Bitva u Grunwaldu patří do polské mytologie

Bitva u Grunwaldu patří do polské mytologie
Bitva u Grunwaldu. Novodobá rekonstrukce.
Autor snímku Polska Turystyczna
SDÍLEJ:

Jagellonci vládli střední a východní Evropě dvě století. Vyšvihli se nad ostatní panovnické rody díky třem hlavním strategickým tahům - dynastickými sňatky s Habsburky, ovládnutím stříbrných dolů v Kutné Hoře a vítězstvím v bitě u Grunwaldu. Vladislav Jagellonský zvítězil v největší bitvě středověku, která ovlivňovala dějiny Evropy ještě dlouho po vymření Jagellonců.  

Jak na to

Mistr Jan Hus píše Vladislavu II. Jagellonskému po vítězné bitvě:

Spasení a milost, pokoj i vítězství od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Nejjasnější kníže a králi vznešený! Když O.neš z Huorky, Vašeho Veličenstva poslanec, o vítězství chvály hodné svornosti jisté noviny přinesl, velikou v srdci mém radost způsobil, již ani péro vypsati, ani jazyk můj není s to vyjádřiti, jak by slušelo. Vím však, králi nejkřesťanštější, že ne Vaší vznešenosti moc, ale nejvyššího krále pokoje, Pána Ježíše Krista, nepřátele a Vaší důstojnosti pyšné odpůrce a soky ponížila a s přemocného stolce pýchy sesadila a vyvýšila nízké, aby obojí, před očima samého krále pokoje moc majíce, se třásli a jeho pomoc ve svých potřebách vzývali a věděli, že není vítězství leč oř' něho, jejž nikdo z lidí nemůže přemoci a jenž pokorným dává vitězštvi a pro pokoru konečně vyvyšuje. Neboť učil častěji říkaje: „Každj kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen." Na plněno jest obojí. Kde tedy jsou dva meče odpůrců? V pravdě jimi jsou potřeni, jimiž pokoušeli se držeti nízkého. Hle, dva napřáhli - dobrotivosti a pýchy, a mnoho tisíc zničili odporně stísněni. Kde jsou meče, koňové pokrytí a obrnění, ozbrojení, ve které důvěřovali? Kde peníze bez počtu neb pokladové? Zajisté všecko zmizelo. Nevěřili zpupní, že chudými byli shledáni ti, kteří zásadně neměli důvěry v Pána Ježíše. Pročež, kníže nejjasnější, o tom v mysli moudrosti Vaší uvažujíce, držte se pokory, poněvadž sama povyšuje. Krále následujte krále pokoje Pána Ježíše Krista, směřujte k míru s nejjasnějším králem Zikmundem, a bude-li sám něco chtíti ve zpupnosti takové, ct s pomocí Pána neučiní, však Vaše Veličenstvo pravé míry pokory se vždy přidržiž, aby nebyla vylita křesťanská krev opětně a nevzešlo veliké nebezpečenství duší. Já však služebník Kristův neužitečný neustanu s veškerým lidem pokorné vzývati milost všemohoucího Pána o svornost takovou, aby ji ráčil nejlaskavější Pán dáti. Přeji si též, králi vznešený, z hloubi srdce Vaši osobu očima spatřit tělesnýma, což doufám, že Pán Ježíš Kristus ráčí mi dáti, dopřeje-li přispěti zdaru Vašeho Veličenstva neb mého kázání, jak se mu líbí. Bůh všemohoucí račiž Vašemu Veličenstvu pomáhati, pro spasitele našeho, prostředníka Boha a lidí, Pána Ježíše Krista. Amen.

Kupte knihu z KOSMAS.cz:

Grunwald/Tannenberg 1410: Porážka Řádu německých rytířů

Stephen Turnbull živě a plasticky popisuje události, jež vedly k jednomu z největších válečných střetnutí ve středověké Evropě, k bitvě mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg, kterou svedla vojska Řádu německých rytířů a polsko-litevského soustátí, v jehož řadách bojoval i mladý Jan Žižka. Podrobně líčí průběh bitvy a charakterizuje její účastníky, na četných mapách ukazuje postup armád a vřavu nelítostných soubojů ilustrují celostránkové barevné ilustrace.

