na předpoklad, že tento půst si horolezci budou chtít vynahradit počátkem následujícího roku, v závěru naší zprávy upozorňujeme.

Bohužel nikoho nenapadlo, jak moc se tento předpoklad může naplnit. Od počátku letošního roku eviduje bezpečnostní komise již sedm smrtelných úrazů Čechů jen v oblasti Vysokých a Západních Tater. Jednalo se o dva horolezce, dva vysokohorské turisty a tři skialpinisty.

Hlásí se někde úrazy a smrtelné nehody?

Ano, k nám, tedy bezpečnostní komisi a lékařské komisi Českého horolezeckého svazu. Pokud dojde k úrazu našeho člena, měl by ho hlásit ve vlastním zájmu. Každý člen je pojištěný a plnění pojistky je vázáno i na ohlášení úrazu. I v případě nečlenů horolezeckého svazu se však snažíme získat o nehodě co nejvíce informací. Každá nehoda je totiž na jednu stranu svým způsobem neopakovatelná, na druhou stranu lze ve statistice nehodovosti vysledovat určité trendy a od nich odvíjet obecná doporučení a metodické pokyny, které mohou zvýšit bezpečnost všech horolezců i dalších návštěvníků hor.

Jaké jsou hlavní příčiny smrtelných úrazů na horách a ve skálách?

Nejčastější příčinou jakéhokoli úrazu v horolezectví, vysokohorské turistice a při podobných aktivitách je něčí chyba. A nejspíše chyba postiženého. Nebo, jak uváděl klasik české horolezecké metodiky „k fatálnímu průseru obvykle nevede jedna veliká chyba, ale součet řady malých chyb“. Součtem malých chyb je zde myšleno zejména podcenění předpovědi, rozhodnutí netáhnout s sebou do výstupu mnoho „méně potřebného“ vybavení, chybné rozhodování v průběhu túry, pozdní zahájení ústupu a tak podobně.

Pokud otázka směřuje ke konkrétním příčinám vedoucím přímo ke smrtelnému úrazu, nejčastěji k nim dojde jak k následkům pádů z výšky. V zimním období bývají příčinou sněhové laviny. Poměrně častou příčinou jsou i zásahy padajícími kameny. O něco méně častou příčinou bývá vyčerpání a podchlazení. Další příčiny lze označit za spíše okrajové, i když ani ty se nesmí podceňovat. Případy zasažení bleskem a utonutí (ať již při canyoningu, speleoalpinismu nebo horolezectví – to když se při náhlé bouřce utopí lezec během výstupu ve žlebu či spáře, které se náhle změní ve vodopád) jsou spíše výjimečné. To jsou již častější příčinou náhlé srdeční příhody, které se týkají zejména u mužů ve věku od čtyřiceti let.

Je nějaká cesta, jak se úrazům vyhýbat, nebo jsou výsledkem situace, které se nedá zabránit?

Za většinou úrazů v horolezectví stojí něčí chyba. Zahraniční statistiky uvádějí obvykle více než 80 %. Úrazů, kterým se zabránit nedalo, je velmi málo. Jedná se například o selhání materiálu, i když byl správně použit, přírodní katastrofy typu zemětřesení, náhlých přívalových bouří či předčasného nástupu monzunu. Z uvedeného je zřejmé, že většině nehod bylo možné zabránit - neudělat chybu. Je to pochopitelně těžké, lidé jsou omylní.

Bylo by hezké, kdyby bylo možné vyloučit alespoň chyby z nevědomosti. Často pozoruji lezce ve skálách i horách, či vysokohorské turisty, a často jsem naprosto konsternován jejich naprosto nezodpovědným chováním. Běžně jim chybí ochranné prostředky, ať už přilby či v cestách méně sportovního charakteru kombinace prsního a sedacího úvazu. Často je vidět chybné používání prostředků jistícího řetězce, nesoustředěnost lezců při jištění, nerespektování ani základních bezpečnostních pouček týkajících se lavinového nebezpečí, nepoužívání prostředků sekundární prevence jako lavinové vyhledávače při skialpinistických túrách.

Na vině je podle mého názoru obecně nižší povědomí o nebezpečí hor, neznalost základních metodických postupů, neznalost v oblasti meteorologie, geomorfologie, geotechniky, nepochopení základních principů budování jistícího řetězce, chabá znalost práce s lanem. Tedy nevědomost. Cesta k nápravě vede přes vzdělání a sebevzdělání všech, kteří se v nebezpečném terénu pohybují.

