100 let stará licence umožňuje stavět vodní elektrárnu na Vltavě?

100 let stará licence umožňuje stavět vodní elektrárnu na Vltavě?
Křemže, předposlední dvojstupeň před ústím do Vltavy.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

AKTUALIZACE Povolení od císaře pána najde ve vídeňském archivu jihočeský stavitel. Praví se v něm, že je možné postavit jezy na Vltavě a Křemžském potoce pod Dívčím Kamenem a prorazit štolu ve skále. Řekne si: "To se vyplatí" a rozhodne se dokončit stavbu započatou 1914. Co na tom, že mezi tím v Čechách prosvištělo pět politických režimů a pětkrát se změnil stát, kterým řeka protéká.   

100 let stará licence umožňuje stavět vodní elektrárnu na Vltavě?
Údajné povolení na stavbu vodního díla Dívčí Kámen.
Autor snímku Petr Jožin Veselý - Raft.cz
Jak na to

Poznámka Horydoly:

Hlavní postava celé akce je Michal Masnička z Lišova. Jeho firma Reality development se zabývá obchodováním s menšími nemovitostmi jako jsou byty, domky a drobné pozemky. Patří mu nový jez u Barevné skály s vodácky problematickou propustí. Podle katastrální mapy získal pozemky, které umožňují propojit meandr Vltavy do vodní elektrárny o výkonu 1,2 MW. Ačkoliv je to v energetické soustavě jako plivnutí do moře, odebral by téměř všechnu vodu z Vltavy v úseku několika kilometrů.

Je to jen velmi těžko uvěřitelný příběh, který by mohl působit spíše jako vtip, ale opak je pravdou. Na začátek se musíme vrátit o 100 let zpět do dob mocnářství C.K. Rakouska-Uherska. V roce 1912 bylo uděleno jakési právo na vodu, podle kterého bylo možné vybudovat podzemní přivaděč z Vltavy v meandru nad oblastí Dívčí Kámen u Tříšova a svést vodu do elektrárny pod Dívčím Kamenem. Původně zde měly stát dvě elektrárny, jedna by si brala vodu z Kremžského potoka a druhá z Vltavy. Nakonec se podařilo zrealizovat pouze jednu s vodou z Kremžského potoka, druhá byla kvůli nedostatku financí a světové válce zastavena. Sice byla v roce 1914 proražena štola pod masivem a vyhlouben náhon, ale realizace se stavba nedočkala. V domcích po razičích vznikly trampské osady, které jsou zde dodnes. Také jsou v místě znatelné pozůstatky výkopu a vyražená štola, která je však značně zavalena.

VIDEO PRO ORIENTACI: Vodní dílo by se mělo postavit do cesty Vltavě pod hradem Dívčí Kámen v přírodním korytu mezi Zlatou Korunou a Českými Budějovicemi  

V průběhu let zde vznikla CHKO Blanský les s 1. zónou, EVL i zvláště chráněné maloplošné území Vltava u Blanského lesa. Jedná se o opravdu unikátní přírodní oblast zcela mimo civilizaci a bez jezů. V jeskyni si našli zimoviště zvláště chránění netopýři a též celá oblast je biotopem mnoha chráněných živočichů. Z hlediska vodáckého jeden z velmi krásných úseků, kam už letní disneyland často nedosáhne, protože obvykle končí v Krumlově, nebo na Zlatce.

Již v loňském roce byla Asociace vodní turistiky a sportu informována o tom, že je zájem zde stavbu obnovit a pokračovat v „započaté“ práci. Dostal se k nám rukou zakreslený záměr bez jakékoli dokumentace. Nějak jsme nepovažovali za důležité se tomu více věnovat, protože když není vypracován projekt, těžko se k tomu vyjadřovat a něco rukou schematicky nakresleného nemá šanci na povolení od úřadů. Zároveň na webu začala petice proti stavbě, podpisový arch si můžete vytisknout.

Vltava, Dívčí kámen, vodní dílo.