Bitva u Grunwaldu se odehrála 15. července 1410 v severovýchodním Polsku.

Postavily se v ní proti sobě polsko-litevská unie a řád Německých rytířů.

Jinak též král vzmáhající se dynastie Vladislav II. Jagellonský proti velmistru teutonského křižáckého státu Ulrichu von Jungingenovi.

Bitva je pojmenovaná v různých jazycích po třech vesnicích, mezi kterými proběhla smrtelná řež. Shodují se v tom, že jména nesou po zeleném lese:

Grunwald (Žalgiris litevsky)
Stebark (Tannenberg německy)
Lodwigowo (Ludwigsdorf německy)

Na bahnitých loukách s křovím a lesíky po stranách, s potoky a říčkami v zádech, se sešla rytířská elita z celé Evropy. Někdo sem jel z přesvědčení, jiný z povinnosti, další byli obyčejní žodnéři. Národnostní směska zahrnovala vše od severu na jih Evropy, Malou Asii i západoasijské roviny. Velení obou stran bylo křesťanské, ale na víru se zase až tak nehledělo. Katolíci, vyznavači islámu i pohani byli vítanou posilou každé strany.

Staří kronikáři uvádějí celkem dva až čtyři miliony bojovníků, ale to jistě nebylo možné. V Evropě tolik boje schopných mužů ani nežilo a navíc chudá pruská země by tolik lidí neuživila ani krátkodobě.

Všechny výhody na německé straně

Dnes se odhaduje necelých čtyřicet tisíc bojovníků na každé straně, z toho přibližně polovina byli pěšáci, bojující vesničané a týlové jednotky.

Na straně křižáků byly všechny výhody - bylo jich sice o něco méně, ale byli lépe vyzbrojeni těžkou jízdou i dělostřelectvem zvaným bombardy a hlavně měli za sebou neocenitelné bojové zkušenosti i tvrdý a metodický tréning.

Jagellonec měl však lepší instinkt, možná víc štěstí a asi se naučil strategii od Tatarů, se kterými do té doby bojoval, aby se s nimi u Grunwaldu spojil.

Shoda náhod nebo štěstí, instinkt a strategie?

Ačkoliv bitva byla popsána podrobně, nikdo úplně přesně neví, co se vlastně na bojišti stalo, že organizovaný a silný řád podpořený rytířstvem poloviny Evropy prohrál a byl doslova povražděn v poli i při útěku.

Nejprve obrněná křižácká jízda váhala s útokem na nepřítele, který sotva skončil modlitbu k Bohorodičce a teprve se šikoval. Postavila se do obranného postavení, což není zrovna vítězná strategie.

Poté selhalo dělostřelectvo, zřejmě kvůli navlhlému střelnému prachu, neboť v noci před bitvou přišla průtrž mračen. Na útěk před litevskou lehkou jízdou se dala pěchota. Těžká jízda se jí tedy vydala na pomoc, ale během manévru zabila více vlastních vojáků, než to dokázal udělat protivník.

Fronta se rozvinula do šířky pěti kilometrů.

Zlom přišel v bažinách

Po vyhraně potyčce s lehkou jízdou Tatarů se německá těžká jízda dala do pronásledování, což byla další chyba. Útěk byl možná fingovaný, ale každopádně vedl do křoví a mokřin na okraji lesa. Tam těžká jízda neměla proti obratným lehkooděncům a pěchotě šanci. Karta se zde obrátila.

Litevsko-polská vojska nebrala zajatce a vraždila na útěku kohokoliv, kdo jim přišel pod ruku. Zdržela se ještě u zásobovacích vozů, které Němci srazili do kruhové obrany, ale i ty byly překonány a krvavá řež pokračovala. Po zdolání poslední překážky se dali vítězové do pronásledování a zabíjeli až do večera.

