Bitva u Grunwaldu patří do polské mytologie

Bitva u Grunwaldu patří do polské mytologie
Bitva u Grunwaldu. Novodobá rekonstrukce.
Autor snímku Polska Turystyczna
SDÍLEJ:

Jagellonci vládli střední a východní Evropě dvě století. Vyšvihli se nad ostatní panovnické rody díky třem hlavním strategickým tahům - dynastickými sňatky s Habsburky, ovládnutím stříbrných dolů v Kutné Hoře a vítězstvím v bitě u Grunwaldu. Vladislav Jagellonský zvítězil v největší bitvě středověku, která ovlivňovala dějiny Evropy ještě dlouho po vymření Jagellonců.  

Jak na to

Mistr Jan Hus píše Vladislavu II. Jagellonskému po vítězné bitvě:

Spasení a milost, pokoj i vítězství od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Nejjasnější kníže a králi vznešený! Když O.neš z Huorky, Vašeho Veličenstva poslanec, o vítězství chvály hodné svornosti jisté noviny přinesl, velikou v srdci mém radost způsobil, již ani péro vypsati, ani jazyk můj není s to vyjádřiti, jak by slušelo. Vím však, králi nejkřesťanštější, že ne Vaší vznešenosti moc, ale nejvyššího krále pokoje, Pána Ježíše Krista, nepřátele a Vaší důstojnosti pyšné odpůrce a soky ponížila a s přemocného stolce pýchy sesadila a vyvýšila nízké, aby obojí, před očima samého krále pokoje moc majíce, se třásli a jeho pomoc ve svých potřebách vzývali a věděli, že není vítězství leč oř' něho, jejž nikdo z lidí nemůže přemoci a jenž pokorným dává vitězštvi a pro pokoru konečně vyvyšuje. Neboť učil častěji říkaje: „Každj kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen." Na plněno jest obojí. Kde tedy jsou dva meče odpůrců? V pravdě jimi jsou potřeni, jimiž pokoušeli se držeti nízkého. Hle, dva napřáhli - dobrotivosti a pýchy, a mnoho tisíc zničili odporně stísněni. Kde jsou meče, koňové pokrytí a obrnění, ozbrojení, ve které důvěřovali? Kde peníze bez počtu neb pokladové? Zajisté všecko zmizelo. Nevěřili zpupní, že chudými byli shledáni ti, kteří zásadně neměli důvěry v Pána Ježíše. Pročež, kníže nejjasnější, o tom v mysli moudrosti Vaší uvažujíce, držte se pokory, poněvadž sama povyšuje. Krále následujte krále pokoje Pána Ježíše Krista, směřujte k míru s nejjasnějším králem Zikmundem, a bude-li sám něco chtíti ve zpupnosti takové, ct s pomocí Pána neučiní, však Vaše Veličenstvo pravé míry pokory se vždy přidržiž, aby nebyla vylita křesťanská krev opětně a nevzešlo veliké nebezpečenství duší. Já však služebník Kristův neužitečný neustanu s veškerým lidem pokorné vzývati milost všemohoucího Pána o svornost takovou, aby ji ráčil nejlaskavější Pán dáti. Přeji si též, králi vznešený, z hloubi srdce Vaši osobu očima spatřit tělesnýma, což doufám, že Pán Ježíš Kristus ráčí mi dáti, dopřeje-li přispěti zdaru Vašeho Veličenstva neb mého kázání, jak se mu líbí. Bůh všemohoucí račiž Vašemu Veličenstvu pomáhati, pro spasitele našeho, prostředníka Boha a lidí, Pána Ježíše Krista. Amen.

Kupte knihu z KOSMAS.cz:

Grunwald/Tannenberg 1410: Porážka Řádu německých rytířů

Stephen Turnbull živě a plasticky popisuje události, jež vedly k jednomu z největších válečných střetnutí ve středověké Evropě, k bitvě mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg, kterou svedla vojska Řádu německých rytířů a polsko-litevského soustátí, v jehož řadách bojoval i mladý Jan Žižka. Podrobně líčí průběh bitvy a charakterizuje její účastníky, na četných mapách ukazuje postup armád a vřavu nelítostných soubojů ilustrují celostránkové barevné ilustrace.

Bitva u Grunwaldu se odehrála 15. července 1410 v severovýchodním Polsku.

Postavily se v ní proti sobě polsko-litevská unie a řád Německých rytířů.

Jinak též král vzmáhající se dynastie Vladislav II. Jagellonský proti velmistru teutonského křižáckého státu Ulrichu von Jungingenovi.

