Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu

Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu
Gutovka Drytool Cup 2012. Pavel Bača Vrtík v závěrečném traverzu.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Je to psané dosti narychlo, během jedné noci. Je to dosti neučesané, idealistické, naivní, chaotické, ambiciózní a nakažlivé. Je to spíše můj vlastní brainstorming, kdy jsem se snažil přenést myšlenky z hlavy na papír. Doufám, že to obsahuje dost věcí, kterými by se komise alpinismu Českého horolezeckého svazu mohla zabývat a ze kterých by mohla ve svém dalším fungování čerpat. 

Chceme co nejdříve zapojit i ostatní horolezce, tedy nejen ty, kteří nás během Valné hromady ČHS oslovili, ale všechny oddíly a jednotlivce, zajímající se o lezení v horách.

Musím ještě předeslat, že já Bača lobuji čistě za alpinismus, kdežto Honza je předsedou komise, která musí skloubit dohromady hory, skály, bouldering a skialpinismus. Věřím, že uveřejněný text nikoho neurazí, že vás v dobrém nadchne a budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu.

1. Současné postavení a problémy alpinismu

a. Neviditelný
Myšlenky alpinismu mizí z lezeckých srdcí. Silná orientace na umělé stěny, rivalitu a výkonnost ubírá duševnímu rozvoji. Lezci vnímají hory jako něco staromódního. Strach z hor a pocitu nepohodlí.
‐ Zviditelnit lezcům myšlenky alpinismu!

b. Bez zájmů lezecké veřejnosti
Postupnou degradací horolezectví na vykonaný pohyb, skalkaření a překližku. Dnes vlastně lidé ani neví, co ty hory jsou a nezajímají se o ně. Připadají jim nezajímavé, vzdálené, mokré, studené, těžkopádné, omezující.
‐ Ukázat, že hory jsou pokračováním ne samostatnou disciplínou

c. Bez administrátorů proběhlých výstupů
Dnes se hodně leze, jsou komunity a oddíly, kde lidé jezdí i do hor, ale neví se o tom, na což naráží snaha tyto lidi sdružit, oslovit, nadchnout.
‐ Najít a sdružit lidi, co ví, co jejich kámoši lezou!

d. Bez garantů zájezdů a vytváření příležitostí
Dříve existovala skupina lidí zvaní vedoucí expedice, kteří se o vše postarali, naplánovali a zorganizovali, vybrali super cíl, oslovili skvělé lezce a postarali se o publicitu. Dnes si toto lezci musí zajišťovat sami, případně je tato role dosti rozdrobená na lokálních úrovních (každý je tak trochu organizátorem).
‐ Najít a sdružit organizátory akcí!

e. Bez zájmu mládeže
Převládá pocit, že s horami by se mělo začít, až člověk nějakou dobu leze a sám se pro ně rozhodne. Mládež tak nemá možnost být od začátku stimulována, konfrontována a motivována myšlenkami alpinismu. Spíš do hor začnou jezdit junáci ze skautského oddílu než mladí lezci z lezeckého oddílu.
‐ Začlenit hory, myšlenky, historii, příběhy i do výuky lezení na překližce.

f. Bez zájmu oddílů
Řada oddílů svou komunikaci se svazem omezila na průkazky. Je to důsledek předchozích bodů, kdy lidi v oddílech, pokud v nich ještě jsou, ČHS nepotřebují.
‐ Alpinismus posílí vztah ČHS a oddílů – hory byly, jsou a budou!

g. Bez finanční podpory
Podpora je degradována pouze na výstupy roku ve třech kategoriích, což činí méně než 1 % rozpočtu.
‐ Navýšit rozpočet pro obrození alpinismu!

h. Bez mediální podpory
Jsou pouze zveřejňovány uskutečněné výstupy, není zdůrazňovaná historická souvislost, bohatýrské časy, a už vůbec není medializováno, co to vlastně alpinismus je. Myšlenky tak mizí / jsou nahrazovány konzumním způsobem uvažování.
‐ Ukázat co bylo, co je trend a kam se dá jít!

