Návštevný poriadok TANAP

Návštevný poriadok TANAP
Belianské Tatry a pod nimi ves Ždiar.
Autor snímku Otakar Štáfl
SDÍLEJ:

Skoro denne sa stretávame s tým, že návštevníci Tanapu, nevedia, čo môžu pri návšteve Tatier robiť a čo nie. Posielame Návštevný poriadok Tanap-u.

Jak na to

Jak se stát horolezcem

Organizovaným horolezcem se může stát kdokoliv bez skládání jakýchkoliv zkoušek nebo absolvování školení. Stačí zaplatit členský příspěvek. Češi mají nejjednodušší vstup do Českého horolezeckého svazu, nebo české pobočky Rakouského alpského spolku. Slováci jsou obvykle členy Slovenského horolezeckého spolku James.

Vstupem Slovenska do Evropské unie se zřejmě zákazy vstupu změní, protože unie požaduje jednotná pravidla pro vstup do přírody pro všechny bez ohledu na členství v jakémkoliv sdružení. V tom ji podporuje Mezinárodní unie horolezeckých svazů.

Kuba Turek

Je vhodné, aby si všetci návštevníci pred plánovanými túrami v Tatrách preštudovali, a tak sa vyhli zbytočným problémom, ktoré vznikajú z jeho neznalosti. Odporúčame používať tiež aktuálne turistické mapy, nie také, ktoré majú aj dvadsať rokov, kde sú už nepravdivé údaje.

Zde je ke staženiu ve formáte PDF súčasný Návštevný poriadok TANAP.

Pro informaci čtenářů přinášíme také jeden z návrhů - ještě neúplný - nového Návštěvního řádu TANAP:

Z Á V Ä Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu v Prešove č. ......../2003

z ........................2003 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma Krajský úrad v Prešove podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí, oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov a po prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku (ďalej len „správa národného parku“)

ustanovuje:

§ 1 Účel všeobecne záväznej vyhlášky

(1) Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len „vyhláška“) je upravenie podrobností o povinnostiach návštevníkov Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „národný park a jeho ochranné pásmo“), o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma.
(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 58 z 5. februára 2003, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park v znení zákona. Mapa národného parku a jeho ochranného pásma je uvedená v prílohe č. 1. (3) Územie a) národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, osobitne na prístupových komunikáciách a turistických chodníkoch, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom, b) chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok nachádzajúcich sa na území národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, osobitne na prístupových trasách, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom.

§ 2 Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za:
a) návštevníka národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „návštevník“) každá fyzická osoba nachádzajúca sa na území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
b) kultúrno - výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma všetky aktivity spojené s poznávaním prírody, športovými, turistickými, oddychovými a spoločenskými aktivitami vrátane poznávania historických hodnôt, liečebných pobytov a rehabilitácie. Sem patrí najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, táborenie, stanovanie, bivakovanie, lyžovanie, skialpinizmus, snowboarding, jazda na bicykloch každého typu, jazda na koňoch, nízke lety;; vzdušnými dopravnými prostriedkami, kúpanie v tokoch a vodných plochách, splavovanie vodných tokov, vodenie psov, jazda na snežnom skútri, atď.
c) turistický chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody,
d) náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 a informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou, e) kúpeľný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou kúpeľného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
f) cykloturistickú trasu taká trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v teréne vyznačená značkou v súlade s vyžadovanými povoleniami a rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
g) lyžiarsku bežeckú trasu takú trasu, ktorá je určená na bežecké lyžovanie a v teréne je vyznačená symbolickou čiarou,
h) verejný chodník taký chodník, ktorý spája jednotlivé zastavané územia avšak nespĺňa požiadavky na turistický, náučný a kúpeľný chodník,
i) zariadenie spôsobujúce hlukové efekty také zariadenie, ktoré je využívané na reprodukovanie hudby, hovoreného slova alebo akýchkoľvek iných zvukov presahujúcich hladinu 40 dB a ktoré sú určené najmä pre verejnosť.

