Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu

Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu
Gutovka Drytool Cup 2012. Pavel Bača Vrtík v závěrečném traverzu.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Je to psané dosti narychlo, během jedné noci. Je to dosti neučesané, idealistické, naivní, chaotické, ambiciózní a nakažlivé. Je to spíše můj vlastní brainstorming, kdy jsem se snažil přenést myšlenky z hlavy na papír. Doufám, že to obsahuje dost věcí, kterými by se komise alpinismu Českého horolezeckého svazu mohla zabývat a ze kterých by mohla ve svém dalším fungování čerpat. 

Chceme co nejdříve zapojit i ostatní horolezce, tedy nejen ty, kteří nás během Valné hromady ČHS oslovili, ale všechny oddíly a jednotlivce, zajímající se o lezení v horách.

Musím ještě předeslat, že já Bača lobuji čistě za alpinismus, kdežto Honza je předsedou komise, která musí skloubit dohromady hory, skály, bouldering a skialpinismus. Věřím, že uveřejněný text nikoho neurazí, že vás v dobrém nadchne a budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu.

1. Současné postavení a problémy alpinismu

a. Neviditelný
Myšlenky alpinismu mizí z lezeckých srdcí. Silná orientace na umělé stěny, rivalitu a výkonnost ubírá duševnímu rozvoji. Lezci vnímají hory jako něco staromódního. Strach z hor a pocitu nepohodlí.
‐ Zviditelnit lezcům myšlenky alpinismu!

b. Bez zájmů lezecké veřejnosti
Postupnou degradací horolezectví na vykonaný pohyb, skalkaření a překližku. Dnes vlastně lidé ani neví, co ty hory jsou a nezajímají se o ně. Připadají jim nezajímavé, vzdálené, mokré, studené, těžkopádné, omezující.
‐ Ukázat, že hory jsou pokračováním ne samostatnou disciplínou

c. Bez administrátorů proběhlých výstupů
Dnes se hodně leze, jsou komunity a oddíly, kde lidé jezdí i do hor, ale neví se o tom, na což naráží snaha tyto lidi sdružit, oslovit, nadchnout.
‐ Najít a sdružit lidi, co ví, co jejich kámoši lezou!

d. Bez garantů zájezdů a vytváření příležitostí
Dříve existovala skupina lidí zvaní vedoucí expedice, kteří se o vše postarali, naplánovali a zorganizovali, vybrali super cíl, oslovili skvělé lezce a postarali se o publicitu. Dnes si toto lezci musí zajišťovat sami, případně je tato role dosti rozdrobená na lokálních úrovních (každý je tak trochu organizátorem).
‐ Najít a sdružit organizátory akcí!

e. Bez zájmu mládeže
Převládá pocit, že s horami by se mělo začít, až člověk nějakou dobu leze a sám se pro ně rozhodne. Mládež tak nemá možnost být od začátku stimulována, konfrontována a motivována myšlenkami alpinismu. Spíš do hor začnou jezdit junáci ze skautského oddílu než mladí lezci z lezeckého oddílu.
‐ Začlenit hory, myšlenky, historii, příběhy i do výuky lezení na překližce.

f. Bez zájmu oddílů
Řada oddílů svou komunikaci se svazem omezila na průkazky. Je to důsledek předchozích bodů, kdy lidi v oddílech, pokud v nich ještě jsou, ČHS nepotřebují.
‐ Alpinismus posílí vztah ČHS a oddílů – hory byly, jsou a budou!

g. Bez finanční podpory
Podpora je degradována pouze na výstupy roku ve třech kategoriích, což činí méně než 1 % rozpočtu.
‐ Navýšit rozpočet pro obrození alpinismu!

h. Bez mediální podpory
Jsou pouze zveřejňovány uskutečněné výstupy, není zdůrazňovaná historická souvislost, bohatýrské časy, a už vůbec není medializováno, co to vlastně alpinismus je. Myšlenky tak mizí / jsou nahrazovány konzumním způsobem uvažování.
‐ Ukázat co bylo, co je trend a kam se dá jít!

2. Zviditelnit a zdůraznit hodnoty alpinismu

a. Znovuobrození zájmu o alpinismus – s mediální komisí, loga, hesla, rozdávat nálepky, web, absolutní a aktivní informovanost, spolupráce se stěnami, celebritami, sponzory, výrobci, prodejci, školami, přednášky, články, virální videjka, spolupráce s horskými vůdci, zdůraznit alpinismus v práci historické komise, zobrazovat výstupy v historických souvislostech, zviditelnit historické a současné osobnosti, jejich příběhy a myšlenky (rozhovory, videa), sdílet tyto věci s komisí mládeže, vybírat nadšence z řad mladých a podpořit práci komise mládeže účastí a přednáškami, spolupráce s metodickou komisí a instruktory, tréning a mentoři výkonnosti ze závodních komisí (vč. drytoolu a skialpu).