2. Zviditelnit a zdůraznit hodnoty alpinismu

a. Znovuobrození zájmu o alpinismus – s mediální komisí, loga, hesla, rozdávat nálepky, web, absolutní a aktivní informovanost, spolupráce se stěnami, celebritami, sponzory, výrobci, prodejci, školami, přednášky, články, virální videjka, spolupráce s horskými vůdci, zdůraznit alpinismus v práci historické komise, zobrazovat výstupy v historických souvislostech, zviditelnit historické a současné osobnosti, jejich příběhy a myšlenky (rozhovory, videa), sdílet tyto věci s komisí mládeže, vybírat nadšence z řad mladých a podpořit práci komise mládeže účastí a přednáškami, spolupráce s metodickou komisí a instruktory, tréning a mentoři výkonnosti ze závodních komisí (vč. drytoolu a skialpu).

b. Udělat obrození alpinismu prioritou ČHS, alpinismus a jeho myšlenky, vztah k duchovnímu rozvoji, historie, etika. Centralizace a obnova mezinárodních kontaktů, účast a organizace mezinárodních akcí, spolupráce s UIAA a dalšími horskými svazy. Výrazné zlepšení vnímání ČHS členy i nečleny lezoucích v horách jako servisní organizace, která má velký smysl, myšlenky a jíž stojí za to podpořit. Koncept alpinismu pomůže snížit decentralizaci, podpořit předsedy oddílů a motivovat nové členy vstoupit do ČHS přes oddíly. Podpora mládeže, větší provázanost práce jednotlivých komisí.

c. Podpořit a sjednotit alpinistickou komunitu – sponzoři, zprostředkování kontaktů uvnitř komunity i na vnější kontakty, pro reprezentaci zdarma všechny stěny, pojištění, slevy na oblečení, podpora sponzorskými smlouvami, založení fondu (neziskovky na podporu alpinismu dotované dary od výrobců a organizací (turisti, běžci, olympijský výbor, výrobci, jednotlivci, horská služba, školy, státní správy, města, média, apod.)

d. Vybrat, oslovit, ustanovit, podporovat a začlenit garanty zájezdů a příležitostí – stávající i vysloužilci, rozčlenění do kategorií (letní/zimní, garanti pro různé horské oblasti, lezecké styly), sledování/podchycení a podpora organizátorů/jednotlivců individuálních akcí v oddílech i mimo ně. Snaha o centralizaci těchto aktivit (centralizace informovanosti, nikoliv řízení).

e. Vytvořit, udržovat a podporovat reprezentaci – zde existují potenciální a současní hrdinové, budoucí garanti zájezdů a myšlenek. Povinná prezentace, jasné motivace, sdílené nadšení, shromažďovat nové mezinárodní kontakty, založení ženské horské repre, spolupráce s ostatními národními reprezentačními týmy, spolupráce v tréninkové a dietologické oblasti se sportovními lékaři apod. Pravidelné srazy na jasně dané téma, spojené s promítáním a sdílením zkušeností z této oblasti. Reprezentace musí zaujmout širší alpinistické publikum a přispívat mu. Jasná nominační kritéria, jasná a podrobná zpráva o výběru výstupů roku, prezentace širšího výběru.

f. Tvorba webové platformy pro sdílení příležitostí, zakládání, řízení a sledování lezeckých projektů, kalendář akcí (i soukromých), pozvánky na akce, doplnění lidí do auta, sdílení dokumentů/fotek, formulářů povolení, výměnu zkušeností, půjčení průvodců, časopisů, knih a materiálů čistě s horskou tematikou, indexem a anotací (lepší vyhledávání), přehledné sdílení on‐line linků s anotací. Adresář alpinistů ‐ dobrovolná registrace do platformy spojená se získáváním údajů o alpinistech (věk, pohlaví, co kde lezou, oddíl, typ pojištění, člen ČHS, telefon, mail apod.), odměnou měsíční slosování o vhodný alpinistický dárek (friend, expresky, apod.). Platforma umožní efektivně sledovat, spravovat a komunikovat se členskou základnou zajímající se o alpinismus (pravidelné newslettery). Vše samozřejmě mediálně podpořeno přes VH, partnerské weby, časopisy, věstníky, emailovou komunikaci skrze oddíly, předsedy a na stávající seznamy v oddílech.