V minulém týdnu byly uveřejněny fotografie z místa, ze kterých je patrné, že došlo k vykácení stromů od řeky ke štole a to včetně 1 m silných statných stromů. To vše v 1. zóně CHKO, kdy v místě byly zanechány cedulky, na základě kterých bylo kácení povoleno. Je tam i cedulka s textem: „Vodní dílo – Vodní elektrárna Dívčí Kámen I. povoleno, vodoprávní povolení číslo 7-382/1.“

Po dotazu na místně příslušný vodoprávní úřad jsme dostali odpověď: "Vodoprávní úřad Český Krumlov nevydával žádné povolení a ani není podána žádost ke stavbě MVE. Žádná stavební činnost, která by vyžadovala stavební povolení od vodoprávního úřadu v místě neprobíhá. Uvedené číslo vodoprávního povolení na tabulce je pravděpodobně staré vodní právo, které bylo vydáno v minulosti."

Tedy není platné povolení ke stavbě, projektová dokumentace je otázkou, zda-li existuje, přesto byly zahájeny práce v CHKO. Jak je to možné? To, co jsme následně zjistili, nás šokovalo. Investor získal ono povolení z roku 1912 s tím, že je stále platné a tudíž může pokračovat v započaté stavbě, kterou chce dokončit. Už nepotřebuje další povolení, když má německy psané jakési rozhodnutí, které dle jeho názoru je pravomocné. Skoupil pozemky a pustil se do díla. Vykolíkoval trasu pro vyhloubení náhonu, přijel s technikou a vykácel stromy.

Stavba nemá povolení z ochrany přírody a krajiny (SEA, EIA, VKP), přesto je realizována s odůvodněním, že povolení bylo získáno dříve, než bylo v místě CHKO. Orgány životního prostředí nezahájily žádné řízení, které by stanovilo, že stavba je veřejným zájmem nad zájmem ochrany přírody a krajiny a tudíž, že může být v CHKO realizována. V současné době investor žádá pouze o výjimku pro povolení vjezdu techniky do CHKO z důvodu realizace geologických prací – průzkumných vrtů a sond za účelem projektu stavby malé vodní elektrárny. Správa CHKO řízení o výjimce přerušila pro nedostatek podkladů a požaduje doplnění žádosti. V této souvislosti jsme požádali ČIŽP, aby zjistila, zda-li bylo káceno v souladu se zákonem a v míře povolené lesní správou.

Zdá se vám to absurdní? Že něco takové může být pravda? Že na povolení, která se většinou vydávala na konkrétní jména, se může po 100 letech oprášit a znovu použít? Je otázkou, co v dokumentu opravdu je napsané, ale v této souvislosti, pokud bude uznáno jako pravomocné, začneme uplatňovat tato rozhodnutí:

 1. Ferdinand III., 1640: "Nařizujeme, abychom našemu zchudlému Království českému pomohli, akomodovat hlavní zemskou řeku Vltavu výhradně pro plavbu, strhnout bez milosti překážející jezy a mlýny, stromy a skály."
 2. Navigační patent, 1772: "Naše zákonodárství pohlíží na plavbu a voroplavbu jako na nejdůležitější veřejný zájem. Připouští využívání vody, jen pokud není to na závadu plavebním účelům."

Vltava, Dívčí kámen, vodní dílo.

Jaké škody na životním prostředí může způsobit jez?

V toku by se jednalo o novou příčnou překážku, která by způsobovala značné poškození životního prostředí. Je otázkou, jak velký by jez mohl být, protože nemáme žádná relevantní data, tak jen zcela obecně, protože o dopadech jezů a MVE na devastaci životní prostředí bylo již mnohé napsáno. Díky derivačnímu charakteru MVE a odvedení značné části vody náhonem dojde pod jezem k výraznému úbytku vody v délce 3 km. Zůstane zde tzv. minimální zůstatkový průtok (MZP), o jehož výši nemáme žádnou představu. Nicméně nová překážka způsobí problém v migraci, kdy nejenom samotný jez je překážkou, ale i vzdutí nad jezem. Pro reofilní druhy živočichů je vzdutí velký problém. Další negativní aspekty nového profilu:

