Jak zachránit cestovní ruch?

Jak zachránit cestovní ruch?
Mates má radost na ferátě Bechyně - Zářečí.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

DOKUMENT Otevřený dopis na Vládu České republiky ve věci záchrany cestovního ruchu poslalo Fórum cestovního ruchu a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Současně přidalo návrh Záchranného plánu cestovního ruchu COVID 2020.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
určeno všem členům vlády
Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1
V Praze, 30. března 2020

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

dovolujeme si Vám zaslat tento otevřený dopis jménem více než 60 tisíc firem, které podnikají v cestovním ruchu, a především jménem jejích 240 tisíc zaměstnanců, o jejichž budoucnosti se rozhoduje právě v těch dnech. Situace v našem odvětví se dramaticky zhoršuje a bez účinné pomoci ze strany státu se v řádu dní až týdnů spustí vlna insolvencí a hromadného propouštění. Nemá cenu připomínat význam cestovního ruchu pro naše hospodářství, jeho klíčovou roli v řadě pohraničních regionů a počet pracovních míst, které vytváří, ale chceme Vám sdělit, kde se cestovních ruch nachází právě dnes, po více jak 14 dnech nouzového stavu a po zhruba dvou měsících postupného omezování cestování, které vyvrcholilo uzavřením téměř všech hranic vyspělého světa. To vše zároveň v situaci, kdy není zřejmé, jak dlouho ještě nouzový stav a restrikce s ním spojené potrvají.

Pro Vaši představu shrnujeme, v jaké situaci se dnes, tj. 30. 3. 2020, náš obor nachází:

- je zavřeno 75 % restaurací, zbývající fungují v nouzovém režimu prodej přes ulici;
- je zavřeno 90 % hotelů;
- je zavřeno 80 % lázeňských zařízení, které vytvářejí asi 13 % všech přenocování v zemi;
- cestovní kanceláře mají zaplaceno v zahraničí na 2,9 mld. Kč u dodavatelů na sezónu 2020. Předplacené služby dodavatelé s ohledem na nařízení místních vlád finančně nevrací;
- zastavil se celý domácí cestovní ruch, do země nepřijíždí žádní zahraniční hosté;
- byly zrušeny všechny kongresy, eventy či jiné společenské a kulturní akce na několik měsíců dopředu.

Propad tržeb zmiňovaných subjektů jenom v měsíci březnu bude ve výši asi 20 mld. Kč. Proti tomu stojí řada plynoucích finančních závazků vůči státu, dodavatelům, bankám, nájemcům a dalším, které budou z větší části ještě nějakou dobu běžet nebo jsou závazkem dlouhodobým. Zhruba v polovině dubna ale přijde ten nejvyšší závazek, a to vůči zhruba 240 tisíci zaměstnancům pracujících v cestovním ruchu – zaplacení mezd a odvodů zdravotního a sociálního pojištění, a to v době, kdy bude už většina zmiňovaných subjektů více jak jeden měsíc bez jakýchkoliv příjmů. Vezmeme-li pro výpočet celkového součtu nákladů na mzdy průměrnou hrubou mzdu v ČR a k nim patřičné odvody, znamená to téměř 10 mld. Kč, které bude potřeba zajistit na výplatu mezd v cestovním ruchu v měsíci březnu.

Jsme si vědomi toho, že vláda již přijala několik opatření směřující k podpoře podnikatelského sektoru, ale ty považujeme pro cestovní ruch s ohledem na výše uvedené v tuto chvíli za nedostatečné a uvádíme proč:

- Program COVID I, první část programu vyčerpána během jednoho dne, v tuto chvíli pozastaven.

- Program COVID II, teprve se rozběhne příští týden. Není jasné, kdy žadatelé obdrží peníze. Budou-li navíc pro financování půjček použity prostředky evropských strukturálních fondů, nemohou mezi žadateli figurovat pražské firmy.

- Liberační balíčky I a II, zatím není zřejmý jeho přesný finanční přínos pro firmy v cestovním ruchu, ale mohou to být v měsíci březnu spíše jen desítky milionů korun.

