Maglajz opět neprošel

Maglajz opět neprošel
SDÍLEJ:
Hlavními výsledky sobotní valné hromady Českého horolezeckého svazu jsou pokračující zákaz používání magnézia při pískovcovém lezení a rozdělení přebytku 580 tisíc korun z roku 2007 na databázi skalních oblastí, granty, zřízení funkce \"image ČHS - svazový redaktor\" a kompenzaci zvýšení DPH. Přečtěte si zápis Martina Hejny z horolezeckého oddílu Humanita Praha.

Humanita má 121 členů. Celkem bylo na schůzi zastoupeno něco málo přes 4000 členů. Celý ČHS má asi 13 500 lidí. Aby byla schůze usnášeníschopná, musí na ní být delegáti zastupující 20% členstva.

Schůze má začínat v 9:30. V 9:15 se scházím před budovou FTVS s Kláruší a jdeme se zaregistrovat. Při registraci zjišťujeme, že je požadována plná moc od předsedy oddílu. Ostatní delegáti mají plnou moc vytištěnou ze stránek ČHS a vyplněnou.

My jsme posláni za Jindrou Pražákem, který se ptá na telefon na Hrba a jestli může Hrbovi zavolat. Ujištění, že když Hrbovi zavolá, ten mu to potvrdí, mu stačí a posílá nás zpět k registraci. Tam dostáváme spoustu papírů s předpisama a taky hlasovací lístek, což je červený papír formátu A5, na kterém je napsáno číslo našeho oddílu (21).

Nejsme zdaleka sami, kdo nemá plnou moc, ale příště bychom si toto měli ohlídat.
Na registraci jsou vidět i lidi, kteří předkládají i 20 plných mocí od individuálních
členů a dostávájí hromadný hlasovací lístek (modrý). Popř. lidi, kterí si vyřizují
jednak hlasovací lístek za oddíl a zároveň hlasovací lístek za sebe, zřejmě aby mohli
hlasovat odlišně.

Jdeme do sálu a čekáme na začátek. V sálu pro asi 200 lidí je odhadem 80 lidí. Jsou zde rozmístěny 4 mikrofony, aby delegáti vstupující do diskuse mohli být slyšet.
V 9:30 žádná schůze nezačíná. V 9:40 jím bagetu a stále čekáme na začátek. V 10:00 schůze opravdu začíná.

Schůzi budu řídit já!

Alena Čepelková nás uvítá a chce začít schválením programu. Slovo si bere delegát Jiří Babača a žádá zařadit speciální bod, volbu místopředsedy výkonného výboru. Kritizuje kooptaci Václava Širla, který místo obsadil den před Valnou hromadou. Z diskuse následně vyplývá, že výkonný výbor si může až dva lidi dosadit sám (kooptovat), což neporušil, protože kooptoval pouze Václava Širla. Jiří Babača nicméně kritizuje fakt, že se tak stalo jeden před valnou hromadou, považuje kooptaci za neplatnou a chce vyvolat volbu místopředsedy. Zdůrazňuje podivnost a nestandardnost volby.

Posléze Alena tvrdí, že nemůžeme hlasovat o programu, když nemáme ustanovenu
mandátovou, návrhovou a volební komisi. Musíme nejdřív zvolit tyto komise, aby existoval někdo, kdo bude sčítat hlasy. Když už to vypadá, že budeme volit komise, ozve se někdo z pléna, že takto se schůze ale opravdu vést nedá, a že musíme postupovat podle programu. Proč prý nepostupujeme podle programu. Alena odpovídá, že bez komisí nelze hlasovat o programu, na což někdo odpovídá, že nemůžeme volit komise, protože to není na řadě v programu (na řadě je schválení jednacího a volebního řádu, následuje schválení programu a až potom má být volba komisí).

Začíná hlasování o jednacím řádu. Protože při každém hlasování by se měly sčítat hlasy jednotlivých delegátů, což by trvalo asi půl hodiny, je navrženo výkonným výborem zrychlení (nazývají to "slovenská metoda"), kdy se nebude sčítat, pokud dopadne hlasování více méně jednohlasně. Pokud ale někdo z delegátů, bude sčítání přesto požadovat, sčítat se bude. Hlasuje se o jednacím řádu a je schválen.