§ 3 Podmienky kultúrno-výchovného využívania územia národného parku a jeho ochranného pásma

(1) Práva a povinnosti návštevníkov ustanovuje zákon a osobitné predpisy.1)
(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom za účelom kultúrno-výchovného využívania, najmä však za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.
(3) Návštevníci pri pohybe po území sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo najmä k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín, živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušenia pokoja a ticha.
(4) Na území národného parku sa nachádzajú turistické, náučné a kúpeľné chodníky uvedené v prílohe č. 3, po ktorých sa môžu návštevníci pohybovať v čase od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Toto časové obmedzenie platí len na chodníkoch, na ktoré sa vzťahuje sezónny uzáver. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú vyznačené v prílohe č. 3. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 1.júna do 31.októbra (letná sezóna) a od 21. decembra do 15. apríla (zimná sezóna) v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky – horskí vodcovia UIAGM, podľa osobitného predpisu 2) (ďalej len „oprávnená osoba“) za podmienok uvedených v prílohe č. 4. Inštruktor horolezectva môže sprevádzať svojich členov výlučne za účelom ich výcviku.
(5) Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádzajú vyhradené cykloturistické trasy a na území ochranného pásma národného parku aj účelové komunikácie uvedené v prílohe č. 5, po ktorých sa môžu návštevníci pohybovať v čase od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Toto časové obmedzenie platí len na trasách a komunikáciách, na ktoré sa vzťahuje sezónny uzáver.
(6) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a na vodiacom remeni na turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, na ktoré sa nevzťahuje sezónny uzáver.
(7) Na účely kultúrno-výchovného využívania územia národného parku a jeho ochranného pásma sa vyhradzujú miesta na vykonávanie športových a rekreačných aktivít, ktorých zoznam je uvedený v prílohách č. 6 až XX.

1) Napríklad zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona NR SR č. 183/1993 Z.z. (úplné znenie vyhlásené pod číslom 14/1994 Z.z.), zákon NR SR č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe, nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

2) Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR 257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

§ 4 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...............................2003. .......................................... prednosta

Príloha č. 3

C. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku od 1. novembra do 31. mája

1. Bielovodská dolina od poľany Biela voda - modrá značka*
2. Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom - zelená značka*
3. Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom - modrá značka*
4. Monková dolina - Široké sedlo - Kopské sedlo - zelená značka (náučný chodník )*
5. Kopské sedlo od Bieleho plesa - modrá značka*
6. Jahňací štít od Zeleného plesa - žltá značka*
7. Veľká Svišťovka od Zeleného plesa - červená značka*
8. Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky - červená značka*
9. Malá Studená dolina od Téryho chaty - zelená a žltá značka*
10. Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty - modrá a žltá značka*
11. Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadky v čase snehovej pokrývky - modrá značka*
12. Velická dolina od Velického plesa - zelená značka*
13. Velická dolina od lesného chodníka z cesty k Velickému plesu po magistrálu - žltá značka*
14. Batizovská dolina z Vyšných Hágov - žltá značka*
15. Rysy od rázcestia nad Žabím potokom - červená značka*
16. Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom - modrá značka*
17. magistrála Sliezsky dom - Popradské pleso v čase snehovej pokrývky - červená značka*
18. Mlynická dolina od vodopádu Skok - žltá značka*
19. Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále - žltá značka*
20. Furkotská dolina od chaty pod Soliskom - modrá značka*
21. Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese - modrá značka*
22. Kriváň od horárne Tri Studničky - zelená značka*
23. Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu - modrá značka*
24. Tichá dolina od rázcestia pred Tomanovou - žltá a červená značka*v 25. Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo - modrá značka
26. Bystrá dolina od poľany pod Kotlovou na Bystrú - žltá značka
27. Račková dolina od lokality Prostredné na Račkovo sedlo - žltá značka, Gáborovo sedlo - zelená značka a Bystré sedlo - modrá značka
28. od ústia Jamnickej doliny v smere na Otrhance - zelená značka a na Jamnické sedlo - modrá značka;
29. od kóty Klinovaté na Baranec - zelená značka
30. ústie Žiarskej doliny od hornej hranice lesa v smere na Baranec - žltá značka
31. Žiarska dolina od Žiarskej chaty na Žiarske sedlo - zelená značka, na Smutné sedlo - modrá značka a Jalovecké sedlo - zelená značka
32. Jalovecká dolina od križovatky na Salatín - zelená značka a na Baníkovské sedlo - modrá značka
33. Bobrovecká dolina od križovatky na Salatín - žltá značka na sedlo Pálenica nad chatovú osadu nad Zubercom
34. hlavný hrebeň Západných Tatier od Hutianskeho sedla Pálenica po Pyšné sedlo - červená značka
35. Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo - modrá značka a na sedlo Zábrať - zelená značka*
36. Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová - modrá značka
37. Spálená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá - modrá značka a na Baníkovské sedlo - žltá značka*
38. Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu - zelená značka a na sedlo Zábrať - žltá značka
39. Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou - modrá značka na Bobrovecké sedlo a na sedlo Príslop - zelená značka
40. od ústia Juráňovej doliny na Hrubý vrch a Bobrovecké sedlo - červená značka*
D. Sezónna uzávera turistického chodníka v národnom parku od 1. januára do 31. mája