b. Udělat obrození alpinismu prioritou ČHS, alpinismus a jeho myšlenky, vztah k duchovnímu rozvoji, historie, etika. Centralizace a obnova mezinárodních kontaktů, účast a organizace mezinárodních akcí, spolupráce s UIAA a dalšími horskými svazy. Výrazné zlepšení vnímání ČHS členy i nečleny lezoucích v horách jako servisní organizace, která má velký smysl, myšlenky a jíž stojí za to podpořit. Koncept alpinismu pomůže snížit decentralizaci, podpořit předsedy oddílů a motivovat nové členy vstoupit do ČHS přes oddíly. Podpora mládeže, větší provázanost práce jednotlivých komisí.

c. Podpořit a sjednotit alpinistickou komunitu – sponzoři, zprostředkování kontaktů uvnitř komunity i na vnější kontakty, pro reprezentaci zdarma všechny stěny, pojištění, slevy na oblečení, podpora sponzorskými smlouvami, založení fondu (neziskovky na podporu alpinismu dotované dary od výrobců a organizací (turisti, běžci, olympijský výbor, výrobci, jednotlivci, horská služba, školy, státní správy, města, média, apod.)

d. Vybrat, oslovit, ustanovit, podporovat a začlenit garanty zájezdů a příležitostí – stávající i vysloužilci, rozčlenění do kategorií (letní/zimní, garanti pro různé horské oblasti, lezecké styly), sledování/podchycení a podpora organizátorů/jednotlivců individuálních akcí v oddílech i mimo ně. Snaha o centralizaci těchto aktivit (centralizace informovanosti, nikoliv řízení).

e. Vytvořit, udržovat a podporovat reprezentaci – zde existují potenciální a současní hrdinové, budoucí garanti zájezdů a myšlenek. Povinná prezentace, jasné motivace, sdílené nadšení, shromažďovat nové mezinárodní kontakty, založení ženské horské repre, spolupráce s ostatními národními reprezentačními týmy, spolupráce v tréninkové a dietologické oblasti se sportovními lékaři apod. Pravidelné srazy na jasně dané téma, spojené s promítáním a sdílením zkušeností z této oblasti. Reprezentace musí zaujmout širší alpinistické publikum a přispívat mu. Jasná nominační kritéria, jasná a podrobná zpráva o výběru výstupů roku, prezentace širšího výběru.

f. Tvorba webové platformy pro sdílení příležitostí, zakládání, řízení a sledování lezeckých projektů, kalendář akcí (i soukromých), pozvánky na akce, doplnění lidí do auta, sdílení dokumentů/fotek, formulářů povolení, výměnu zkušeností, půjčení průvodců, časopisů, knih a materiálů čistě s horskou tematikou, indexem a anotací (lepší vyhledávání), přehledné sdílení on‐line linků s anotací. Adresář alpinistů ‐ dobrovolná registrace do platformy spojená se získáváním údajů o alpinistech (věk, pohlaví, co kde lezou, oddíl, typ pojištění, člen ČHS, telefon, mail apod.), odměnou měsíční slosování o vhodný alpinistický dárek (friend, expresky, apod.). Platforma umožní efektivně sledovat, spravovat a komunikovat se členskou základnou zajímající se o alpinismus (pravidelné newslettery). Vše samozřejmě mediálně podpořeno přes VH, partnerské weby, časopisy, věstníky, emailovou komunikaci skrze oddíly, předsedy a na stávající seznamy v oddílech.

g. Oslovit oddíly – zjistit a zaujmout opinion leadery, přístup do sdílené platformy, výstupy, sledování talentů a organizátorů, přístup na lokální zdroje financování a podpory, lokální medializace, decentralizace, vzbuzení zájmu, horoškoly, napojení na mládež a studenty (18‐25 let), ovlivnění výukových osnov, spojení s projektem lezení do škol apod. Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu.

3. Porovnání rozložení výdajů v rozpočtu ČHS a James

Pro představu uvádím srovnání složení výdajů českého a slovenského horolezeckého svazu. Rozpočet ČHS je zhruba tvořen 1/3 překližka (závody), 1/3 bezpečnost na skalách (jištění a metodika), 1/3 administrativa. Podpora toho, co většina členů ČHS dělá – tedy samotného lezení ať už v horách či na skalkách je někde v těch pěti procentech. Je otázkou, zda to vůbec nějakou podporu potřebuje, v jakém zájmu, podle jaké koncepce a jakých pravidel.

Struktura rozpočtu Českého horolezeckého svazu 2013.

Slováci mají 3x větší rozpočet na hory, skály a skialpinismus. Projeví se to nějak? Výkony mají srovnatelné, takže asi moc ne. Zřejmě také postrádají nějakou širší koncepci a v podstatě všechny peníze utratí za odměny reprezentaci, jako my.