g. Oslovit oddíly – zjistit a zaujmout opinion leadery, přístup do sdílené platformy, výstupy, sledování talentů a organizátorů, přístup na lokální zdroje financování a podpory, lokální medializace, decentralizace, vzbuzení zájmu, horoškoly, napojení na mládež a studenty (18‐25 let), ovlivnění výukových osnov, spojení s projektem lezení do škol apod. Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu.

3. Porovnání rozložení výdajů v rozpočtu ČHS a James

Pro představu uvádím srovnání složení výdajů českého a slovenského horolezeckého svazu. Rozpočet ČHS je zhruba tvořen 1/3 překližka (závody), 1/3 bezpečnost na skalách (jištění a metodika), 1/3 administrativa. Podpora toho, co většina členů ČHS dělá – tedy samotného lezení ať už v horách či na skalkách je někde v těch pěti procentech. Je otázkou, zda to vůbec nějakou podporu potřebuje, v jakém zájmu, podle jaké koncepce a jakých pravidel.

Struktura rozpočtu Českého horolezeckého svazu 2013.

Slováci mají 3x větší rozpočet na hory, skály a skialpinismus. Projeví se to nějak? Výkony mají srovnatelné, takže asi moc ne. Zřejmě také postrádají nějakou širší koncepci a v podstatě všechny peníze utratí za odměny reprezentaci, jako my.

Struktura rozpočtu SHS JAMES 2013.

U nás je to pouze formou odměnění nejlepších výstupů, u nich jako dvě části – jednu tvoří příspěvek reprezentantům na provoz (65 %) a druhou odměnu za výstupy (35 %). Pokud však zaostříme pohled na skutečnou částku, kterou ČHS dábá na horské lezení, jedná se pouze o odměny za výstupy roku ve třech kategoriích, což je asi desetina částky vydané Jamesem. Z toho se skutečně rozvoj ani udržení laťky alpinismu udělat nedá. Prvním cílem tedy bude sepsat a představit koncepci VV a širší členské základně a zajistit financování pro spuštění jednotlivých kroků nastíněných v tomto dokumentu.

4. Proč alpinismus? Jak ho propagovat?

Alpinismus je logickým spojením všech disciplín pod hlavičkou ČHS. Obsahuje prvky jak skalního lezení, tak boulderingu, tak tréningu ze závodního lezení, obsahuje i skialpinismus, drytooling a je silně napojen na historii a rizika (metodika, lékaři).

Alpinismus je rolls‐royce horolezectví. Je to královská disciplína. Alpinismus je všemi obdivovaný. Nelezecká veřejnost uznává lezení hlavně z důvodů myšlenek a historie alpinismu. Alpinismus je spása dnešní doby, je spojením fyzické náročnosti, mentální připravenosti a duševních hodnot. Alpinismus může být právě tím hnutím, které znova stmelí ČHS, horolezce a jejich disciplíny, jako Ameriku spojil let na Měsíc. Nejsou peníze, ale pokud se nadchnou davy, tak se dobrá, nadčasová a zpočátku neuchopitelná myšlenka může podařit.