Symbolický cintorín pod Ostrvou - žltá značka z oboch smerov*

Poznámky:
1. Všetky miesta sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov sú vyznačené na tabuliach priamo v teréne.
2. Turistické a náučné chodníky označené "*" sa nachádzajú v chránenom území s piatym stupňom ochrany.
3. V závislosti od klimatických pomerov s prihliadnutím na záujmy ochrany prírody v území, môže riaditeľstvo národného parku posunúť sezónne uzávery turistických chodníkov, čo bude vyznačené na tabuliach priamo v teréne.

Príloha č. 4

Podmienky pohybu návštevníkov národného parku mimo turistických a náučných chodníkov

1. Návštevníci národného parku sa môžu v sprievode oprávnenej osoby pohybovať mimo turistických a náučných chodníkov na celom území národného parku okrem lokalít:
a) masív Javorinskej Širokej až po severozápadný Žabí vrch Javorový, doliny Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potoka v čase letnej a zimnej sezóny),
b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží,
c) Belianske Tatry,
d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
e) Slavkovská dolinka, skalné steny od Kvetnicového sedla po Malý Velický hrb vrátane Granátovej lávky,
f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubé a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát.

2. Za jeden deň môže vystúpiť na jeden vrchol, na ktorý nevedie turistický alebo náučný chodník, najviac 30 osôb vrátane oprávnených osôb s výnimkou Gerlachu (60 osôb). Jedna oprávnená osoba môže viesť najviac 5 návštevníkov národného parku.

3. Oprávnená osoba je povinná plánovanú túru s návštevníkmi národného parku nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry riaditeľstvu národného parku s uvedením svojho mena a priezviska, počtu sprevádzaných osôb a vrcholu, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Oprávnená osoba sa presvedčí, či plánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 2.

4. Oprávnená osoba pri pohybe mimo turistických a náučných chodníkov je povinná mať pri sebe preukaz o odbornej spôsobilosti alebo iný preukaz potvrdzujúci oprávnenosť na pohyb vo vysokohorskom prostredí a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom riaditeľstva národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody.