Bitva je pojmenovaná v různých jazycích po třech vesnicích, mezi kterými proběhla smrtelná řež. Shodují se v tom, že jména nesou po zeleném lese:

Grunwald (Žalgiris litevsky)
Stebark (Tannenberg německy)
Lodwigowo (Ludwigsdorf německy)

Na bahnitých loukách s křovím a lesíky po stranách, s potoky a říčkami v zádech, se sešla rytířská elita z celé Evropy. Někdo sem jel z přesvědčení, jiný z povinnosti, další byli obyčejní žodnéři. Národnostní směska zahrnovala vše od severu na jih Evropy, Malou Asii i západoasijské roviny. Velení obou stran bylo křesťanské, ale na víru se zase až tak nehledělo. Katolíci, vyznavači islámu i pohani byli vítanou posilou každé strany.

Staří kronikáři uvádějí celkem dva až čtyři miliony bojovníků, ale to jistě nebylo možné. V Evropě tolik boje schopných mužů ani nežilo a navíc chudá pruská země by tolik lidí neuživila ani krátkodobě.

Všechny výhody na německé straně

Dnes se odhaduje necelých čtyřicet tisíc bojovníků na každé straně, z toho přibližně polovina byli pěšáci, bojující vesničané a týlové jednotky.

Na straně křižáků byly všechny výhody - bylo jich sice o něco méně, ale byli lépe vyzbrojeni těžkou jízdou i dělostřelectvem zvaným bombardy a hlavně měli za sebou neocenitelné bojové zkušenosti i tvrdý a metodický tréning.

Jagellonec měl však lepší instinkt, možná víc štěstí a asi se naučil strategii od Tatarů, se kterými do té doby bojoval, aby se s nimi u Grunwaldu spojil.

Shoda náhod nebo štěstí, instinkt a strategie?

Ačkoliv bitva byla popsána podrobně, nikdo úplně přesně neví, co se vlastně na bojišti stalo, že organizovaný a silný řád podpořený rytířstvem poloviny Evropy prohrál a byl doslova povražděn v poli i při útěku.

Nejprve obrněná křižácká jízda váhala s útokem na nepřítele, který sotva skončil modlitbu k Bohorodičce a teprve se šikoval. Postavila se do obranného postavení, což není zrovna vítězná strategie.

Poté selhalo dělostřelectvo, zřejmě kvůli navlhlému střelnému prachu, neboť v noci před bitvou přišla průtrž mračen. Na útěk před litevskou lehkou jízdou se dala pěchota. Těžká jízda se jí tedy vydala na pomoc, ale během manévru zabila více vlastních vojáků, než to dokázal udělat protivník.

Fronta se rozvinula do šířky pěti kilometrů.

Zlom přišel v bažinách

Po vyhraně potyčce s lehkou jízdou Tatarů se německá těžká jízda dala do pronásledování, což byla další chyba. Útěk byl možná fingovaný, ale každopádně vedl do křoví a mokřin na okraji lesa. Tam těžká jízda neměla proti obratným lehkooděncům a pěchotě šanci. Karta se zde obrátila.

Litevsko-polská vojska nebrala zajatce a vraždila na útěku kohokoliv, kdo jim přišel pod ruku. Zdržela se ještě u zásobovacích vozů, které Němci srazili do kruhové obrany, ale i ty byly překonány a krvavá řež pokračovala. Po zdolání poslední překážky se dali vítězové do pronásledování a zabíjeli až do večera.

Bitvu přežila pouhá desetina Německých rytířů, zachránil se jen jeden z vrchního velení. Obrovské ztráty však měla i litevsko-polská unie.

Europa Jagellonica. Hans Alemannus. Misal Jiřího Topuska. Záhřeb kolem 1495.

Nízký původ bojovníků se ukázal být výhodou

Není jisté, zda si byl Jagellonec vědom své další výhody, která plynula ze složení jeho vojska. Zatímco křižáci byli z velké části urození, unijní žoldáci pocházeli často z nižších stavů. Šlechtici v té době mohli požadovat výkupné za zajatce, kdežto ostatní ne. Z toho vyplynulo, že litevsko-polské vojsko se soustředilo na účinné zabíjení, kdežto křižáci se pokoušeli brát protivníky do zajetí. Co bylo efektivnější, je nasnadě.

Roli snad sehrála také skutečnost, že noční déšť a bouře vzaly bohatším křižákům stany a ti se vůbec nevyspali, kdežto chudší přístřešky na litevsko-polské straně vydržely a bojovníci v nich aspoň něco naspali.