Začíná hlasování o pracovních komisí. Kdosi (dost naštvaně) protestuje, že pořád
přeskakujeme v programu (na řadě má být schválení programu). Hlasuje se tedy o přehození bodů 3 a 4. Schváleno. Zdá se že můžeme volit komise. Nějaký delegát z pléna si bere hlas a žádá rozpuštění valné hromady. Prý takový bordel už dlouho neviděl. Je výkonným výborem ignorován a následuje hlasování o komisích. Alena přečte návrhy obsazení komisí (mandátové, návrhové, volební) a ty jsou následně schváleny.

Vystupuje opět Jiří Babača: "Když vidím ten zmatek, stahuji svůj návrh" (volba místopředsedy výkonného výboru). Následně se schvaluje program schůze a je i schválen. Někdo žádá, aby schůzi vedl místo Aleny Čepelkové Jindřich Pražák, prý mu to loni docela šlo, což Alena rázně odmítá: "Schůzi budu řídit já".

Revizní komise nemá co revidovat

Jsou čteny zprávy různých komisí, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise. Řečníci se obvykle odkazují na bulletin (který nemáme, vydával se při registraci), kde prý všechno je. Po nějaké době se vydávám sehnat bulletin. Jsem poslán za Jindrou Pražákem, který přinese celou krabici. Bulletin pak chce kde kdo, zřejmě ho více než polovina delegátů neměla.

Ze zpráv stojí za zmínku jen zpráva revizní komise, kde skoro ke všemu řečník opakoval, že zatím nedostal podklady a tedy neměli co revidovat. Formuluje nějakou větu o mírných výhradách.

Bezpečností komise zřídila webový formulář pro hlášení úrazů. Máme vyplňovat i věci jako natažené šlachy. Chtějí z toho dělat statistiky úrazů v jednotlivých oblastech.

Členské příspěvky beze změny

Následuje výše příspěvků. Dle návrhu VV se výše příspěvků nemění (400 Kč). Rozviřuje se diskuse o registračních poplatcích (dnes 50 Kč přes oddíl, 500 Kč pro individuálního člena). Registrační poplatek oddílu je 2000 Kč (tedy 5 lidem, už se vyplatí založit oddíl a neregistrovat se individuálně). Pro oddíl mládeže (min. 75 % členů pod 18 let) je registrační poplatek 0 Kč. Návrh je stejný jako současný stav a Jindra Pražák ho zdůvodňuje podporou oddílů.

Nejprve hlasujeme o výši příspěvků. Jsou schváleny. Vladimír Wolf podává dva protinávrhy. První je registrační poplatek 100 Kč pro každého. Hlasuji ANO, ale vítězí NE (stále se hlasuje "slovenskou metodou", hlasování dopadá dosti jednoznačně). Druhý protinávrh navrhuje registrační poplatek pro oddíl 0 Kč pro každý oddíl. Hlasuji ANO, vítězí NE. Následně jsou schváleny návrhy výkonného výboru, kde se zdržuji hlasování.

Funkce redaktora rozbouřila diskusi

Následuje rozpočet. Výkonný výbor představuje svoji verzi, V. Wolf svoji (je téměř stejná, liší se opravdu detaily). Komise alpinismu říká, že ty přesuny uvnitř její komise jsou zbytečné, že oni ty kolonky tak neberou a v jistých mezích si to stejně přesouvají sami, jak potřebujou. Hlasuje se nejprve o Wolfově návrhu, který neprojde a následně je schválen návrh výkonného výboru. Hlasuji proti Wolfovu návrhu.

Následuje bod 12, co se udělá s 580 000 Kč, které přebývají (přebytek vznikl zvýšením příspěvků, zdá se, že se neví co s penězi). Návrh výkonného výboru chce dát 100 tisíc na tvorbu databáze skalních oblastí, 200 tisíc na "redaktora" (zlepšení image ČHS, atd.), 200 Kč granty pro servisní činnost, 80 tisíc zvýšení DPH. Padá spousta protinávrhů, zejména proti funkci redaktora. Řeší se to dost dlouho. Jeden návrh je zřídit fond pro pojištění odpovědnosti instruktorů (100 tisíc), Zoban upozorňuje, že to bude žalostně málo. Padají návrhy, ať se to dá metodické komisi, která za ty peníze má připravit příručku. Horolezecká abeceda je prý velmi obsáhlá a pro nováčky nevhodná.