Príloha č. 5

Vyhradené cykloturistické trasy pre individuálnu cykloturistiku na území národného parku:

1. Lysá Poľana - Bielovodská dolina (horáreň)
2. Biela voda - Chata pri Zelenom plese
3. Kežmarské Žľaby - Mlynčeky
4. okruh Tatranská Lomnica (stanice lanovky) - Štart
5. Okruh nad Eurocampom
6. Stará Lesná - Tatranská Lomnica
7. Starý Smokovec - Hrebienok
8. okruh nad Novou Lesnou
9. okruh nad Novou Lesnou - Stará Lesná
10. Dolný Smokovec - Žakovská poľana - Gerlachov
11. Nový Smokovec (zastávka Sibír) - Žakovská poľana - Gerlachov
12. Tatranská Polianka - Sliezsky dom
13. Vyšné Hágy - Štôla (horáreň)
14. Nová Polianka - nad Štôlou
15. TEŽ Popradské Pleso - Popradské pleso
16. Podbanské - Kôprova dolina po Kmeťov vodopád
17. Podbanské - Tichá dolina po koniec pevnej lesnej cesty
18. Pribylina - Žiarska dolina - Jalovecká dolina - Matiašovce
19. ústie Žiarskej doliny - Žiarska chata
20. Zuberec - Roháčska dolina po bývalú Tatliakovu chatu
21. Zverovka - Látaná dolina po koniec spevnenej lesnej cesty
22. Zuberec - Habovka - Oravice

Trasy uvedené v bode 1 až 22 sa považujú za vyhradené cykloturistické trasy, ak:

a) sa na ne nevzťahujú sezónne uzávery podľa prílohy č. 3 a
b) rýchlosť jazdy na bicykloch neprekročí rýchlosť 20 km za hodinu.
c) na vyhradených cykloturistických trasách má peší návštevník (chodec) prednosť pred cykloturistom, pričom cykloturista nesmie ohroziť, ani obmedziť pešieho turistu.

Príloha č. 6

Vyhradené miesta na lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch na území národného parku:

1. Koridor Lomnické sedlo - Skalnaté Pleso - Tatranská Lomnica v období od 15. decembra do 15. apríla a od 16. júna do 31. októbra,
2. Slavkovský nos - Smokovce - Nová Lesná v období od 16. júna do 31. októbra,
3. v Spálenom žľabe v rámci lyžiarskej zjazdovky v období od 1. júna do 15. apríla
4. Chata Solisko - lyžiarska zjazdovka - Štrbské Pleso v období od 15. decembra do 15.apríla a od 1. júla do 15. septembra,
5. Babky v období od 1. augusta do 31. decembra.

Miesta uvedené v bode 1 až 5 sa považujú za vyhradené miesta pre lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch, ak:

a) maximálny počet letov na jednom vyhradenom mieste za jeden deň neprekročí limit 10 letov,
b) sa let nahlási vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň plánovaného letu riaditeľstvu národného parku s uvedením mena a priezviska osoby vykonávajúcej let na závesnom alebo kĺzavom padáku a miesta, na ktorom sa má let uskutočniť; nahlasujúca osoba sa presvedčí, či plánovaný let je v rámci limitu stanoveného v písmene a),
c) lety sa uskutočňujú v čase od 8,00 hod do 17,00 hod.

Príloha č. 7

Vyhradené trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie na území národného parku

1. Zjazdové lyžovanie po vyznačených lyžiarskych tratiach:
a) Zverovka - Spálená,
b) Madajka,
c) Žiarska dolina,
d) Račkova dolina,
e) Podbanské,
f) Štrbské Pleso - Interski, Esíčko, Solisko,
g) Smokovce - Hrebienok, Jakubkova lúka, za hotelom Bellevue,
h) Tatranská Lesná,
i) Tatranská Lomnica - Jamy, Štart, Čučoriedky,
j) Skalnaté pleso - Lomnické sedlo,
k) Ždiar - Strednica,
l) Tatranská Javorina - Gomboší vrch

2. Bežecké lyžovanie
a) oficiálne bežecké trate Areálu Snov Štrbské Pleso,
b) bežecké trate areálu Spálená,
c) bežecké trate areálu obce Štôla,
d) turistické chodníky,
e) lesné cesty v označených úsekoch.

Turistické chodníky a lesné cesty sa považujú za vyhradené trasy pre bežecké lyžovanie, ak sú vhodné snehové podmienky a nevzťahuje sa na ne sezónna uzávera podľa prílohy č.3. Na turistických chodníkoch a lesných cestách má peší návštevník (chodec) prednosť pred lyžiarom.