- Program Antivirus – pro cestovní ruch přichází v úvahu režim B s podporou státu asi 700 mil. Kč, a to jenom v měsíci březnu a režim E s podporou státu asi 2,2 mld Kč. Tyto prostředky lze ale očekávat fakticky až na konci dubna ne-li později. Navíc maximální hranice kompenzace státu jsou velmi nízké a předpokládají, že podnikatelé budou dorovnávat zbylou částku do 100 % mzdy. Navíc z celkové částky pomoci ještě zaměstnavatel odvede státu dalších 34 %.

- Prodloužení ošetřovného – dotýká se jenom zhruba 10 % zaměstnanců v cestovním ruchu.

Pomoc, které se nám zatím od státu dostalo, je zoufale nedostatečná. Řada ze zatím schválených opatření, jako jsou odklady daňových záloh nebo započtení ztráty z letošního roku, bude užitečná pro firmy, které nějakým způsobem dokážou přežít. Pro většinu firem z oblasti cestovního ruchu – a pro jejich stovky tisíc zaměstnanců – ale o životě nebo smrti rozhodnou opatření, které vláda dokáže přijmout v řádu několika následujících dní, a které přinesou okamžitou úlevu našich výdajů. Jsme pevně přesvědčeni, že společnou prioritou podnikatelů i vlády musí být zachování pracovních míst a nasměrování veškerých volných prostředků do mezd zaměstnancům. Zatím to ale vypadá tak, že začátkem měsíce dubna bude převedeno již několik tisíc zaměstnanců na úřady práce, protože řada firem není schopná vyplatit březnové mzdy. Dá se také předpokládat, že se situace dalších desítek tisíc zaměstnanců významně zhorší během několika dalších týdnů, protože v tuto chvíli vůbec není zřejmé, kdy je možné očekávat alespoň částečné uvolnění zavřených provozoven.

Největší očekávání jsme měli od programu podpory zaměstnanosti. Vláda deklarovala prioritu zachování pracovních míst, ale program Antivirus tomu zásadně nepřispěje. Režim B, který je platný jenom v měsíci březnu, přispěje maximálně 80 % jenom do výše mediánu mezd v ČR, zdravotní a sociální pojištění už plně hradí zaměstnavatel. Maximální výše státního příspěvku je 24 800 Kč. V režimu E je maximální výše státní podpory jenom 9 300 Kč. Takto koncipovaná podpora bude reálně znamenat příspěvek ze strany státu v průměru pouze 30-40 % celkových mzdových nákladů firem. Firmy v cestovním ruchu zaměstnávají desítky tisíc kvalifikovaných lidí, jejichž mzdy jsou významně vyšší než medián mezd v ČR, jako jsou kuchaři, obchodníci, marketingoví specialisté, provozní vedoucí, IT experti a programátoři, lázně zaměstnávají lékaře, fyzioterapeuty a další kvalifikovaný personál. Ty všechny nebudou firmy při delším omezení provozů schopny udržet, přestože právě to by měl být společný cíl vlády i zaměstnavatelů.

Tato minimální pomoc, která je v rozporu s veřejnými přísliby vlády, bude pro většinu firem nedostatečná a zaměstnavatelé tak budou nuceni počty svých zaměstnanců významně redukovat, protože je prostě nebudou mít z čeho platit. K tomu je také potřeba zmínit řadu závazků a povinností, které podnikatel na sebe bere přijetím této podpory od státu. Oceňujeme, že vláda schválila řadu podpůrných opatření alespoň pro osoby samostatně výdělečně činné a byli bychom rádi, kdyby se podobné pomoci dostalo i firmám zaměstnávajícím čtvrt milionu lidí.

Žádáme proto vládu o přijetí následujících opatření pro firmy v cestovním ruchu.