Metodická komise se brání, že nemá lidi a že příručku stejně nesepíšou, v penězích to prý není. Pořád se řeší chybějící metodika pro nováčky. Následně se diskuse vrací k tématu. Hlasuje se o přejmenování funkce redaktora na "fundraiser manager", který má schánět peníze. Neschváleno. Poprvé se hlasy opravdu sčítají. Zjišťují, že součet pro + proti + zdržel se je asi 3500, zatímco dle registrace delegátů to má být přes 4000. Rozhodující je nadpoloviční většina přítomných, což je asi 2100 hlasů, které návrh nezískal. Nadpoloviční většinu hlasujících ale získal.

Následuje hlasování o návrhu Babači dát těch 200 000 Kč na rezervu pro CVK, neschváleno, a návrh Rolfa dát 100 000 Kč na pojištění instruktorů. Taktéž neschváleno. Hlasuje se tedy o původním návrhu výkonného výboru a ten je schválen. Hlasoval jsem pro tento návrh a proti všem ostatním návrhům. Hlavně proto, že když si výkonný výbor rozpočet vymyslel, asi ho bude umět i využít, zatímco protinávrhy navrhovaly nějaké přesuny, kde nebylo jasné, jestli cílový příjemce peníze chce a umí je vůbec využít.

Asi se tu všichni znají. Kromě mě...

Zdá se, že v Českém horolezeckém svazu se všichni znají kromě mě. Jednotliví delegáti se v diskusi nepředstavují, ale Alena Čepelková je následně oslovuje jménem.

Konečně se dostáváme k maglajzu. Zoban přednáší svůj příspěvek a komise anti-mg (Čepelková, Kublák a další) přednáší svůj (zachování současného stavu). Nejprve se bude hlasovat o zachování současného stavu. Při schválení si ušetříme diskusi a další možné návrhy. Hlasování je formulováno, jako vypuštění bodu 9 článku 2 a zřízení nového bodu 3 článku 8 se stejným textem (není mi jasné jakého předpisu, ale asi to bude OK).

Pokud chceme změnu, musíme hlasovat ANO, tedy pro změnu předpisu. Má to prý přesunout absolutní zákaz magnézia do pravomocí oblastních vrcholových komisí. Není mi jasné, jestlí tento návrh náhodou nepovoluje magnézia víc, než bychom chtěli (co když pak už žádné další hlasování nebude), ale hlasuji raději ANO. Kdybych hlasoval proti, zachoval by se současný stav a nedal bych tak šanci návrhu, který následně podmínky pro magnézium upřesní.

Nicméně návrh neprošel. Proti bylo 2216 hlasů, tedy nadpoloviční většina přítomných. Pro změnu bylo 1603, zdrželo se 393. Aby návrh prošel, muselo by pro změnu být více než polovina přítomných, nestačí převýšit hlasující proti. Hlasování bylo mírně emotivní. Někdo vyhrožuje, že kdo bude pro, už si v Mamutu nezaleze, někteří delegáti si místy nejsou jisti, jak hlasují, protože formulace se často mění (PRO znamená chvíli pro magnézium, chvíli pro zachování současného stavu). Ale nakonec každý hlasuje správně tak, jak chtěl.

Následuje přestávka. Lze si koupit šátek, lékarničku, česko-německý horoslovník a další literaturu. Kláruše odchází a mě je bez ní ve druhé půlce schůze smutno.

Nový disciplinární řád odmítnut

Dalším bodem je disciplinární řád. Návrh výkonného výboru přidává alternativní pracovní trest. Ten má být ukládán s náhradním trestem, který následuje při nevykonnání práce. Jan Polák protestuje proti pracovním a peněžitým trestům (peněžitý trest obsahuje už stávající řád). Tvrdí, že tyto tresty lze uložit jen ze zákona a že listina práv zakazuje nucené práce.