Príloha č. 8

A. VYHRADENÉ MIESTA PRE VÝKON HOROLEZECTVA, SKALOLEZECTVA A SKIALPINIZMU NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO PARKU

1. Horolezectvo a skalolezectvo sa môže vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít

a) masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára v letnej a zimnej sezóne so zostupom cez Mlynárovo sedlo),
b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),
c) Belianske Tatry,
d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
e) Slavkovská dolinka, skalné steny od Kvetnicového sedla po Malý Velický hrb vrátane Granátovej lávky,
f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka v zimnej sezóne s nástupom spod steny cez Furkotské sedlo a na západnú stenu Kriváňa od Horného loveckého chodníka celoročne),
h) všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier s výnimkou NPR Mních.

2. Vyhradené trasy pre skialpinizmus

a) vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese,
b) Mlynická dolina - Furkotská dolina cez Bystré sedlo,
c) Mengusovská dolina - Hincove plesá a späť,
d) Žiarska chata - bývalá Tatliakova chata cez Smutné sedlo a Smutnú dolinu,
e) Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba cez Sivý vrch - Brestovú do Salatínskej doliny,
f) pod vedením horského vodcu UIAGM je možné absolvovať ucelený prechod pohorím, trasou povolenou riaditeľstvom národného parku.

B. PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE HOROLEZECTVA A SKALOLEZECTVA NA VYHRADENÝCH MIESTACH

1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať návštevníci organizovaní v horolezeckých zväzoch (ďalej len horolezci) a neorganizovaní návštevníci pod vedením horského vodcu.

2. Horský vodca UIAGM a horolezec môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II.stupeň, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupoch môžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo - Jahňací štít, Veľká Svišťovka - Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21. decembra do 15. apríla v obidvoch smeroch, keď terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik.

3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom riaditeľstva národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody.

4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti. Pobyt nahlásiť vopred na ochrannom obvode Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Javorine. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť riaditeľstvu národného parku.

5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňom pátranie a vykonať nahlásenie na najbližšiu stanicu horskej záchrannej služby.

6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

C. PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE SKIALPINIZMU NA VYHRADENÝCH MIESTACH

1. Skialpinizmus a lyžiarske túry môžu vykonávať návštevníci organizovaní v horolezeckých zväzoch (ďalej len skialpinisti) a neorganizovaní návštevníci pod vedením horského vodcu.

2. Horský vodca UIAGM a skialpinista môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na skialpinistickú túru. K nástupu a návratu na skialpinistickú trasu je možné využiť len trasy prístupových turistických chodníkov. Skialpinizmus možno vykonávať od 21.decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok, ak nebolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo.

3. Maximálny počet skialpinistov na jednej trase za jeden deň sa stanovuje na 30 osôb.

4. Skialpinista je povinný sa nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry na riaditeľstvo národného parku s uvedením svojho mena, priezviska a miesta, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Skialpinista sa presvedčí, či plánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 3.

5. Horský vodca UIAGM a skialpinista je povinný mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom riaditeľstva národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody.

Príloha č. 9

Vyhradené miesta na vykonávanie športového splavovania

1. Rieka Belá v období od 15.4. do 30.9. za podmienky vodočtu na Podbanskom min. 50 cm. Pre malé lode K1, C1, C2 od mostu cez Kôprovský potok v Tichej doline. Tichý potok od horárne.
2. Rieka Poprad v období od 15.4. do 30.9. Pre malé lode K1, C1, C2 od mostu cesty na Popradské pleso po most na ceste 537.
3. Studený potok - Roháčsky potok v období od 15.4. do 30.9. Pre malé lode K1, C1, C2 od mostu cesty k hotelu Osobitá.
Poznámky:

Pri jednom splave maximálne 10 lodí, v jednom dni 3 skupiny na každej z uvedených lokalít. Splav nahlásiť na riaditeľstvo národného parku. Na vyhradených miestach platí zákaz plavby nafukovacích lodí.


SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Jen můj názor...
Restrikce TANAPu se mi zdály drastické až do doby, než jsem viděl jak jsou Tatry malé a kolik tam chodí lidí. Chápu, že to asi jinak nejde. I když některé věci se mi trochu příčí, je pravdou, že řada horolezců i skialpinistů se nechová zrovna ohleduplně. Hory jsou to krásné, tak ať tak ještě chvilku vypadají.
 • Autor Baron
 • Datum a čas 10.2.2004 08:59
Reaguj
Ještě by mě zajímalo, proč se drtivá většina všech zákazů a příkazů týká jen zimy.Proč pěší turisti můžou v létě téměř kamkoli?To v létě jsou kamzíci míň ohrožení?A člověk, který v létě dupe po kytkách toho zničí míň, než lyžař, který v zimě dupe po sněhu?Není to náhodou celé o něčem úplně jiném než o ochraně přírody?Prachy vždycky až na prvním místě, ne?Ať nám na Kriváň lezou každej den davy pupkáčů co maj hodně peněz, ale v zimě hezky jen po asfaltce k hospodě, kde se dá něco utratit.No, v Čechách to bohužel děláme stejně...
 • Autor K
 • Datum a čas 9.2.2004 14:36
Reaguj
Liptuláš
Když už jsme u absurdistánu, kakání a Liptuláše;-)Máte tam pěkný slalomový kanál pro kajakáře. Je tam pohodový správce, který nechá postavit stany okolo loděnice. Akorát pronajmout a postavit tam záchody by musel někdo zaplatit - v klidu bych tam pár korun za noc nechal. Ale to by ze strany provozovatele znamenalo podnikání, poskytování ubytování, hromadu papírovaní, hromadu hygienických norem. Takže jednodušší je loděnici zavžít a mít kolem na**áno:-(
 • Autor JH
 • Datum a čas 5.2.2004 11:12
Reaguj
Díky
To: Pavel. Tohle je přeci návrh nové vyhlášky (ta stará a dosud platná je v linku nebo třeba na oficiálních stránkách TANAPu). Mě připadá dobré, že ochranáři zveřejnili co zamýšlejí. Můžeme je kritizovat a třeba si z diskuse něco vezmou. Díky pane Vlček!
 • Autor Pišišvor
 • Datum a čas 5.2.2004 10:41
Reaguj
mna by teda fakt zaujmalo, ked uz sa robia taketo buzeracie, preco neplati rovnaky meter na vsetkych, napriklad horolezcov a skialpinistov, su podla tvorcov navstevneho poriadku skialpinisti menejcenni?,horolezci mozu ist az na zopar vynimiek vsade, lyziarov natrepali do par dolin,pritom moznosti extremneho lyzovania su v tatrach obrovske, oficialne sa vsak nic take nesmie robit, podla navstevneho poriadku su moznosti horolezcov a skialpinistov neporovnatelne,a dalsia vec, co ma vytaca su skupinky s horskymi vodcami, o co menej poskodzuju prirodu ako ostatni?,preco im udelujeme vynimku?(tatry su zatial nase-slovenske,nesprivatizovane),kolko z tych tazkych prachov, co zoberu ide do spolocnej kasy?,mi to pripada ako obycajny kseft, zakazy kvoli tomu aby mohol niekto ryzovat na vynimkach,a o bezpecnosti mi nehovorte, ta by sa mala riesit inak ako zakazmi,plne hradenie zachrannych akcii(to uz myslim aj funguje),horske poistenie s presne stanovenymi podmienkami a pod.,dakujem,