Bitvu přežila pouhá desetina Německých rytířů, zachránil se jen jeden z vrchního velení. Obrovské ztráty však měla i litevsko-polská unie.

Europa Jagellonica. Hans Alemannus. Misal Jiřího Topuska. Záhřeb kolem 1495.

Nízký původ bojovníků se ukázal být výhodou

Není jisté, zda si byl Jagellonec vědom své další výhody, která plynula ze složení jeho vojska. Zatímco křižáci byli z velké části urození, unijní žoldáci pocházeli často z nižších stavů. Šlechtici v té době mohli požadovat výkupné za zajatce, kdežto ostatní ne. Z toho vyplynulo, že litevsko-polské vojsko se soustředilo na účinné zabíjení, kdežto křižáci se pokoušeli brát protivníky do zajetí. Co bylo efektivnější, je nasnadě.

Roli snad sehrála také skutečnost, že noční déšť a bouře vzaly bohatším křižákům stany a ti se vůbec nevyspali, kdežto chudší přístřešky na litevsko-polské straně vydržely a bojovníci v nich aspoň něco naspali.

Určitě si ale Jagellonec uvědomil ihned po hlavních bojích, komu velí. Dal totiž rozbít všechny sudy s vínem, které zůstaly v dobytém německém ležení. Obával se případného protiútoku na své zpité vojsko. 

Horydoly.cz Kutná Hora a Europa Jagellonica

Europa Jagellonica. Mistr Pavel z Levoče. Archanděl Michael 1510-1520. Farní kostel Prešov.

Trasa kolem Grunwaldu

Grunwald leží na Mazurách v severovýchodním Polsku. Pokud chcete poznat zemi, o kterou zápasili Němečtí rytíři s Jagellonci, projeďte Trasu kolem Grunwaldu (Szlak Petli Grunwaldzkiej).

Je vhodná pouze pro motorizované turisty, protože meří 263 kilometrů a vede převážně po úzkých, ale frekventovaných silnicích. Je značená cedulemi se dvěma meči jako připomínkou, že předáním těchto zbraní mezi protivníky začínaly středověké bitvy.

Trasa vede po nejdůležitějších místech od bojiště v Grunwaldu, přes Nidzici, Dzialdowo, Lidzbark, Lubawu, Ostródu a Olsztynek zpět do Grunwaldu. Jsou to všechno opevněná města a hrady, které postavili křižáci, Jagellonci je postupně dobyli a mnohdy zbořili a vypálili.

Booking.com

Každý národ vykládá bitvu po svém

Poláci dodnes pokládají bitvu u Grunwaldu za určující událost ve své historii. Jak by také ne, když položila základy samostatného polského státu. Vítězové totiž stáli na straně polsko-litevského vojska.

Němci se bitvu snaží prezentovat už šest set let jako zkázu křesťanstva a civilizace vůbec. Němečtí rytíři šířili pravou víru v Prusku mečem, ohněm, podvodem i hospodářskými znalostmi. Přesto byli poraženi. Za 1. světové války ve stejných místech vyhráli jeden ze střetů a prezentovali bitvu u Tannenbergu to jako odvetu za staleté ponížení.

Horydoly.cz Vojtěchova poslední cesta

Rusové se pokoušejí vykládat bitvu u Grunwaldu jako střet panslovanského svazku pod svým vedením s germánskými dobyvateli. Přitom do bojů zasáhlo jen malé množství žoldnéřů z ruského území a s Matičkou Rusí neměla bitva nic společného. V bitvě se utkali najatí žoldnéři ze všech koutů Evropy, ale také třeba Tataři a další pohani.

Češi bitvě ve svém dějepisu nedávají skoro žádné místo, jako by se jich netýkala. Opak je pravdou! Na obou stranách bojovalo velké množství žoldnéřů ze zemí Koruny české. Výdaje platili čeští králové Václav IV. i Zikmund Lucemburský, ačkoliv se přímo se svými armádami bojů nezúčastnili.

Slezané a Lužičtí Srbové se postavili do řad polsko-litevské koalice, ale v boji se nakonec chovali velmi zbaběle.