Celá diskuse se hrozně protahuje. Tento bod je ze všech bodů nejdelší a je vidět, že právní povědomí delegátů je na žalostné úrovní. Výkonný výbor argumentuje, že disciplinární řád připravili právníci, peněžitý a pracovní trest uložit lze, neboť vinník má možnost trest nevykonat a dostat náhradní trest (distanc). Popř. může z ČHS vystoupit a pak trest zaniká. Někdo se i přesto ptá, jestli nebude ČHS tresty vymáhat soudně, někteří stále argumentují listinou práv. Někdo prosazuje tyto tresty ČHS, neboť se mu zdají lepší než mít záznam v trestím rejstříku.

Část delegátů se pravděpodobně bojí, že je někdo práskne, že lezou na písku s maglajzem a dostanou 50 000 Kč pokuty, kterou budou muset zaplatit. Což je blbost, stačilo by jím totiž vystoupit z ČHS, nebo prostě nezaplatit a pak na ně disciplinární komise nemůže. Další tresty jako zákaz výkonu funkce nebo zákaz činnosti se totiž týkají jen pár členů. Smysl má až vyloučení z ČHS.

Dle VV je celý disciplinární řád cílen hlavně na závody a závodníky. Pár lidí argumentuje, že jsme sami sobě policajtem a že si zbytečně otravujeme vzduch. Mají prý k celému řádu morální výhrady.

Postupně vznikne asi pět pozměňovacích návrhů, které jsou podávány a stahovány, až VV neví, v jakém pořadí se o nich má hlasovat. Po ujasnění se konečně přistoupí k hlasování a všechno je zamítnuto, včetně návrhu výkonného výboru, takže zůstává platit řád starý, který obsahuje peněžitý trest, ale neobsahuje pracovní trest). Hlasoval jsem pro návrh výkonného výboru a proti všem ostatním návrhům.

Hlasování v tomto bodě bylo poměrně kontroverzní. Hlasuje se stále slovenskou metodou, Uherka (předseda volební komise) vždy řekne, který les rukou se mu zdál větší, což ale není úplně jednoznačné. Lesy jsou občas dost stejné. Navíc něktěří lidi mají v ruce 2 až 4 hlasovací lístky, což ale les opticky nezvětší. Také samozřejmě různé lístky mají různou váhu (největší oddíl má prý asi 370 hlasů).

Pro projití návrhu je potřeba mít nadpoloviční většinu přítomných, tedy nestačí mít víc hlasů než ti, co byli proti (musí to být víc než ti co byli proti + ti co se zdrželi + ti co se zaregistrovali, ale pak se někam vypařili). Projeví se to u návrhu VV, kde Uherka prohlasí, že prošel, Polák požaduje sečtení a návrh neprojde (asi 1500 pro, 1000 proti, 1000 se zdrželo, celkem je zde ale dle prezence přes 4000 hlasů).

Disciplinární a revizní komise zvoleny

Následuje volba disciplinární a revizní komise. V revizní komisi je kandidátů akorát, v disciplinární dokonce víc, takže má smysl volit. Volí se tajně, pomocí lístků, na které před vhozením do urny komisař napíše váhu hlasu, takže volba v podstatě tajná není. Pokud nemáte stejnou váhu jako jiný oddíl, lze vaši volbu zpětně dohledat. Komisaři navíc na lístek při psaní váhy vidí.

Do disciplinární komise jsem volil Tomáše Kubláka a Jindru Pražáka. Ostatní jsem neznal. Většina delegátů jména při čtení kandidátů píše rovnou do hlasovacích lístků a hlasují tak pro první dva na seznamu (Kublák, Pražák) k čemuž Alena Čepelková dokonce nešikovnými instrukcemi svádí. Vítězí Kublák a Pražák jasnou převahou (členové disciplinární komise, ostatní funkce neměli víc než jednoho kandidáta, tak to sem nepíšu).