 • Autor pb
 • Datum a čas 5.2.2004 07:05
Reaguj
Re: Exkrementy;-)
Nemyslel som ani Colorado, ani iný skalnatý kaňon. Jedná sa o rieku v kanadskej divočine ( článok bol publikovaný v Lidé a země vlani ), kde splav trvá, ak si dobre pamätám, niečo vyše týždňa. Všade dookola lesy, preto tá poznámka o absurdistane.Igor z Liptovského Mikuláša
 • Autor Igor
 • Datum a čas 4.2.2004 15:13
Reaguj
Důvěryhodnost
Nerozumím tomu že plná verze vyhlášky se první objeví na horydoly.cz. Na všech slovenských webech jako tatry.org, tatry.sk, vysoketatry.com, mesto.sk/vysoketatry, stránkách slovenských VH turistů kstst.sk, tanap.sk, stránkách MŽP SR lifeenv.gov.sk není ani zprávička a stále je tam uvedena "stará" vyhláška. A protože chybí údaje o platnosti, čísle vyhlášky a datu kdy byla vyhláška vyhlášena si myslím že stále platí původní Vyhláška 1/1999 Krajského úradu v Presove a toto je nanejvýš nějaký pracovní návrh. Nebo taky o plagiát. Více důvěryhodnosti uvedením zdroje by neškodilo.
 • Autor Pavel
 • Datum a čas 4.2.2004 14:12
Reaguj
k tomu kaňónu
nějak ať nad tím dumám jak chci, nedovedu si u frekvence 30 lidí za týden na řece (s průtokem nad 10 vteřinovejch kubíků) představit tu strašlivou paseku kterou by nadělali svými lejny. jiná věc je samozřejmě situace tam, kde mrzne po celý rok a tam, kde je frekvence lidí o několik řádů vyšší.jinak moc nechápu rozdíl mezi výkalem člověka a výkalem jinejch všežravců a masožravců - kočky, psa (no dobře to není nejlepší příklad, z granulí to má velmi specifickou konzistenci, lepší by bylo říct lk nebo liška), mývala, vydry, divokého prasete....
Reaguj
Exkrementy;-)
Jestli myslíš Colorado nebo jiný skalnatý kaňon - uvědom si, že je tam prakticky pitná voda v pár metrů širokém kaňonu, okolo jen skály a troška písku. Třicet lidí za týden by tu řeku znečistilo tak neuvěřitelným způsobem, že existují tři varianty: 1) Zatrhnout přístup úplně (jako třeba v Belankách) 2) Přírodu nevratně poškodit 3) Přijmout drastická opatření a splouvat na povolení. Těžké být správcem rezervace a rozhodnout...
 • Autor JH
 • Datum a čas 4.2.2004 13:11
Reaguj
Limity na počet lidí
Limity bys samozřejmě měl ověřit tím, že skialpovou tůru nahlašuješ na správu parku (a ta ti třeba taky poví že ne, už je plno). Zrovna limity počtu lidí se dají z ochrany přírody zdůvodnit asi dost dobře (daleko lépe než řada ustanovení o horských vůdcích atp.), takže bych do toho raději neryl. Ještě že jezdíš do Alp.
 • Autor jk
 • Datum a čas 4.2.2004 12:08
Reaguj
Celkem 20 příspěvků v diskuzi