Propagaci alpinismu pomůžou například tyto tři věci:

- vedení ČHS a prosazení alpinismu jako hlavního směru, hlavní značky, hlavní myšlenky, něčeho, co dává smysl všemu hejbání, všemu pracovnímu nasazení s mládeží, spojení historie, současnosti a budoucnosti lezení. Ne v hlavách jednotlivců, každý, ať si dělá, co chce, ale v celkové koncepci vývoje horolezce. Je to jako desetiboj, kde dávají smysl jednotlivé disciplíny i jejich spojení. A specializace by neměla zabít původní myšlenku, integritu a synergii. Jednotlivé disciplíny by naopak spolu měly vést dialog, vzájemně se učit, předávat si to nejlepší, co bylo v dané specializaci nalezeno a posílit tak společně základní kameny horolezectví.

- spojení s komerčním sektorem – virální videa, samolepky a doplňky s logy českých výrobců lezeckého vybavení mohou vzniknout za jejich 100% dotace pokrývající náklady. Mohou zaznít hesla jako "Zpět do hor!" a "Alpinismus žije!", či v mezinárodní mutaci jako "Go hard, go alpine!" apod.

Myšlenky, design a značka alpinismu se mohou spojit s jejich reklamní kampaní a i tak se dají financovat projekty obrody alpinismu, sponzorovat různá setkání a materiálně podpořit tahouni. Není to žádné kupování, podplácení či tlak sponzorů, pouze snaha dohnat to, co v ostatních zemích funguje, tedy profesionalizace, spojení těch, kteří mají společné zájmy a zajištění podpory pro rozvoj našich hodnot.

- nadšení lidí – je to lavina, začne to pár lidí, zpropaguje pár autorit a pak to strhne ostatní a je to in. Všichni to začnou chtít, všichni to začnou dělat, pak zjistí, že na to nemají a začne to znova. Je to spirála zkušeností. Každou otáčkou se dostaneme výše. Myšlenky jsou jednoduché, teď jen přesvědčit, že dávají smysl. Ukázat, že současný systém potřebuje léčbu, získat si pozornost lidí, vysolit jim řešení a pak to všechno udýchat.

5. Další kroky

VH, VV, Koncepce, Oslovení oddílů, sponzorů, médií, členů, Financování, Garanti, Web, Portál, Mezinárodní inciativa...

Honza Zbranek je nový předseda komise alpinismu Českého horolezeckého svazu.
Pavel Bača Vrtík patří do české horolezecké špičky v horském lezení.
Kontakt: vrtik.pavel@centrum.cz  

Horydoly.czValná hromada ČHS 2014

Prohrál jsem? Prohrál
Hlasujete proti náhubkové směrnici?
Kolik stojí horolezece drytooling?

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

myšlenka

souhlas

  • Autor Kubajz
  • Datum a čas 31.3.2014 09:40
Reaguj
myšlenka

Děkuji za článek, určitě vhodné k zamyšlení. Nicméně se domnívám, že právě proto, že alpinismus je Rolls‐royce horolezectví, královská disciplína a všemi obdivovaný, nepotřebuje více účastníků. Ten, kdo chce, prostě půjde. ČHS může možná zvýšit povědomí o bezpečnosti, ale do větších akcí (jako reprezentace atd) bych se nepouštěl. Hezky zní ty stránky, ale nejsem si jistý, nakolik je to reálné- sám si nedovedu představit, že bych se jentak přidal k někomu do party (a na nějakou reprezentaci určitě nemám), nebo naopak přibral někoho "cizího". Tedy za mě (i když můj samotný hlas samozřejmě nic neznamená) - nějaké sdružení/ platforma ANO, ale hlubší propagace/ komercializace NE!