Neodkladná pomoc

- odpuštění zdravotního a sociálního pojištění u všech zaměstnanců, kteří budou ve stálém pracovním poměru s délkou trvání minimálně 6 měsíců v době podání žádosti, a to po dobu trvání nouzového stavu a následující dva měsíce, abychom se mohli soustředit na obnovu našeho fungování

- příspěvek minimálně do výše 50 % z hrubých mezd do výše 1,5-násobku mediánu mezd v ČR po dobu trvání nouzového stavu a následující dva měsíce

- odpuštění odvodů DPH po dobu trvání nouzového stavu a trvání opatření zakazující nebo významně omezující provoz firem

- posílení likvidity – jednorázové dotace podle počtu zaměstnanců (viz. podpůrná opatření v zemích, jako je Německo a Rakousko), výrazné zrychlení uvolňování finanční prostředků z programů COVID u ČMZRB a výrazné zjednodušení žádostí

- odpuštění nájmu pro firmy, které mají pronajaté prostory nebo provozovny u státních nebo jiných veřejných institucí po dobu trvání nouzové stavu

- odložení splátek úvěrů majitelů komerčních prostor a následné zrušení nájmu pro firmy, které mají pronajaté prostory nebo provozovny u soukromých majitelů komerčních prostor po dobu trvání nouzové stavu

- odklady splátek úvěrů u bank na dobu 6 měsíců

Opatření pro rozjezd cestovního ruchu

- státem financovaná poukázka pro všechny dospělé osoby ve věku od 18 let ve výši 5000 Kč na osobu, využitelná během jednoho roku od vydání pro platby za pobytové a cestovní služby v oblasti domácího cestovního ruchu

- sjednocení sazby DPH v oblasti služeb cestovního ruchu na 10 % u ubytování, stravování a jízdného na lyžařských vlecích, případně další služby v cestovním ruchu

a další opatření, která bude postupně navrhována v Záchranném plánu cestovního ruchu COVID 2020

Naprostá většina podniků v sektoru cestovního ruchu řádně plní svoje povinnosti vůči státu, odvádí veškeré daně a odvětví cestovního ruchu přinese do veřejných rozpočtů každý rok více jak 100 mld. Kč. Proto teď jenom žádáme, aby stát na oplátku pomohl odvětví, které je nejvíce postiženo dopady krize související s pandemií koronaviru. Rakousko, Německo a řada dalších členů Evropské unie podporuje firmy v cestovním ruchu například jednorázovými dotacemi nebo nevratnými půjčkami podle počtu pracovních míst, převzetím až 90 % všech mzdových nákladů na dobu tří měsíců a my jenom žádáme, aby se nám dostalo podobné podpory jako v těchto zemích.

V příloze předkládáme náš „Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020“, který je rozdělen do tří oblastí podle časové nutnosti a který obsahuje návrh opatření, které by bylo nutné přijmout v jednotlivých resortech, aby ho bylo možné realizovat. Tento plán budeme průběžně doplňovat a aktualizovat tak, aby zahrnoval jak všechny podstatné oblasti k řešení, tak i návrhy řešení. Jsme přesvědčeni, že bez podpory tohoto plánu ze strany státu se bude cestovní ruch v naší zemí vzpamatovávat hodně dlouho a Česká republika tím ztratí významnou pozici na trhu cestovního ruchu ve světě se všemi možnými negativními důsledky z toho vyplývajícími.

Vážený pane premiére, jsme si plně vědomi nutnosti vládou zavedených opatření a sami od prvních dní přijímáme veškerá opatření k zamezení šíření koronaviru v našich provozech. Zároveň ale prosíme o vstřícnost a podporu státu, neboť rozsah a rychlost této pomoci rozhodnou o tom, jestli statisíce našich zaměstnanců budou mít za měsíc ještě práci nebo se stanou zcela závislými na státu se všemi negativními důsledky, které dlouhodobá ztráta zaměstnání má.