Gerd Tschunko čestným členem ČHS

Následuje čestné členství pro Gerda Tschunka. Schváleno téměř jednohlasně. Já se zdržel, protože jsem to jméno v životě neslyšel. Jeho přínos spočívá mimo jiné i v tom, že dokázal za odpoledne vyřídit několik spolulezců.

Následuje diskuse. Do přestávky si mohl každý zaregistrovat svůj příspěvek, aby ho mohl teď přednést. Maximální délka je 5 minut, reagovat lze 1 minutovou faktickou poznámkou. Rolf přednáší návrh na pojištění odpovědnosti instruktorů, dále Zoban něco o maglajzu, Zdeněk Teplý chce sbírat historii. Najednou se uprostřed opravuje zápis Valné hromady 2007 a přidává se čestné členství Kropáčkovi, což prý z minulého zápisu vypadlo.

Závěrečný maglajz v diskusi

Pak se opět pokračuje diskusí. Petr Resch si stěžuje, že chybí jednací řád, chtěl by mít pravomoc odebírat v průběhu Valné hromady slovo některým řečníkům, Zoban by rád koncepci ČHS, kterou má sepsat výkonný výbor, aby se mohla příště odhlasovat. Následně někdo požaduje, aby byla velmi konkrétní a ujasnila, jestli chceme lízt na překližce, nebo co jako prý vlastně chceme.

Zdeněk Teplý nás informuje ve svém příspěvky, že magnézium je podle něho zcela inertní a je to jen taková droga. Zoban ve faktické poznámce dodává, že bychom měli dát věcem volný průběh a podívat se, jak lezou aktivní lezci. Rozvíjí se diskuse o magnéziu, do které vstupuje kde kdo s faktickou poznámkou. Naštěstí má každý jen 1 minutu.

Stále nejsou sečteny hlasy voleb do disciplinární a revizní komise. Alena Čepelková čte zprávu JAMESu. Zvou nás na setkání alpinistů, chata Pod Rysy se nestaví a rádi by spolupracovali při organizaci závodů.

Fígle na závěr, Ondrová s kolegyní drží 5 lístků a 441 hlasů

Konečně jsou výsledky voleb DS a RK, čeká se na zápis závěrečného usnesení. Zápis je hotov, bude se o něm hlasovat. J. Babača žádá prověřit usnášeníschopnost Valné hromady. Usnášeníschopnost se bude prověřovat tak, že se u hlasování o závěrečném usnesení sečte počet hlasů pro, proti a zdržel se a výsledek musí být alespoň 20 % z celkového počtu členů.

To je celkem dobrý fígl, protože tam tak 1/4 lidí není a hlasuje za ně někdo jiný.
Kdyby se prováděla znovu prezence, nebyly by plné moci a možná ani ty telefony na předsedu. Nakonec je závěrečné usnesení odhlasováno a schůze prohlášena za usnášení schopnou.

Všichni jsou pro, jenom Eva Ondrová je proti (má společně s nějakou kamarádkou asi 5 hlasovacích lístků, což dohromady tvoří 441 hlasů, 81 se zdrželo).