 • potamalizace delšího úseku řeky, tj. změna biotopu, stav, kdy se z tekoucí vody stává voda stojatá, a to v rozsahu délky jezového vzdutí, což má za následek změnu sklady druhů živočichů a vede k vymírání reofilních jedinců,
 • změna splaveninového režimu, přirozených korytotvorných procesů, tvorby a dynamiky říčních náplavů, omezení přirozeného kolísání vodní hladiny v nadjezí, zaplavení dříve obnažených biotopů v nadjezí;
 • zvýšení intenzity změn teplotního režimu, kyslíkového režimu, usazování sedimentů a rozkladných procesů v nadjezí vlivem stojaté vody a tím dochází k vytvářením skleníkových plynů;
 • zhoršení protiproudové migrační prostupnosti pro vodní organismy;
 • podjezí v délce 3 km bude trpět nedostatkem vody, kdy bude jen velmi omezeně fungovat režim přirozeného kolísání vodní hladiny, proto zde zaniknou některé biotopy;
 • pokud by došlo k nedodržení MZP např. z důvodu poruchy hladinového čidla, bude celý dlouhý úsek vysušen a biotop znehodnocen. Podobných případů známe několik, např. letos z dolní Sázavy;
 • stavební práce by probíhaly v řádu let, použito by bylo velice invazivní stavební techniky, vč. bagrování v říčním korytě a odstřelu skal při výstavbě dna náhonu a štoly;
 • stavební činnost bude provázet velmi vysoká hladina hluku, prašnosti a vibrací. Nehledě na to, že vlivem těžké stavební činnosti a použití trhavin budou narušeny a poškozeny již zvětralé skalní útvary;
 • v neposlední řadě by zde probíhala ohromná betonáž náhonu a jezu.

VIDEO Animace vyrobená investorem

(Poznámka Horydoly: vše je lživé, šířky ani výšky neodpovídají realitě, komentář je zavádějící a v komentáři je záměrně uvedeno několik nesmyslů.)

 

Prostě řeka přestane být tou životadárnou tepnou, což bude mít výrazný dopad na živočichy v ní. O tom, že MVE na řekách vyrobí zcela zanedbatelné množství energie, ale přitom výrazně naruší tok, si můžete přečíst na Co stojí daňové poplatníky MVE.

Co může jez způsobit pro vodáky?

Kromě toho, že nad jezem bude vzdutí, které bude nutné přepádlovat, místo v současné době peřejnaté a tekoucí řeky, dojde k omezení pod jezem v délce 3 km. Je otázkou, jak velký zde bude MZP, a zda-li bude dostačovat k proplutí. Už v současné době za nízkých průtoků je zde problém úsek projet, natož při odvedení vody náhonem. Dále z rukou navrženého řešení průjezdu jezem se lze obávat, že v případě vyšších průtoků a více sklopené klapce, bude problém vyjet z proudu do pravé části a plout asi přes balvanitý skluz. Lodě budou proudem stahovány na jez, a pokud zde bude vývařiště, bude to znamenat ohrožení bezpečnosti vodáků. Jelikož nemáme žádnou dokumentaci, lze jen těžko určovat, jaké další komplikace by jez mohl představovat.

Tedy v délce 3 km bude výrazně ovlivněn život v řece, ovlivní to plavbu tisíců lidí, zničí se unikátní část řeky v rámci 1. zóny CHKO a to pod záštitou údajné zelené energie a peněz. Obvykle jsou na podobné stavby čerpány dotace, takže za zničení přírody můžeme zaplatit soukromému investorovi všichni.

Vltava, Dívčí kámen, vodní dílo.

Co bude dál?

V místě se intenzivně pracovalo i během víkendu, kdy se připravoval vjezd těžké techniky. V současné době je ale přerušeno řízení pro povolení vjezdu těžké techniky do 1. zóny CHKO na realizaci průzkumných vrtů, takže je otázkou, zda-li o tom investor ví. ČIŽP se kácením stromů již zabývá, o výsledku budeme informovat. Dále jsme podali podnět na vodoprávní úřad, aby zjistil, zda-li je stavba v souladu s vodním zákonem a zda-li nedošlo kácením pobřežních porostů k oslabení funkce významného krajinného prvku, na což musí být závazné stanovisko. I správa CHKO věc řeší. Všechny instituce jsme zároveň vyzvali k vydání předběžného opatření k zastavení další činnosti, dokud nedojde k vyjasnění právní otázky s povolením ke stavbě.