Prosíme o rychlé řešení.
S úctou,

Viliam Sivek
předseda, Fórum cestovního ruchu ČR, z.s.
Tomáš Prouza, prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Svaz léčebných lázní České republiky Asociace hotelů a restaurací České republiky
Asociace bazénů a saun České republiky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Asociace cestovních kanceláří České republiky Asociace horských středisek ČR
Asociace kempů České republiky Klub českých turistů oblast Praha
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Prague Convention Bureau
Asociace lanové dopravy
Asociace organizací cestovního ruchu
Asociace průvodců České republiky
Asociace turistických informačních center České
republiky
Asociace turistických regionů České republiky
Český spolek horských průvodců
EDUSKI Česká republika
Klastr cestovního ruchu
Klub českých turistů
Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Horydoly.czČTĚTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY: Koronavirus v outdooru

Dětský park Razulák ve Velkých Karlovicích.  

Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020

FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU ČR
SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU
ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR
SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČR 

ANALÝZA MODELOVÝCH DOPADŮ NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR VYPLÝVAJÍCÍ ZE SVĚTOVÉ PANDEMIE KORONAVIRU (COVID-19)

Cílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID-19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v roce 2020. Výpočet je proveden jako expertní propočet na základě informací o současném stavu realizovaných restriktivních opatření a vývoje světové pandemie ke dni 23. 3. 2020 a kombinací dat o cestovním ruchu v ČR z ČSÚ (Satelitní účet cestovního ruchu), agentury CzechTourism (Tracking příjezdového cestovního ruchu) a společnosti CE-Traffic (geolokační signalizační data mobilního operátora). Projekce modelových dopadů je uvažována ve třech variantách: Varianta „výchozí“ (rok 2019, tedy situace bez vlivu COVID-19), varianta „červen“ (předpokládá postupné uvolňování opatření do konce května) a varianta „září“ (předpokládá postupné uvolňování opatření do konce srpna). Lze předpokládat, že predikce vývoje k 31.3.2020 bude významně horší, než tomu bylo na konci třetí dekády března.

Hlavní platná restriktivní opatření v souvislosti s COVID-19 v ČR k 23. 3. 2020

➢ V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5. a 6. ústavního zákona č. 110/198 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav.
➢ Vláda ČR rozhodla s účinností od 6.00 14. března 2020 o uzavření restaurací a jiných stravovacích zařízení (s výjimkou zaměstnaneckého stravování).
➢ Vláda ČR s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR
➢ Vláda ČR 13. března 2020 rozhodla o úplném uzavření hranic a zákazu vycestovat mimo území ČR s platností od pondělí 16. března 2020.
➢ Vláda ČR dne 16. března 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření: zákaz prodeje ubytovacích služeb.

Předpoklady modelů pro varianty budoucího vývoje cestovního ruchu v ČR v roce 2020 k 23.3.2020

Varianta „výchozí“ – Je založena na datech o cestovním ruchu v ČR za rok 2019 a slouží jako výchozí základ pro úvahy nad modelovými dopady pandemie COVID-19.

Varianta „červen“ a „září“ – Obě varianty předpokládají zásadní propad návštěvnosti a spotřeby a následně předpokládají postupné zlepšování situace po uvolnění realizovaných restriktivních opatření. Předpoklady variant se liší v čase uvolňování těchto opatření. Pro obě varianty byly odhadnuty tržby za turistické služby v lednu a únoru 2020 podle skutečného vývoje.

Očekávané modelové dopady vlivu COVID-19 na cestovní ruch v ČR v roce 2020

Počet přenocování domácích a zahraničních turistů v roce 2019 a modelové odhady pro rok 2020

Spotřeba a ekonomické dopady spojené s cestovním ruchem v ČR v roce 2019 a modelové odhady pro rok 2020

RYCHLÁ OPATŘENÍ NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU OBDOBÍ STAVU NOUZE

CÍL: UDRŽET CO NEJVÍCE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ V OBORU, ZACHRÁNIT PRACOVNÍ MÍSTA A ZAMĚSTNANCE PŘED PROPUŠTĚNÍM