Valná hromada ČHS na Horydoly

2007

2006 - Kuba Turek, 2006 - Jan Puš, 2006 - Martin Otta

2005

2004

2003

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Re: Kamarádka EO a hlasy
Tucne mezinadpisy jsem nepsal. Muj puvodni text nebyl nikterak cleneny. Kdyz si ten mezinadpis odmyslite, text nijak utocne nevyzniva (ani nema). Prislo mi, ze na konci schuze je tam o 1/4 lidi mene nez na zacatku, ale prirozene jsem se mohl splest.S uverejnenim na horydoly jsem samozrejme souhlasil, ale text jsem psal zejmena pro uverejneni na strankach naseho oddilu http://humanita.n.cz/articles_view.php?idart=366 kde jsou navic opraveny i nektere preklepy a pravopisne hrubky. Zato je tam ale horsi (moje) cleneni do odstavcu.
 • Autor Martin H.
 • Datum a čas 31.3.2008 22:54
Reaguj
Re: Čestný Tschunko
Kdo to je Gert Tschunko uz vim. V dobe, kdy jsem sedel na schuzi jsem to nevedel. To, ze tam byl pritomen, jsem taky nevedel. Dozvedel jsem se to az ze stranek horyinfo druhy den doma. Skoda. Videt legendy horolezeni nazivo byla jedna z veci, proc jsem na schuzi sel.
 • Autor Martin H.
 • Datum a čas 31.3.2008 22:42
Reaguj
Čestný Tschunko
Martine H., když nevíš, kdo byl Gerd Tschunko, zkus Encyklopédii horolezectva, případně Horolezectví zblízka. Když nemáš, zkus se zeptat. (Mimochodem Tschunko byl na VH přítomen, docela živej a funkční.)Připouštím ovšem, že bourák ledových i skalních stěn let šedesátých pro současné skalkaře či překližkáře nic neznamená. Život je holt pomíjející. Nazdar! V. Š.
Reaguj
Členství v ČHS
Svoje myšlenky a názory jsem vyjádřil přímo ČHS a následně i na tyto stánky : http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=11183Bohužel mne funkcionáři nezklamali...Bude-li prioritou svazu pouze lezecká špička, tak potom tam my, obyčejní nemáme co pohledávat.
 • Autor zz
 • Datum a čas 31.3.2008 14:43
Reaguj
Kamarádka EO a hlasy
Nevím jestli tvá zmínka o počtu hlasů které držela Eva Ondrová a Jitka Mázlová (ona kamarádka EO) navozovat dojem, že šlo o švindl. Protože jsem hlasovací lístky s Jindrou vydával, vím, že někteří delegáti měli hlasy na plné moci rozdělené tak, aby mohli hlasovat jak je ti kteří jim své hlasy svěřili instruovali. Jinak s návrhem Jindry ověřit usnášeníschopnost VH hlasováním navrhovatel přeregistrace Jiří Babača souhlasil a zcela jistě se nejednalo o fígl. Z výsledku byl patrný úbytek cca 1%. To byli lidé kteří pravděpodobně chtěli usnesení VH blokovat. Naštěstí (?) však zástupci velkých oddílů zůstali.
 • Autor Roman Wimmer
 • Datum a čas 31.3.2008 11:35
Reaguj
Trafikanti...
Zajímavá reportáž...diskuse se bohužel zabývají zejména MG, což asi není především a hlavně to, co se na VH událo. Pokračuje trend zvyšovaní fin. podpory výkonnostnímu sportu - i když z pěnez Sazky, stále z peněz vázaných na člena a byly by tyto peníze vázané zejména na člena a nikoliv na výkony využity ve prospěch členské základny nemusely být příspěvky 400, ale 300 i méně. Většina navržený rozpočet včetně trafiky za 200 000 podpořila což je pro mne dobrý signál o tom, že takový spolek přes pokrok v řadě obalastí svým hlasem pro dotace ze sazky a svojí 400 -korunou příspěvku podporovat nehodlám. Paradoxem je, že největší pozitivní změny se dějí tam, kde se dějí zadarmo z pouhého nadšení a dobré vůle....I když samozřejmě nic proti penězům za dobře odvedenou práci ....otázka je ta, jak dobře odváděná práce to je a zda by ty peníze podporující nejlepší lezce neměly být z větší části peníze komerční z reklamy...sponzoringu atd...
Reaguj
nejen E.Ondrova byla proti
Proti nebyla pouze E.Ondrova, ale i dalsi oddily, kdy nektere ve snaze dosahnonout nedostatecne ucasti a zneplatneni VH sve hlasy z hlasovani stahly. Jako scitac o tom neco vim.Radek
 • Autor zoban
 • Datum a čas 31.3.2008 10:35
Reaguj
Ať žije 21.století
Nejsem členka ČHS a po přečtení tohoto článku jsem tomu ráda!Tohle fakt nee. Kocourkov. Schůzi budu řídit já. Ne já! No ale aspoň ten maglajs, že se vyřešil.
Reaguj
Celkem 8 příspěvků v diskuzi


Dolomity a Julské Alpy AKTUÁLNĚ 2022

Dolomity a Julské Alpy AKTUÁLNĚ 2022

SANTA CATERINA Přinášíme aktuální zprávy z Dolomit - Trentina a Jižního Tyrolska. Doplňujeme je o novinky z italských i slovinských Julských Alp.... celý článek