Horydoly.cz Středověké stříbro v Kutné Hoře

Budoucí husité bojovali většinou na straně Německých rytířů. Naučili se tam mnohému. V bitvě byl zřejmě i Jan Žižka. Nejprve se setkali s cizími zbraněmi (palcáty, selským náčiním a také s lehkým dělostřelectvem), poté si ověřili taktiku (klamné manévry, fingovaný útěk a vylákání protivníka do nechtěného útoku)  a novou strategii (vozová hradba, využití podmáčeného terénu), a nakonec vyzkoušeli i lstivé vyjednávání (po bitvě se pokusili prodat hrad Malbork, jehož obyvatele měli chránit, což napoprvé Jagellonec odmítl jako nečestné, ale jeho nástupce Kazimír IV. o pár let později souhlasil a hrad lehce dobyl).

 

Horydoly.cz Dobytí Sionu je záhadné

Budoucí husité vytěžili z bitvy u Grunwaldu nakonec tak obrovskou výhodu, že o ní nemohli snít ani v nejdivočejších snech. V bitvě byl zdecimovaný výkvět evropského rytířstva a řád Německých rytířů, který byl jediný schopen ve střední Evropě udělat pořádek, padl na kolena, ze kterých se už nikdy nezvedl. To znamenalo, že lúza a zběř všeho ražení si mohla v Čechách (rozuměj bohaté pokladnici Evropy) dělat, co chtěla. Zikmundovy křížové výpravy složené z náhradníků za zkušené, ale mrtvé válečníky, neměly proti husitům (rozuměj zkušeným a motivovaným lumpům) velké šance.

INFO: Europa Jagellonica a Bitva u Grunwaldu a Grunwald 1410


Zobrazit místo Turistika na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

kecy

Bláboly v článku jsou načerpány odkud?

Německý řád měl v bitvě o polovinu méně vojáků.

Jen samo polské vojsko jich mělo více. Spolu s litevsko - tatarským spojencem tak mělo dvojnásobnou převahu.

Ze strany vedení Řádu byla bitva hazard. Spoléhali se na něco, co jim nemohlo vyjít. Polští rytíři byli v té době tvrdší než němečtí.

O pár měsíců později prohráli Křižáci taky v rytířské bitvě u Koronowa, kde měli přesilu.

Řád by v křížových taženích proti husitům nezmohl nic.

U nás měl komendy stejně jako Johaniti a nebylo mu to k ničemu.

Válka Poláků s Řádem trvala desítky let a Řád definitivně prohrál v 50. letech 15. století. Grunwald byl jen jednou z mnoha bitev, nejvýznamnější je pouze počtem vojsk.

Čeští žoldnéři se hojně zúčastnili války na obou stranách a nakonec prodali hlavní sídlo Malbork polskému králi, protože jim nebyl vyplacen žold. Ale byli to BÝVALÍ, ne budoucí husité.

Nikdo po bitvě nenabízel Malbork, netuším, kde to autor vzal. Pitomost o Žižkovi v německém táboře ani nekomentuji. Je to stejný nesmysl, jako Žižka u Kresčaku.

  • Autor Adolf
  • Datum a čas 23.10.2012 18:53
Reaguj
husita

Autor je evidentně přeživší husita - alespoň podle pověsti, kterou si mezi lidem prostým vlastním přičiněním vytvořiti ráčil.

  • Autor Střelec
  • Datum a čas 7.9.2012 07:07
Reaguj
Celkem 2 příspěvky v diskuzi


Povzbuzení nastávajícím rodičům

Povzbuzení nastávajícím rodičům

AKTUALIZACE Nezoufejte, příchodem vašich potomků na svět nekončí horolezecká zábava (ačkoliv je o tom přesvědčena většina nastávajících matek a mnoho budoucích otců)!... celý článek

Jednou zkusíš a víckrát nechceš jinak. Silnička je jiná dimenze cyklistiky

Jižní Čechy AKTUÁLNĚ 2019

registrovat

Hledáte ubytování v Česku nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Koupací vyjížďka: Hostivařská přehrada, Podleský rybník a Slatina