1. Kompenzace mezd zaměstnanců

- odpuštění zdravotního a sociálního pojištění u všech zaměstnanců, kteří budou ve stálém pracovním poměru s délkou trvání minimálně 6 měsíců v době podání žádosti, a to po dobu trvání nouzového stavu a následující dva měsíce, abychom se mohli soustředit na obnovu našeho fungování a záchranu pracovních míst

- příspěvek minimálně do výše 50 % z hrubých mezd do výše 1,5-násobku mediánu mezd v ČR po dobu trvání nouzového stavu a následující dva měsíce

 

2. Odpuštění odvodů DPH

- odpuštění odvodů DPH po dobu trvání nouzového stavu a trvání opatření zakazující nebo významně omezující provoz firem

3. Posílení likvidity

- posílení likvidity – jednorázové dotace podle počtu zaměstnanců (viz. opatření Německo, Rakousko), výrazné zrychlení uvolňování finanční prostředků z programů COVID u ČMZRB

- využití kapacity komerčních bank pro zrychlení schvalování žádostí, garance výplaty peněz do 5 pracovních dní po podání žádosti

- odpuštění nájmu pro firmy, které mají pronajaté prostory nebo provozovny u státních nebo jiných veřejných institucí po dobu trvání nouzové stavu

- odložení splátek úvěrů majitelů komerčních prostor a následné zrušení nájmu pro firmy, které mají pronajaté prostory nebo provozovny u soukromých majitelů komerčních prostor po dobu trvání nouzové stavu

- odklady splátek úvěrů u bank na dobu 6 měsíců

- zajistit dostupnost pomoci pro všechny živnostníky a firmy bez ohledu na jejich velikost

4. Záchrana cestovních kanceláří, odklad již zaplacených služeb cestovního ruchu

Klienti cestovních kanceláří předplatili u cestovních kanceláří služby za několik miliard korun, stejně jako CK odeslaly do zahraničí na rezervačních poplatcích více jak 2,9 mld. Kč. Tyto prostředky nemohou být v tuto chvíli klientům vráceny z mnoha objektivních důvodů.

- legislativně podpořit vydávání voucherů na místo vracení záloh ze strany CK, hotelů či dalších poskytovatelů. Tyto vouchery by měly platnost 12 měsíců a současně by byly kryty jako zájezd pojištěním pro případ úpadku CK a Garančním fondem (ujednání o pojistném krytí by platilo pouze pro CK).

5. Snížení sazby DPH

- sjednocení sazby DPH v oblasti služeb cestovního ruchu na 10 % u ubytování, stravování a jízdného na lyžařských vlecích, případně další služby v CR (v porovnání se zahraničím, např. v Rakousku se jedná o standardní sazbu DPH)

6. Odpuštění daně z příjmu právnických osob za rok 2020

- daňové prázdniny za rok 2020 pro všechny subjekty a služby (CZ nace) v cestovním ruchu

7. Příprava marketingové podpory cestovního ruchu

- připravit marketingové kampaně na domácí cestovní ruch ve stylu „Češi zůstaňte a podpořte vzkříšení domácího cestovního ruchu“

- připravit marketingové kampaně pro příjezdový cestovní ruchu zaměřenou na okolní země

- připravit alokaci dostatečných zdrojů pro rok 2020 ze státního rozpočtu pro státní agenturu CzechTourism

DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU OBDOBÍ 3-6 MĚSÍCE OD ZRUŠENÍ STAVU NOUZE

CÍL: PODPOŘIT DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ POPTÁVKU PO SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU

Dlouhodobá opatření budou dopracována ihned po zrušení nouzového stavu, aby bylo zřejmé, jaká bude výchozí pozice pro znovunastartování cestovního ruchu.