V této souvislosti má proběhnout i veřejné představení projektu v Holubově, termín zatím není znám. Snad to bude dříve, že bude MVE zrealizována.

Pokud chcete podpořit naše úsilí v projektech, kterým se intenzivně věnujeme, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.

Ochránci přírody konají

V souvislosti se stavbou vydala Správa CHKO Blanský les krátkou zpráva na facebooku:

 • Investor kácel dřeviny na svých pozemcích, s platným povolením obce (na pozemcích mimo les) a státní správy lesů (na lesních pozemcích). Potud vše v pořádku. Pokáceny byly ale i stromy ke kácení neurčené a stromy na sousedních pozemcích. Řešíme.
 • Investor prostřednictvím zhotovitelských firem požádal o povolení geologického průzkumu a připojení k síti vysokého napětí. Řešíme.
 • Záměr investora na vybudování MVE zatím není (navzdory jiným prohlášením) v plném rozsahu zahrnut v územním plánu obce Holubov. Investor dále nepožádal o žádné výjimky ani povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, které jsou nutné pro povolení stavby podle stavebního zákona (primárně to ale musí být v souladu s územním plánem). Řešíme.
 • Platnost vodoprávního a stavebního povolení starého sto let je minimálně sporná. Rozhodně neopravňuje investora k započetí stavby, podle zákona o ochraně přírody i činnosti dříve povolené, které by mohly způsobit nedovolené změny přírody, je třeba znovu posoudit. Řešíme.
 • Je tedy potvrzeno, že námi publikované informace jsou pravdivé a že investor používá 100 let staré povolení dohledané v archivu ve Vídni k pokračování stavby MVE. Příprava k připojení vysokého napětí, desítky červených kolíků označující polohu stavby a žádost o vjezd těžké techniky na provedení geologického průzkumu dokládají, že se konají kroky ke stavbě elektrárny, které ale zatím nejsou řádně povoleny. To, že byly vykáceny stromy ve větším rozsahu, než bylo povoleno, se jen těžko dá omluvit péčí o les a mimo les a zastírat tím, že se nejedná o stavbu.

V současné době by měly být přerušeny veškeré práce ze strany investora, odpovědné orgány přesto pravděpodobně využijí §66 zákona o ochraně přírody a krajiny, aby oficiálně zamezily další činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu zvláště chráněných částí přírody. Tím vznikne prostor a čas na zjištění kontrolních orgánů, zda-li kácení a další činnosti jsou v souladu se zákonem. Co je ale velmi důležité, s investorem bylo zahájeno správní řízení o přestupku.

Zobrazit místo World of rivers. Světové řeky. na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Elektrárna

Smysl by to mělo pouze v okamžiku, kdy by ta elektrárna měla výkon jako polovina Temelínu. 

Jinak je to obyčejná prasárna (přesně jak píše Lukáš), která v globále, nevyrobí vůbec nic. Jen zničí poslední kousek nedotčené přírody. 

 • Autor Petr
 • Datum a čas 10.2.2024 21:12
Reaguj
prasárna

nejhrubšího druhu. a to nejsem žádný extremista, chápu, že někdy společenský zájem je jiný, než zachovat paneskost přírody, třeba například připouštím, že dopravní insfrastruktura někde být musí. dokonce chápu, že se nějaké pěkné údolí zničí kvůli ochraně před povodněmi nebo pro zásobování pitnou vodou. ale mizivý výkon elektrárny na jezu není žádným skutečným společenským zájmem.

 

 • Autor Lukas B.
 • Datum a čas 8.2.2024 09:38
Reaguj
Elektrárna

Příliš málo informací a příliš mnoho hysterie...... Je to jeden z mála profilů, který má smysluplný energetický potenciál. Podívejte se nejdřív na informační video, které nechal investor zpracovat, a až potom mu okopávejte kotníky.