TEST Lezečky Triop Start

Malý Jezdec - skalní maličkost na konec sezony

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Hüttengrat na Hochwiesler nad Gimpelhaus

Hüttengrat na Hochwiesler nad Gimpelhaus

CLIMBING GUIDE Hüttengrat je ideální cesta na první nebo poslední lezení horolezeckého zájezdu do Tannheimerských Alp. Od chaty Gimpel dojdeme na nástup za 20 minut a od vedlejší chaty Tannheimer jen
Orlické hory AKTUÁLNĚ 2022

Orlické hory AKTUÁLNĚ 2022

TEPLICKÉ SKÁLY Malé zprávy z Orlických hor a Podorlicka, z kraje mezi Krkonošemi a Jeseníky. Nad Adršpachem a u pramenů Metuje a Orlice.
Zhodnotenie letnej turistickej sezóny

Zhodnotenie letnej turistickej sezóny

Záchranári slovenskej Horskej záchrannej služby počas leta pomáhali najčastejšie Slovákom, a to v 235 prípadoch, Poliakom 63krát, Českým turistom 62krát, ostatní boli návštevníci horských oblastí z ďalších 12 krajín.
Domácí výroba horolezeckého materiálu 1988?

Domácí výroba horolezeckého materiálu 1988?

RETRO Jsem velmi rád, dostane-li se mi do ruky časopis Vámi vydávaný, časopis Hory. Dělal jsem povícero sportů, ale všech jsem musel pro různé důvody zanechat buď úpině nebo částečně.
Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2022

Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2022

KOHÚTIK Zprávy, novinky, aktuality, fotografie a videa z Vysokých Tater, z nejvyššího pohoří Karpat.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Salon Nautique - veletrh Francie, Paříž 3.-10.12. Lodě 3.12.
ILTM - veletrh luxusního cestování Francie, Cannes 5.-8.12. 5.12.
Nepál- diashow Brno, Klub cestovatelů Přednáší Standa Dadák 7.12. 18:30
ISPO China - veletrh Čína, Peking 9.-11.12. 9.12.
Albánie a Kosovo - diashow Ostravice, PePe bakery Přednáší David Hainall 9.12. 19:00
Polabský pavouk Nymburk, sokolovna Lezecké závody 10.12.
Olympijský šplh Praha, Harfa   10.12.
Ďumbier - začátek lezení  Nízké Tatry Lezení povoleno 10.12.-28.2. 10.12.
Setkání skialpinistů Staré Hamry 16.-18.12. 16.12.
Lawinenupdate 2022/23 Österreichischer Alpenverein Livestream 16.12. 19:00

Diskuse

Nabídka půjčky Dragounova Jaroslava, 7.12.2022 13:33, 57 příspěvků
Nabídka půjčky Dragounova Jaroslava, 7.12.2022 13:31, 10 příspěvků
Nabídka půjčky Dragounova Jaroslava, 7.12.2022 13:28, 3 příspěvky
Hehe Drak, 7.12.2022 12:19, 4 příspěvky
kup si brašny Horydoly, 7.12.2022 10:46, 4 příspěvky
kup si brašny Lukas B., 7.12.2022 10:12, 4 příspěvky
kup si brašny Lukas B., 7.12.2022 9:19, 4 příspěvky
kup si brašny Pavka, 6.12.2022 14:15, 4 příspěvky
zima Lukas B., 5.12.2022 13:04, 5 příspěvků
zima Kuba Turek, 5.12.2022 11:44, 5 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Minimalistická lehká obuv... Horydoly , 18.11.2022 15:18
Jak se chodí naboso? Horydoly , 18.11.2022 15:16
Re: Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:13
Naboso i v zimě? Horydoly , 18.11.2022 15:12
Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:09
Bruslení Horydoly , 15.11.2022 16:37
Zvedněte hlavy vzhůru! Sv... milan šupa, 10.11.2022 19:47
Horská střediska se těší ... Horydoly , 8.11.2022 23:38