Koupací vyjížďka: Hostivařská přehrada, Podleský rybník a Slatina

AKTUALIZACE Slunce pálí, teploměr stoupá nad 30 stupňů, dusno by se dalo krájet. Lehce poobědváme a vyrážíme na koloběžkový výlet za koupáním. Naplánovali jsme tři plavání na trase - Hostivařskou přehradu, Podleský
Lanovkou na Lomnický štít

Lanovkou na Lomnický štít

AKTUALIZACE Lanovka z Tatranské Lomnice na Lomnický štít a zpět vyjde dospělého na 51 eur. Za to se dostane na nejvyšší osídlené místo na Slovensku. Je odtud jeden z nejlepších tatranských výhledů.
Hřebenem Fagarášských hor

Hřebenem Fagarášských hor

AKTUALIZACE Nejvyšší rumunské hory Fagaraš / Muntii Fagarasului jsou o pár metrů nižší než Vysoké Tatry, ale za to jsou mohutnější, delší a deštivější.
Povzbuzení nastávajícím rodičům

Povzbuzení nastávajícím rodičům

AKTUALIZACE Nezoufejte, příchodem vašich potomků na svět nekončí horolezecká zábava (ačkoliv je o tom přesvědčena většina nastávajících matek a mnoho budoucích otců)!
Lehké cesty na Jastrabku

Lehké cesty na Jastrabku

AKTUALIZACE Kam na podzim do hor? Do Vysokých Tater!  Počasí už asi nebude na těžké výstupy, protože může napadnout první sníh, ale něco lehkého na Jastrabiu vežu bychom mohli vylézt.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Horolezecký ženský sraz RHM Velká Británie, Lake District 13.-21.7. 13.7.
Transalp - etapový cyklomaraton Německo, Oberammergau 14.-20.7. 14.7.
4x Revelations Jablonec nad Nisou, Dobrá Voda 18.-20.7. Horská kola 18.7.
Horolezecké filmy Miroslava Šmída Police nad Metují, Terasy 20.7. 21:00
Dračí lodě Brno, přehrada 20.7.
Stodská 8 Stod, Slavoj Běh 20.7.
Kravařská lávka Praha, Novotného lávka 20.-21.7. 20.7.
Horský běh na Dvoračky
Rokytnice nad Jizerou 20.7.
Dračí lodě Výrovice 20.7.
Trans Brdy - cyklomaraton Lety Horská kola 20.7.

Diskuse

kroužky bezpečného lezení... pavel, 21.7.2019 1:31, 7 příspěvků
kroužky bezpečného lezení... pavel, 21.7.2019 1:22, 7 příspěvků
škola lezení pro děti pavel, 21.7.2019 1:17, 10 příspěvků
Nová venkovní lezecká stěna pavel, 21.7.2019 0:53, 115 příspěvků
Bolesti kloubů Karla, 20.7.2019 19:16, 12 příspěvků
Pojištění domácnosi Karel, 20.7.2019 16:58, 3 příspěvky
TDF Petr Š., 19.7.2019 20:32, 1 příspěvek
Bolesti kloubů Michala, 17.7.2019 12:52, 12 příspěvků
V údolí Roklice postavil ... libor, 16.7.2019 21:24, 1 příspěvek
Skautská nadace Jaroslava... Michael Beranek, 15.7.2019 22:29, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Severovýchod Slovenska na... Horydoly , 15.7.2019 2:30
KROK 2019 Horydoly , 9.7.2019 11:38
Tóny Dolomit / I suoni de... Horydoly , 8.7.2019 12:04
BMW je oficiálním vozem M... Horydoly , 8.7.2019 11:57
Šary Vary v Plzni Horydoly , 8.7.2019 11:43
Tatra kolem světa Horydoly , 8.7.2019 11:34
Re: Polsko Horydoly , 8.7.2019 11:29
GP Kaltmeyer Safe for Bike Horydoly , 2.7.2019 20:48