 • Autor Juchin
 • Datum a čas 8.2.2024 08:56
Reaguj
Celkem 3 příspěvky v diskuzi


Jak umělá inteligence mění outdoorové aktivity a cestování?

Jak umělá inteligence mění outdoorové aktivity a cestování?

Umělá inteligence mění svět outdoorových aktivit a cestování mnoha způsoby. Uvádíme inspirativní příklady.... celý článek

Půjčovny lodí a vodáckých potřeb v Česku a na Slovensku

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2024

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2024

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2024

ŠPINDLERŮV MLÝN Přinášíme turistické novinky z Krkonoš - nejvyšších českých hor, národního parku a eldoráda outdoorových nadšenců.
Vítek prodal skiareál Crans Montana

Vítek prodal skiareál Crans Montana

Společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala lyžařský resort Crans Montana ve Švýcarsku. Hrubá hodnota transakce je přes 100 milionů švýcarských franků (v přepočtu více než 2,5 miliardy českých
Slovinské dálniční známky 2024

Slovinské dálniční známky 2024

AKTUALIZACE Dálniční známka ve Slovinsku přijde na 16 eur za sedm dní pro osobní auta. Třicetidenní známka stojí 30 eur. 
Dálniční známky v Evropě

Dálniční známky v Evropě

Dálniční známka v Česku přijde v roce 2024 na 2300 korun. Roční známka se dá koupit také v Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku. Další dálniční známky prodávají Slovinci, Chorvati a Maďaři. Němci jezdí po dálnicích
Gromnicová propaguje Salcbursko v Česku, Polsku a Maďarsku

Gromnicová propaguje Salcbursko v Česku, Polsku a Maďarsku

Denisa Gromnicová, Rakušanka s českými kořeny, má nově na starost marketing a média v turistické organizaci SalzburgerLand. Stará se o Česko, Polsko a Maďarsko.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Pelargonie - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 11.-14.7. 11.7.
Nostalgický vlak Borohrádek Pardubice Turistika 13.7.
Zubačka - modelová sobota Tanvald Nostalgický vlak 3.8.
Bezdružické parní léto Bezdružice, nádraží 3.-4.8. Nostalgický vlak 3.8.
Prague Pride Praha 5.-11.8. Festival homosexuálů 5.8.
Yachtfestival - veletrh Německo, Hamburg 6.-8.8. Lodě a čluny 6.8.
Polovníctvo a rybárstvo - veletrh Nitra, Agrokomplex 15.-18.8. 15.8.
Země živitelka - veletrh České Budějovice, výstaviště 22.-27.8. 22.8.
Výstava stanů Praha, Letňany 31.5.-25.8. 25.8.
Bonsaje - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 27.8.-1.9. 27.8.

Diskuse

Андрей Белоусов Victortag, 13.7.2024 21:03, 1 příspěvek
Klobouk dolů Novinář, 13.7.2024 18:04, 1 příspěvek
Mariánská cesta Kuba Turek, 11.7.2024 21:19, 4 příspěvky
Mariánská cesta Honza, 11.7.2024 20:42, 4 příspěvky
Červený mlýn Vochov Kuba Turek, 11.7.2024 13:06, 3 příspěvky
Mariánská cesta Horydoly, 11.7.2024 12:37, 4 příspěvky
Červený mlýn Vochov Kuba Turek, 11.7.2024 12:30, 3 příspěvky
INU Honza, 11.7.2024 9:42, 4 příspěvky
rybí přechod? Střelec, 11.7.2024 7:55, 3 příspěvky
Alenka v říši divů je stá... Kuba Turek, 10.7.2024 11:28, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Cestování zvyšuje rizikov... Horydoly , 11.7.2024 13:53
Parním vlakem Českým rájem Horydoly , 9.7.2024 23:09
Sex ve třech zažívá boom Horydoly , 27.6.2024 13:58
Barefoot pro volný čas Horydoly , 26.6.2024 12:38
Mořské kajaky Horydoly Open, 17.6.2024 12:10
Cyklistický závod L´Etape... Horydoly , 15.6.2024 3:43
Pádlojízda po Vltavě Horydoly , 4.6.2024 12:39
Vodácké závody 2024 Horydoly , 4.6.2024 12:30