Slováci v internetových diskusích poukazují, že na jejich horách hynou samí Češi. Je to pravda?

Ale jistě, do jisté míry ano. K pocitu, že tomu tak je, nepochybně přispělo sedm smrtelných případů ve Vysokých a Západních Tatrách od počátku roku 2004. Jen za první tři měsíce letošního roku zahynulo v této oblasti o jednoho Čecha víc, než loni ve slovenských horách Čechů celkem. Je vhodné poznamenat, že právě první tři měsíce v roce bývají vždy z hlediska úrazovosti na horách nejkritičtější.

Stálo by asi za úvahu pokusit se získat podrobnější statistiky nehodovosti Čechů na Slovensku a jejich srovnání s úrazovostí příslušníků jiných národností. Poté by bylo zapotřebí srovnat absolutní čísla vyjadřující návštěvnost v horách. Bohužel nejsou k dispozici statistiky srovnávají počet osob provozujících v těchto oblastech horolezectví a dokonce ani hodnověrné statistiky návštěvnosti podle státní příslušnosti. Proto veškerá podobná tvrzení lze odkázat do oblasti spekulací.

Jen pro zajímavost: zpráva Horské záchranné služby Slovenské republiky uvádí, že z celkového počtu zásahů horských záchranářů byli postiženými Češi v 358 případech, zatímco Slováci v 908 případech. Zachraňovaných Poláků bylo 248 a Maďarů 131. Tato statistika ovšem zahrnuje i případy zásahů na sjezdovkách, kde dominovali domácí. Vynecháme-li úrazy, neboli zásahy Horské záchranné služby, na sjezdovkách, kterých je více než polovina, pak nejvíce zásahů připadá na volný lyžařský terén (209) a na značené chodníky (201). Na horský chodecký terén a všechny lezecké terény připadá souhrnně „jen“ 141 zásahů.

Troufám si tvrdit, že se čeští horolezci vracejí do Tater. Vždy v průběhu posledních desetiletí bylo na horských chatách ubytováno více českých hostů než jiných národností. Sám jsem strávil minulý měsíc dva týdny v Tatrách. Jednou byl na chatě jeden oddíl pražský a dva moravské, podruhé zde byly oddíly z Neratovic, Mělníka a Kolína. Jediný Slovák přítomný po celý týden byl členem uvedeného pražského oddílu, další byl horský vůdce, který zde trávil dvě noci se svými francouzskými klienty.

Tento odhad se v žádném případě nebude vztahovat na skialpinisty. Vzhledem k dobrým podmínkám pro rozvoj této disciplíny právě na Slovensku se jí zde věnuje nepochybně víc lidí. Jenže i tady narazíme na nemožnost seriózního posouzení čísel.

Absolutní čísla tak spíše vypovídají o oblíbenosti určitých aktivit v horách.

Lze hovořit o zbytečném riskování Čechů na horách?

Nemyslím, že by právě Češi riskovali nějak víc či jinak než příslušníci jiných národů. Vždy, když dojde k několika úmrtím v rychlém sledu po sobě, se podobné diskuse objevují. Považuji to za logické. Loni v létě došlo poměrně rychle po sobě k pěti úmrtím na horách v Rusku. Jednalo se ve všech případech o vysokohorskou turistiku. K této sérii se přidala zpráva, že další Čech, tentokrát horolezec, zahynul v Tádžikistánu, tedy opět na území bývalého Sovětského svazu. Tehdy se opravdu hodně mluvilo o nezkušenosti, riskování, neznalosti či šetření na průvodcích. Podle mého názoru lze tyto spekulace označit jako nepravdivé. V případě všech uvedených vysokohorských turistů se jednalo o zkušené jedince, s přiměřenými cíli, dobrou výstrojí a výzbrojí a o opravdu nešťastnou náhodu. Jednalo se o jakousi nešťastnou sérii, ne nepodobnou té, která nás právě zaskočila v případě Vysokých Tater.

Kdo platí záchranné akce a léčení, případně dopravu mrtvol domů?

Obecně lze říct, že sami postižení, tedy přesněji, většinou jejich pojišťovny, u kterých jsou pojištění proti riziku nastávajícímu při provozování těchto sportů. Neplatí to vždy a neplatí to zcela. Například v případě úrazů českých občanů na území Česka jsou záchranné akce hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím státní dotace na záchrannou službu stejně jako v případě autonehod. Následnou zdravotní péči platí zdravotní pojišťovny.