Marketingová podpora cestovního ruchu ze strany státu

- spuštění marketingové kampaně na domácí cestovní ruch ve stylu „Češi zůstaňte a podpořte vzkříšení domácího cestovního ruchu“

- spuštění marketingové kampaně pro příjezdový cestovní ruchu zaměřenou na okolní země

Státní podpora domácího cestovního ruchu

- státem financovaná poukázka pro všechny dospělé osoby ve věku od 18 let ve výši 5 000 Kč na osobu, využitelná během jednoho roku od vydání pro platby za pobytové a cestovní služby v oblasti domácího cestovního ruchu

Podpora domácího cestovního ruchu – možnost daňového odpočtu

- možnost zaměstnavatele přidat příspěvek na domácí dovolenou pro svého zaměstnance jako daňově odečitatelnou položku (obdoba slovenského modelu, který už funguje dnes). S ohledem na současnou situaci není reálné, aby poukázku v roce 2020 financovali zaměstnavatelé, proto by přicházela v úvahu až pro rok 2021

Podpora zdraví domácího obyvatelstva, především seniorů

- podpora preventivních pobytů zdraví v českých lázní pro seniory, ale nejenom pro ně

Další možná opatření na podporu cestovního ruchu

- vznik samostatné sekce CR v rámci MMR, navýšení podpory CR a rozpočtu CzechTourism

- podpora státu a jeho organizací a podniků v otázce vstřícné cenové politiky a dlouhodobosti nájemních vztahů pro podnikatele v cestovním ruchu

- příprava pobídek pro pořádání kongresů, firemních, sportovních a kulturních akcí

- pomoci společnostem zaměřeným na zahraniční turistiku s reorientací jejich strategie a zaměření na domácí turistiku – zasmluvnění lokálních partnerů, vytvoření produktů, zjednodušení licenčních požadavků, finanční podpora pomocí vytvoření balíčků stimulujících tato opatření

- podpora tuzemských společností pomocí stimulačních balíčků a investic v rámci technologického rozvoje pro cestování pomocí virtuální reality, edukačních akcí atd.

- podpora financování investic v CR formou poskytnutí bankovních záruk a bezúročných úvěrů, úprava podmínek pro čerpání EU fondů

- podpora státu při účasti školní mládeže a studentů na domácích kulturních, sportovních a poznávacích zájezdech – pomůže hlavně v regionech

- řešení eliminace šedé ekonomiky ve sdíleném ubytování

- omezení podnikání státem dotovaných zařízení – školní jídelny a koleje (německý model – stát zaplatí autobus, jídelnu, ale smí se využívat pouze pro účely školy případně charitativní aktivity – pro potřebné)

Horydoly.cz OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ K CESTOVNÍMU RUCHU

28. března Koronavirus a rušení zájezdů, radí dTest spotřebitelům

27. března Cestovní kanceláře: Peníze vám nevrátíme

1. března Asociace cestovních kanceláří řeší mimořádné okolnosti

29. února Livigno funguje bez omezení

27. února Storno zájezdů kvůli koronaviru?

29. ledna Cestovní kanceláře si s koronavirem musí poradit

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Inu

Inu nejsou jediní. Když přijdou jiná vládní nařízení či bankroty podniků, dopadají lidé stejně. Nakonec mají ještě tu výhodu, že podporu v nezaměstnanosti na rozdíl od mnoha států onoho "zlatého západu" dostanou. Tak nakonec ty zbytky onoho postsocializmu přece k něčemu jsou.. A nakonec proč by měli dostávat víc než jiní....

  • Autor Zan
  • Datum a čas 2.4.2020 12:25
Reaguj
Celkem 1 příspěvek v diskuzi


Příjmy z cestovního ruchu loni dosáhly 118 miliard korun

Příjmy z cestovního ruchu loni dosáhly 118 miliard korun

Loňské loni příjmy Česka z cestovního ruchu byly 118 miliard korun. Ještě nedosáhly stavu před pandemií covid-19 a válkou na Ukrajině. Saldo turismu bylo kladné o 2 mld. Kč. Vyplývá to z přehledu platební... celý článek

TOP turistické cíle Slovenska představuje veletrh Holiday World

Slovensko je hlavní zemí veletrhu Holiday World

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Švýcarská dálniční známka

Švýcarská dálniční známka

AKTUALIZACE Švýcarská dálniční známka stojí 40 švýcarských franků i v roce 2023. Její cena se nezměnila od roku 1995. Dálniční známka - vignette, jak se jí říká ve Švýcarsku, platí čtrnáct měsíců
Veletrh Holiday World nabírá na síle

Veletrh Holiday World nabírá na síle

Po předchozích hubených letech se veletrhy cestovního ruchu Holiday World a Regionworld opět nadechly. 17. až 19. března se v PVA EXPO PRAHA Letňany bude prezentovat 307 vystavovatelů z 26 zemí. Zaplní plochu
Parkovací dům v Brandýse: Bikeboxy? Proč by měly fungovat?