Struktura rozpočtu SHS JAMES 2013.

U nás je to pouze formou odměnění nejlepších výstupů, u nich jako dvě části – jednu tvoří příspěvek reprezentantům na provoz (65 %) a druhou odměnu za výstupy (35 %). Pokud však zaostříme pohled na skutečnou částku, kterou ČHS dábá na horské lezení, jedná se pouze o odměny za výstupy roku ve třech kategoriích, což je asi desetina částky vydané Jamesem. Z toho se skutečně rozvoj ani udržení laťky alpinismu udělat nedá. Prvním cílem tedy bude sepsat a představit koncepci VV a širší členské základně a zajistit financování pro spuštění jednotlivých kroků nastíněných v tomto dokumentu.

4. Proč alpinismus? Jak ho propagovat?

Alpinismus je logickým spojením všech disciplín pod hlavičkou ČHS. Obsahuje prvky jak skalního lezení, tak boulderingu, tak tréningu ze závodního lezení, obsahuje i skialpinismus, drytooling a je silně napojen na historii a rizika (metodika, lékaři).

Alpinismus je rolls‐royce horolezectví. Je to královská disciplína. Alpinismus je všemi obdivovaný. Nelezecká veřejnost uznává lezení hlavně z důvodů myšlenek a historie alpinismu. Alpinismus je spása dnešní doby, je spojením fyzické náročnosti, mentální připravenosti a duševních hodnot. Alpinismus může být právě tím hnutím, které znova stmelí ČHS, horolezce a jejich disciplíny, jako Ameriku spojil let na Měsíc. Nejsou peníze, ale pokud se nadchnou davy, tak se dobrá, nadčasová a zpočátku neuchopitelná myšlenka může podařit.

Propagaci alpinismu pomůžou například tyto tři věci:

- vedení ČHS a prosazení alpinismu jako hlavního směru, hlavní značky, hlavní myšlenky, něčeho, co dává smysl všemu hejbání, všemu pracovnímu nasazení s mládeží, spojení historie, současnosti a budoucnosti lezení. Ne v hlavách jednotlivců, každý, ať si dělá, co chce, ale v celkové koncepci vývoje horolezce. Je to jako desetiboj, kde dávají smysl jednotlivé disciplíny i jejich spojení. A specializace by neměla zabít původní myšlenku, integritu a synergii. Jednotlivé disciplíny by naopak spolu měly vést dialog, vzájemně se učit, předávat si to nejlepší, co bylo v dané specializaci nalezeno a posílit tak společně základní kameny horolezectví.

- spojení s komerčním sektorem – virální videa, samolepky a doplňky s logy českých výrobců lezeckého vybavení mohou vzniknout za jejich 100% dotace pokrývající náklady. Mohou zaznít hesla jako "Zpět do hor!" a "Alpinismus žije!", či v mezinárodní mutaci jako "Go hard, go alpine!" apod.

Myšlenky, design a značka alpinismu se mohou spojit s jejich reklamní kampaní a i tak se dají financovat projekty obrody alpinismu, sponzorovat různá setkání a materiálně podpořit tahouni. Není to žádné kupování, podplácení či tlak sponzorů, pouze snaha dohnat to, co v ostatních zemích funguje, tedy profesionalizace, spojení těch, kteří mají společné zájmy a zajištění podpory pro rozvoj našich hodnot.

- nadšení lidí – je to lavina, začne to pár lidí, zpropaguje pár autorit a pak to strhne ostatní a je to in. Všichni to začnou chtít, všichni to začnou dělat, pak zjistí, že na to nemají a začne to znova. Je to spirála zkušeností. Každou otáčkou se dostaneme výše. Myšlenky jsou jednoduché, teď jen přesvědčit, že dávají smysl. Ukázat, že současný systém potřebuje léčbu, získat si pozornost lidí, vysolit jim řešení a pak to všechno udýchat.

5. Další kroky

VH, VV, Koncepce, Oslovení oddílů, sponzorů, médií, členů, Financování, Garanti, Web, Portál, Mezinárodní inciativa...

Honza Zbranek je nový předseda komise alpinismu Českého horolezeckého svazu.
Pavel Bača Vrtík patří do české horolezecké špičky v horském lezení.
Kontakt: vrtik.pavel@centrum.cz  

Horydoly.czValná hromada ČHS 2014

Prohrál jsem? Prohrál
Hlasujete proti náhubkové směrnici?
Kolik stojí horolezece drytooling?