Ve státech, s nimiž má Česko uzavřenou dohodu o vzájemném poskytován lékařské péče, probíhá placení rovněž na vrub zdravotních pojišťoven. Ale pozor! Tyto dohody se obvykle nevztahují na záchrannou operaci. Postižený český občan tedy využívá bezplatného ošetření až od okamžiku, kdy jej od horské služby, lezecké záchranné služby či jiných záchranářů převezme sanitka neboi některé zdravotní zařízení. Pro případ záchranné operace je zapotřebí být pojištěn.

V této souvislosti by snad bylo na místě upozornit alespoň na některé možné formy pojištění. Obecně lze za nejvýhodnější považovat pojištění prostřednictvím některého horolezeckého nebo turistického spolku, kterým obvykle pojišťovny nabízejí své produkty šité na míru. Může se podle druhu aktivit jednat o pojištění prostřednictvím Českého horolezeckého svazu, Klubu českých turistů, nebo pojištění u některého zahraničního spolku (u nás nejčastěji německého DAV či rakouského ÖEAV). Všechny tyto pojistky nabízejí plnění ve výši, která pokryje případnou záchranku, letecký transport a v případě úmrtí i repatriaci těla.

Na Slovensko lze vycestovat jen s kartou pojištěnce, v případě provozování sportů spojených s rizikem záchranné operace se připojistit, nebo si zakoupit Kartu dárce Letecké záchranné služby a Horské záchrané služby, která neobvyklou formou spojuje sponzorování s pojištěním.

V případě potřeby lze před vycestováním uzavřít pojistku u většiny pojišťoven. Je však třeba být opatrný, pečlivě pročíst podmínky pojistné smlouvy a vše nejasné si nechat vysvětlit, popřípadě prověřit. Některé pojišťovny na horské aktivity odmítají pojistné smlouvy uzavírat. Není tedy dobré podobnou pojistku uzavírat na poslední chvíli, nebo se bezmezně spolehnout na přesnost informací podaných úřednicí na přepážce. Pokud už uzavírat pojistku těsně před odjezdem, raději volit nějaké prověřené pojištění prostřednictvím spolků. Případů, kdy postiženému jeho pojistka nepokryla některé náklady, nebo se pojišťovna s plněním zdráhala, byla celá řada.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

trosku inam
Chlapci, rozoberate tu sice pekne veci, metodika a pod.ale meritum veci je niekde inde. Ja co som sa dlhe veci nevzrusoval z vykrikov "hejslovakov", uz teraz veru musim skonstatovat, ze chyby, ktore robia Vasi sukmenovci su fatalne, nesopravedlnitelne a ako sa hovori uplne"ceperske". Tu nejde o to, ci draci alebo osmickovy, detaily. Zoberet si konkretne pripady. Rafteri v Parichvoste. Uz len to ze tam isli! Ano, zvysili navstevnost, lebo Slovaci sedeli doma, lebo bol strvty stupe!Viete, co tym chcem povedat? teraz na banikove - vas sukmenove - sam, bez vystroja a nahlasenia tury, vsak to je proti elementarnym zasadam! A dalo by sa pokracovat!
  • Autor zralok
  • Datum a čas 30.6.2004 15:32
Reaguj
Re: Re: Critica
Zrovínka Ty, Radečku! Sptřils už někdy zrcadlo? (to je taký ten nestvůrný obraz co jej bez povšimnutí míjíš na toaletě své oblíbené vinárny)
  • Autor Tomáš F.
  • Datum a čas 21.5.2004 14:29
Reaguj
Re: Re: Re: Ad: Dostupnost metodiky
Milý jk. Byly učiněny nějaké krůčky k Tebou požadovanému výsledku. A co kdybys pro to něco udělal? Koukej se mi ozvat na mejl :-)
Reaguj
Celkem 3 příspěvky v diskuzi


Na Butovských skalách se zabil horolezec

Na Butovských skalách se zabil horolezec

ČERNÁ VDOVA Na sportovně zajištěných Butovských skalách nad přehradou Hracholusky se zřítil německý horolezec. Přesné okolnosti smrtelného pádu zjišťuje policie. Nejpravděpodobnější příčinou smrti byla chyba jističe, který přežil.... celý článek