Parkovací dům v Brandýse: Bikeboxy? Proč by měly fungovat?

Parkovací dům v Brandýse je plný příběhů, co zvorala radnice a na co se vykašlala. Předchozí vedení dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jej postavilo, ale vůbec nepromyslelo přístup do něj a velkou
Barefootové naBOSo otevře v Brně novou prodejnu, v plánu je i klinika

Barefootové naBOSo otevře v Brně novou prodejnu, v plánu je i klinika

Největší český obchod s barefoot obuví rozšíří v březnu síť prodejen do Brna. Po Zlíně to bude druhá prodejna naBOSo na Moravě. Další dva obchody má v Praze a jeden v Berouně.
Páteční Fórum cestovního ruchu bude řešit udržitelný turismus

Páteční Fórum cestovního ruchu bude řešit udržitelný turismus

Patří cestovní druh mezi nejudržitelnější průmyslová odvětví? Zaostává Česko za zahraničím? Je Česká republika připravena na nové trendy a nová pravidla Evropské unie? Jak mohou udržitelnosti pomoci start-upy? Na tyto otázky

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Taipei Cycle - veletrh Taiwan 22.-25.3. 22.3.
Utazás - veletrh Maďarsko, Budapešť 23.-26.2. 23.3.
For Bikes and Sport - veletrh Praha, Letňany 24.-26.3. 24.3.
Valná hromada ČHS Praha 25.3.
Velikonoce v hornickém domku Příbram, muzeum 27.3.-9.4. 27.3.
Ples HOSOHOPO Praha, Hlubočepy Horolezecký oddíl Horní Počernice 31.3. 18:30
Ukliď Brdy Raková Brigáda 1.4.
IBTM - veletrh Singapur 4.-5.4. 4.4.
Velikonoční veselice Mníšek pod Brdy, zámek   8.4.
Regiony České republiky - veletrh Lysá nad Labem 13.-16.4. 13.4.

Diskuse

Nova zprava - ani ne Pavka, 20.3.2023 17:17, 2 příspěvky
velkoplošné chráněné území Lukas B., 20.3.2023 16:58, 1 příspěvek
Nova zprava Honza, 20.3.2023 14:55, 2 příspěvky
Oprava Horydoly, 19.3.2023 11:42, 4 příspěvky
Oprava Lukas, 18.3.2023 18:59, 4 příspěvky
Koloběžka Mascoot 20-20 Myškovi, 17.3.2023 12:14, 11 příspěvků
Koloběžka Mascoot 20-20 Kemo, 16.3.2023 10:28, 11 příspěvků
INU Honza, 16.3.2023 9:46, 1 příspěvek
INU Lomnické sedlo Skiák, 15.3.2023 13:21, 4 příspěvky
Cestovaní Lukáš89, 13.3.2023 15:20, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Do Německa za jarními udá... Horydoly Open, 11.3.2023 23:50
Re: ferraty ve Slovinsku? Kuba Turek, 8.3.2023 1:24
ferraty ve Slovinsku? Horydoly , 8.3.2023 1:08
Proč udeřil blesk do soch... milan šupa, 3.3.2023 20:02
Sníh a sjezdovky v provozu Horydoly Open, 23.2.2023 15:22
Češi loni po Česku cestov... Horydoly Open, 23.2.2023 14:59
V Česku natáčený film Na ... Horydoly , 23.2.2023 14:50
Češi se do zahraničí rádi... Horydoly , 23.2.2023 14:44