Určitě si ale Jagellonec uvědomil ihned po hlavních bojích, komu velí. Dal totiž rozbít všechny sudy s vínem, které zůstaly v dobytém německém ležení. Obával se případného protiútoku na své zpité vojsko. 

Horydoly.cz Kutná Hora a Europa Jagellonica

Europa Jagellonica. Mistr Pavel z Levoče. Archanděl Michael 1510-1520. Farní kostel Prešov.

Trasa kolem Grunwaldu

Grunwald leží na Mazurách v severovýchodním Polsku. Pokud chcete poznat zemi, o kterou zápasili Němečtí rytíři s Jagellonci, projeďte Trasu kolem Grunwaldu (Szlak Petli Grunwaldzkiej).

Je vhodná pouze pro motorizované turisty, protože meří 263 kilometrů a vede převážně po úzkých, ale frekventovaných silnicích. Je značená cedulemi se dvěma meči jako připomínkou, že předáním těchto zbraní mezi protivníky začínaly středověké bitvy.

Trasa vede po nejdůležitějších místech od bojiště v Grunwaldu, přes Nidzici, Dzialdowo, Lidzbark, Lubawu, Ostródu a Olsztynek zpět do Grunwaldu. Jsou to všechno opevněná města a hrady, které postavili křižáci, Jagellonci je postupně dobyli a mnohdy zbořili a vypálili.

Booking.com

Každý národ vykládá bitvu po svém

Poláci dodnes pokládají bitvu u Grunwaldu za určující událost ve své historii. Jak by také ne, když položila základy samostatného polského státu. Vítězové totiž stáli na straně polsko-litevského vojska.

Němci se bitvu snaží prezentovat už šest set let jako zkázu křesťanstva a civilizace vůbec. Němečtí rytíři šířili pravou víru v Prusku mečem, ohněm, podvodem i hospodářskými znalostmi. Přesto byli poraženi. Za 1. světové války ve stejných místech vyhráli jeden ze střetů a prezentovali bitvu u Tannenbergu to jako odvetu za staleté ponížení.

Horydoly.cz Vojtěchova poslední cesta

Rusové se pokoušejí vykládat bitvu u Grunwaldu jako střet panslovanského svazku pod svým vedením s germánskými dobyvateli. Přitom do bojů zasáhlo jen malé množství žoldnéřů z ruského území a s Matičkou Rusí neměla bitva nic společného. V bitvě se utkali najatí žoldnéři ze všech koutů Evropy, ale také třeba Tataři a další pohani.

Češi bitvě ve svém dějepisu nedávají skoro žádné místo, jako by se jich netýkala. Opak je pravdou! Na obou stranách bojovalo velké množství žoldnéřů ze zemí Koruny české. Výdaje platili čeští králové Václav IV. i Zikmund Lucemburský, ačkoliv se přímo se svými armádami bojů nezúčastnili.

Slezané a Lužičtí Srbové se postavili do řad polsko-litevské koalice, ale v boji se nakonec chovali velmi zbaběle.

Horydoly.cz Středověké stříbro v Kutné Hoře

Budoucí husité bojovali většinou na straně Německých rytířů. Naučili se tam mnohému. V bitvě byl zřejmě i Jan Žižka. Nejprve se setkali s cizími zbraněmi (palcáty, selským náčiním a také s lehkým dělostřelectvem), poté si ověřili taktiku (klamné manévry, fingovaný útěk a vylákání protivníka do nechtěného útoku)  a novou strategii (vozová hradba, využití podmáčeného terénu), a nakonec vyzkoušeli i lstivé vyjednávání (po bitvě se pokusili prodat hrad Malbork, jehož obyvatele měli chránit, což napoprvé Jagellonec odmítl jako nečestné, ale jeho nástupce Kazimír IV. o pár let později souhlasil a hrad lehce dobyl).

 

Horydoly.cz Dobytí Sionu je záhadné

Budoucí husité vytěžili z bitvy u Grunwaldu nakonec tak obrovskou výhodu, že o ní nemohli snít ani v nejdivočejších snech. V bitvě byl zdecimovaný výkvět evropského rytířstva a řád Německých rytířů, který byl jediný schopen ve střední Evropě udělat pořádek, padl na kolena, ze kterých se už nikdy nezvedl. To znamenalo, že lúza a zběř všeho ražení si mohla v Čechách (rozuměj bohaté pokladnici Evropy) dělat, co chtěla. Zikmundovy křížové výpravy složené z náhradníků za zkušené, ale mrtvé válečníky, neměly proti husitům (rozuměj zkušeným a motivovaným lumpům) velké šance.