  • Autor Flesh
  • Datum a čas 24.3.2014 10:28
Reaguj
Celkem 2 příspěvky v diskuzi


Mount Everest: nejvyšší hora světa (8850 m)

Mount Everest: nejvyšší hora světa (8850 m)

Mount Everest je nejvyšší hora světa a má nadmořskou výšku 8848 m. Vypíná se v Himálaji na státní hranici mezi Čínou (Tibetem) ze severu a Nepálem z jihu. Anglické jméno nese po anglickém zeměměřiči... celý článek

Petr Schnabl zemřel, do Kiwi už nikdy nezajdeme koupit mapu či průvodce

První Čechoslováci stáli na Everestu před 38 lety

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Hüttengrat na Hochwiesler nad Gimpelhaus

Hüttengrat na Hochwiesler nad Gimpelhaus

CLIMBING GUIDE Hüttengrat je ideální cesta na první nebo poslední lezení horolezeckého zájezdu do Tannheimerských Alp. Od chaty Gimpel dojdeme na nástup za 20 minut a od vedlejší chaty Tannheimer jen
Kuloárem na Kozí vrch

Kuloárem na Kozí vrch

Chtěli jsme si vyzkoušet, jak vypadají rekreační horolezecké cesty v horách jižně a západně od našich hranic. Jeden stometrový výstup podobného charakteru vedl na Kozí vrch u Ústí nad Labem. Bohužel zákaz lezení
České Švýcarsko AKTUÁLNĚ 2022

České Švýcarsko AKTUÁLNĚ 2022

SOKOL SE VRÁTIL Malé, ale důležité zprávy z české i německé strany hranice, z kraje pískovcových věží a vysokých skalních masivů, z Českého a Saského Švýcarska.
Domácí výroba horolezeckého materiálu 1988?

Domácí výroba horolezeckého materiálu 1988?

RETRO Jsem velmi rád, dostane-li se mi do ruky časopis Vámi vydávaný, časopis Hory. Dělal jsem povícero sportů, ale všech jsem musel pro různé důvody zanechat buď úpině nebo částečně.
Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2022

Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2022

KOHÚTIK Zprávy, novinky, aktuality, fotografie a videa z Vysokých Tater, z nejvyššího pohoří Karpat.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
IBTM - veletrh Španělsko, Barcelona 29.11.-1.12. 29.11.
Bystrická dolina - konec lezení
Harmanec Povolené lezení 15.7.-1.12. 1.12.
Polabské vánoční trhy Lysá nad Labem 2.-18.12. 2.12.
Salon Nautique - veletrh Francie, Paříž 3.-10.12. Lodě 3.12.
Sherpafest Praha, Aero Horolezecké filmy 3.12.
Dry Tool Cup - mistrovství Česka Brno, pilíř pod přehradou Lezecké závody 3.12.
ILTM - veletrh luxusního cestování Francie, Cannes 5.-8.12. 5.12.
Nepál- diashow Brno, Klub cestovatelů Přednáší Standa Dadák 7.12. 18:30
ISPO China - veletrh Čína, Peking 9.-11.12. 9.12.
Albánie a Kosovo - diashow Ostravice, PePe bakery Přednáší David Hainall 9.12. 19:00

Diskuse

lezecká stěna v Trutnově Sharika, 1.12.2022 6:07, 117 příspěvků
Správný počin Honza, 30.11.2022 11:48, 6 příspěvků
Re: Re: Iva Didová, Stand... Horydoly, 29.11.2022 22:40, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Honza, 29.11.2022 22:06, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Michael Beranek, 29.11.2022 19:42, 134 příspěvků
zlatý poklad Honza, 29.11.2022 15:20, 1 příspěvek
Re: Re: Iva Didová, Stand... Honza, 29.11.2022 14:55, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Honza, 29.11.2022 14:33, 134 příspěvků
Párty oblečení od MOHITO Mohito Party obleceni, 29.11.2022 12:27, 1 příspěvek
Všechno má rub a líc. Michael Beranek, 28.11.2022 22:20, 134 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Minimalistická lehká obuv... Horydoly , 18.11.2022 15:18
Jak se chodí naboso? Horydoly , 18.11.2022 15:16
Re: Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:13
Naboso i v zimě? Horydoly , 18.11.2022 15:12
Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:09
Bruslení Horydoly , 15.11.2022 16:37
Zvedněte hlavy vzhůru! Sv... milan šupa, 10.11.2022 19:47
Horská střediska se těší ... Horydoly , 8.11.2022 23:38