Podzimní víkendy na koloběžce v Porýní

Podzimní víkendy na koloběžce v Porýní

Na samém západním okraji Německa za Kolínem nad Rýnem, na hranicích s Belgií a Lucemburskem, vládne krásné podzimní počasí. Je už sice chladno a trochu fouká, ale cesty jsou pořád suché. Nabízím tedy... celý článek

Z Rebela se stal dravec a vytrvalec

Výlovy rybníků 2018 listopad

registrovat

BOOKING.com: Hledáme nové inspirující ubytování v soukromí, apartmány a další jedinečné bydlení. Zaregistrujte se!
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Aktivní dovolená v Burgenlandu

Aktivní dovolená v Burgenlandu

Tomu, kdo touží po pohybu, nabízí Burgenland spoustu možností, ať už dává přednost jízdě na kole, pěší turistice, severské chůzi nebo golfu.  A v mírném panonském klimatu se mohou zájemci o sport věnovat
Znásilněná Kněžmostka

Znásilněná Kněžmostka

RIVER GUIDE Kněžmostku jsem splul sám. Nikoho jsem nepřemluvil, aby pádloval se mnou. Není divu. Sněžilo, teplota se vyšplhala jen těsně nad bod mrazu a cíl nebyl vůbec lákavý. Říčka Kněžmostka
Barevné podzimní lezení ve Svatém Janu

Barevné podzimní lezení ve Svatém Janu

AKTUALIZACE Podzimní horolezectví ve Svatém Janu pod Skálou je barevné. Jeho kouzlo vytváří bílé skály, žluté modříny na svazích, zelené borové lesy a červená střecha kláštera. Dopoledne lezeme na Dušičkové stěně,
Tatranská Magistrála

Tatranská Magistrála

TURISTICKÝ PRŮVODCE Tatranská Magistrála je nejznámější a nejkrásnější turistickou trasou v Československu. Protíná jižní úbočí celých Vysokých Tater. Nevystupuje na žádný vrchol, ale za to vede co nejpohodlněji. Za tři až pět
Houby AKTUÁLNĚ 2018

Houby AKTUÁLNĚ 2018

PODZIMNÍ HOUBY Přinášíme zprávy z lesů a luk. Přejeme dobrou chuť, ať už připravujete smaženici, sušíte nebo nakládáte jakékoliv jedlé houby!

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Mýdlová kouzla - výstava
Dubí, Dům porcelánu s modrou krví 14.11.-20.12. 14.11.
Vánoční zahrada na zámku Německo, Pillnitz 14.11.-6.1. 14.11.
Jihočeské betlémy - výstava
Jindřichův Hradec, Jezuitský seminář 15.11.-6.1. 15.11.
Bastlfest Brno, Vida 16.-18.11. Festival kutilství 16.11.
Vltava - seakajaky Praha - Mělník   17.11.
Majstrovstvá Slovenska v lezení na obtiažnosť Žilina, K2 17.11.
Patagonian Expedition Race Patagonie 17.-30.11. 17.11.
Sherpafest Praha, Aero Horolezecké filmy 17.11. 12:00
Lampionový průvod
Břeclav 17.11.
Dech hor - festival Semily, Jitřenka 17.11.

Diskuse

Re: Re: Re: Re: Re: Re: T... Moje zkušenost, 15.11.2018 14:17, 17 příspěvků
Re: Re: Re: Re: Re: Re: T... Karel, 15.11.2018 12:48, 17 příspěvků
Zvláštní místo. Jana Bokšová, 13.11.2018 11:15, 1 příspěvek
Bunda Lenka, 12.11.2018 15:19, 4 příspěvky
Re: Re: Re: Re: Re: Re: T... Moje zkušenost, 11.11.2018 16:42, 17 příspěvků
Re: Re: Re: Re: Re: Re: T... Tomáš, 11.11.2018 11:32, 17 příspěvků
Čelovka Fenix HP15 UE - z... Pavel, 10.11.2018 22:00, 31 příspěvků
u Labe Mydlovar Karla, 10.11.2018 18:25, 1 příspěvek
Trenink Jana Bokšová, 9.11.2018 15:18, 3 příspěvky
Nábytek StandaP, 8.11.2018 10:22, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Pictures from collectiv... darlads60 darlads60, 16.11.2018 5:09
Arboristické vybavení - k... Horydoly , 16.11.2018 2:21
Re: V čem chodíte běhat? janhak289@gmail.com, 13.11.2018 12:47
Re: Výlov rybníka Lodrant? Kuba Turek, 9.11.2018 23:52
Re: Výlov rybníka Lodrant? Horydoly , 9.11.2018 23:50
Horydoly jsou v dobré spo... Horydoly , 9.11.2018 22:17
Re: Brněnské veletrhy Horydoly , 7.11.2018 18:31
Pád na Litvorovém štítě v... Pivoň Pivoň, 7.11.2018 12:40