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

myšlenka

souhlas

  • Autor Kubajz
  • Datum a čas 31.3.2014 09:40
Reaguj
myšlenka

Děkuji za článek, určitě vhodné k zamyšlení. Nicméně se domnívám, že právě proto, že alpinismus je Rolls‐royce horolezectví, královská disciplína a všemi obdivovaný, nepotřebuje více účastníků. Ten, kdo chce, prostě půjde. ČHS může možná zvýšit povědomí o bezpečnosti, ale do větších akcí (jako reprezentace atd) bych se nepouštěl. Hezky zní ty stránky, ale nejsem si jistý, nakolik je to reálné- sám si nedovedu představit, že bych se jentak přidal k někomu do party (a na nějakou reprezentaci určitě nemám), nebo naopak přibral někoho "cizího". Tedy za mě (i když můj samotný hlas samozřejmě nic neznamená) - nějaké sdružení/ platforma ANO, ale hlubší propagace/ komercializace NE!

  • Autor Flesh
  • Datum a čas 24.3.2014 10:28
Reaguj
Celkem 2 příspěvky v diskuzi


registrovat

Hledáte ubytování v Česku nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Slovensko AKTUÁLNĚ 2019

Slovensko AKTUÁLNĚ 2019

KLÁŠTORISKO Zajímá vás, kde se dá projet na lyžích, kde se leze po skalách, jaké podmínky vládnou na hřebenech, jak jsou nateklé ledopády, nebo jaká chata je otevřená? Přinášíme aktuální zprávy
Kam nelézt 2019

Kam nelézt 2019

RABŠTEJN Které skály vynechat ze svých plánů? V této rubrice zveřejňujeme zprávy o aktuálním ohrožení zvířat či rostlin a případně jiných problémech v horolezeckých terénech.
Alpy AKTUÁLNĚ 2019

Alpy AKTUÁLNĚ 2019

GRIMMING Kde je co v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.
SEZNAM: Umělé lezecké stěny

SEZNAM: Umělé lezecké stěny

AKTUALIZACE Přinášíme nejobsažnější přehled umělých horolezeckých stěn v Čechách, na Moravě a na Slovensku. V seznamu najdete spojení a adresy velkých stěn i malých boulderovek, které jsou přístupné pro veřejnost.
Horolezecký web SuperTopo zavírá diskusní forum

Horolezecký web SuperTopo zavírá diskusní forum

Známý horolezecký web Supertopo.com uzavře své fórum, neboli diskusní část. Důvodem mají být právní problémy  kvůli neukázněným uživatelům a také časová a finanční náročnost administrace fóra. 

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Vrabinec, povolené lezení
  Zákaz lezení 20.4.-20.6. 21.6.
Lidová architektura Kokořínska - fotovýstava Mělník, Regionální muzeum 25.6.-25.8. 25.6.
Olympijský šplh Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 29.6.
Vtáčnik - začátek lezení   Povolení lezení 1.7.-31.1. 1.7.
Svatý Jan - povolené lezení Křížová stěna Povolené lezení 1.7.-31.12. 1.7.
Vlhošť - začátek lezení
Kokořínsko Lezení je povoleno od 1.7. 1.7.
Horolezecký ženský sraz RHM Velká Británie, Lake District 13.-21.7. 13.7.
Vladislav Jagellonský na hradě Kunětická hora 14.7.
Bystrická dolina - povolené lezení
Harmanec Povolené lezení 15.7.-1.12. 15.7.
Horolezecké filmy Miroslava Šmída Police nad Metují, Terasy 20.7. 21:00

Diskuse

Porsečnice Pišišvor, 18.6.2019 23:58, 1 příspěvek
Koleno operace Petr, 17.6.2019 14:38, 8 příspěvků
Dogtra Pathfinder Lenka Novotná, 17.6.2019 14:23, 7 příspěvků
Mravenci v domě Denisa, 17.6.2019 0:41, 3 příspěvky
Mravenci v domě Horydoly , 16.6.2019 12:01, 3 příspěvky
Mravenci v domě Eva, 15.6.2019 9:21, 3 příspěvky
Klasika ale radši ne, 14.6.2019 16:13, 1 příspěvek
jakej Šénflek?? neregistrovaný, 12.6.2019 21:30, 1 příspěvek
Blanice - doprava a uzavírky vodák Marek, 11.6.2019 15:17, 1 příspěvek
Co s sebou Hihoihi, 10.6.2019 9:55, 9 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Odhalení pravdy! Francouz... milan šupa, 14.6.2019 18:35
Údolí salaší: Grossarltal... Horydoly , 12.6.2019 23:10
Bike Valachy Horydoly Open, 12.6.2019 12:00
Na světě je strategie roz... Horydoly , 23.5.2019 23:42
Trail Praha na Petříně dá... Horydoly , 20.5.2019 22:16
Baranie a Priečné Horydoly , 19.5.2019 11:20
Знакомства для секса Raymondset Raymondset, 16.5.2019 18:47
Akce v Praze Horydoly Open, 16.5.2019 12:08