Slovenský skialpinista se zabil na Zadní Gerlachovské lávce

Mladý slovenský cyklista Babič byl sražen autem

registrovat

Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.Nejčtenější články

Na Butovských skalách se zabil horolezec

Na Butovských skalách se zabil horolezec

ČERNÁ VDOVA Na sportovně zajištěných Butovských skalách nad přehradou Hracholusky se zřítil německý horolezec. Přesné okolnosti smrtelného pádu zjišťuje policie. Nejpravděpodobnější příčinou smrti byla chyba jističe, který přežil.
Slovenský skialpinista se zabil na Zadní Gerlachovské lávce

Slovenský skialpinista se zabil na Zadní Gerlachovské lávce

ČERNÁ VDOVA Slovenský skialpinista Pavol se zřítil ze Zadní Gerlachovské lávky ve Vysokých Tatrách. Neštěstí se stalo koncem vysokohorské lyžařské sezony 26. května.
Medvěd zabil člověka na Slovensku

Medvěd zabil člověka na Slovensku

ČERNÁ VDOVA Mrtvého muže v dolině Banské nalezli v pondělí 14. června v katastru obce Liptovska Lúžna v pohoří Nízke Tatry. Mrtvý měl na hlavě, krku a boku poranění, která mu způsobil medvěd.
Mladý slovenský cyklista Babič byl sražen autem

Mladý slovenský cyklista Babič byl sražen autem

ČERNÁ VDOVA Slovenského cyklistického reprezentanta Adriána Babiče srazilo auto, které mu nedalo přednost. Prezidentka Zuzana Čaputová na to vyzvala k ohleduplnosti mezi motoristy a cyklisty.
Italská lanovka Stresa Mottarone spadla, zabila 14 cestujících

Italská lanovka Stresa Mottarone spadla, zabila 14 cestujících

ČERNÁ VDOVA 14 lidí zahynulo, když se dnes zřítila kabinková lanovka z obce Stresa u břehu jezera Lago Maggiore na horu Mottarone. 1 dítě pád kabinky přežilo.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Výstava stanů Praha, Letňany 28.5.-16.8. 28.6.
Regiony České republiky - veletrh Lysá nad Labem 15.-18.7. 15.7.
Turistpropag Lysá nad Labem, Výstaviště Udělení cen za nejlepší turistické materiály 15.7. 18:00
CIBTM - veletrh Čína, Shanghai 30.7.-2.8. 30.7.
IBTM - veletrh Mexico, Mexico City 18.-19.8. 18.8.
Holiday World - veletrh Praha, Letňany 1.-3.10. 1.10.
Hoga - veletrh Německo, Norimberk 17.-19.10. 17.10.
IDET - veletrh Brno, Výstaviště 20.-22.10. 20.10.
IMTM - veletrh Izrael, Tel Aviv 26.-27.10. Cestovní ruch 26.10.
Uzavření chodníků v Tatrách Vysoké, Západní a Belianské Tatry Vstup do dolin povolen 16.6.-31.10. 31.10.

Diskuse

Dotazy Lukas B., 18.6.2021 16:11, 3 příspěvky
Dotazy Kuba Turek, 18.6.2021 14:38, 3 příspěvky
boty Michal, 18.6.2021 13:43, 1 příspěvek
Dotazy Climber Prague, 18.6.2021 11:38, 3 příspěvky
Dálkové pochody Horydoly , 16.6.2021 16:10, 2 příspěvky
Dálkové pochody Petr, 16.6.2021 13:33, 2 příspěvky
Někdo mluví o voze, někdo... Horydoly , 15.6.2021 23:17, 3 příspěvky
Někdo mluví o voze, někdo... Michael Beranek, 14.6.2021 13:16, 3 příspěvky
Lobuche? Lukas B., 14.6.2021 12:01, 2 příspěvky
Termíny? Michael Beranek, 14.6.2021 8:41, 3 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Spodní prádlo Horydoly , 18.6.2021 10:58
Vyběhnete do žhavého Petřína Horydoly Open, 16.6.2021 12:50
Re: Koloběžky - závody Kuba Turek, 15.6.2021 11:50
Koloběžky Horydoly Open, 15.6.2021 11:42
Bike hero okolo měsíce Horydoly Open, 15.6.2021 9:56
Gutovka Open Horydoly , 10.6.2021 9:39
Cyklistické závody 2021 Horydoly , 10.6.2021 9:36
Světový den jízdního kola Horydoly Open, 3.6.2021 1:31