INFO: Europa Jagellonica a Bitva u Grunwaldu a Grunwald 1410


Zobrazit místo Turistika na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Grunwald

Náhodou,jsem nedávno viděl dokument TVP,bojiště se zkoumá už tři roky,od satelitů,po zemní hledače,kovohledače atd.Výsledky,jsou skromné,téměř chybí hroby,padnout mělo,celkem na 13 000 mužů,kam se poděla těla?Na jiných bojištích ,byly hroby nalezeny,tady ne.dle výzkumníků,bitva proběhla jinde,místo se asi najít,nepodaří.Pole Grunwaldu,byla shromažďištěm vojsk,ne polem bitevním.Ale,nejsem odborník a nechci zaplétat diskuze a pak,hledání nekončí,držím polákům palce!!!

Reaguj
kecy

Bláboly v článku jsou načerpány odkud?

Německý řád měl v bitvě o polovinu méně vojáků.

Jen samo polské vojsko jich mělo více. Spolu s litevsko - tatarským spojencem tak mělo dvojnásobnou převahu.

Ze strany vedení Řádu byla bitva hazard. Spoléhali se na něco, co jim nemohlo vyjít. Polští rytíři byli v té době tvrdší než němečtí.

O pár měsíců později prohráli Křižáci taky v rytířské bitvě u Koronowa, kde měli přesilu.

Řád by v křížových taženích proti husitům nezmohl nic.

U nás měl komendy stejně jako Johaniti a nebylo mu to k ničemu.

Válka Poláků s Řádem trvala desítky let a Řád definitivně prohrál v 50. letech 15. století. Grunwald byl jen jednou z mnoha bitev, nejvýznamnější je pouze počtem vojsk.

Čeští žoldnéři se hojně zúčastnili války na obou stranách a nakonec prodali hlavní sídlo Malbork polskému králi, protože jim nebyl vyplacen žold. Ale byli to BÝVALÍ, ne budoucí husité.

Nikdo po bitvě nenabízel Malbork, netuším, kde to autor vzal. Pitomost o Žižkovi v německém táboře ani nekomentuji. Je to stejný nesmysl, jako Žižka u Kresčaku.

  • Autor Adolf
  • Datum a čas 23.10.2012 18:53
Reaguj
husita

Autor je evidentně přeživší husita - alespoň podle pověsti, kterou si mezi lidem prostým vlastním přičiněním vytvořiti ráčil.

  • Autor Střelec
  • Datum a čas 7.9.2012 07:07
Reaguj
Celkem 3 příspěvky v diskuzi


Cestování za hazardem: plavba po slavných světových kasinech

Cestování za hazardem: plavba po slavných světových kasinech

Abyste si mohli dopřát radosti z hazardu, dnes již absolutně není nutné opouštět svůj domov, zejména pokud používáte některý z agregátorů webů online kasin. Agregátor vám umožní vybrat si kasino jako https://csgame.cz/, které potěší... celý článek

Elektrické harakiri?

Jizerský guláš 2021

registrovat

Ubytovaní Velký Meder vám nabízí tu nejlepší letní dovolenou.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.Nejčtenější články

Beskydy AKTUÁLNĚ 2021

Beskydy AKTUÁLNĚ 2021

Přinášíme novinky z Beskyd, Javorníků, hor a podhůří na severní Moravě.
Jaké domácí cvičení je pro vás vhodné? Doporučujeme tyto 4 druhy

Jaké domácí cvičení je pro vás vhodné? Doporučujeme tyto 4 druhy

Už vás nebaví sedět na gauči a koukat na jeden film za druhým? Pokud vás zajímá, jaká domácí cvičení existují a jaké je pravé přesně pro vás, čtěte dále.
Patříte mezi vyznavače adrenalinu? Vyzkoušejte snowkiting

Patříte mezi vyznavače adrenalinu? Vyzkoušejte snowkiting

Zimní období nabízí celou řadu sportovních aktivit. Patří mezi ně také snowkiting. Jedná se o zimní outdoorovou aktivitu, která si nachází stále více příznivců.
Praktické zero waste vychytávky na pití i svačiny s sebou na cesty

Praktické zero waste vychytávky na pití i svačiny s sebou na cesty

OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ Termosky, hrnky na kávu, boxy na svačinu, plnitelné kapsičky či cestovní příbory vám jistě zpříjemní vaše výlety nejen na horách. Na čerstvém vzduchu chutná nejlépe, a kromě správného složení
Himálaje AKTUÁLNĚ 2021

Himálaje AKTUÁLNĚ 2021

Malé zprávy z nejvyšších hor naší planety.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Šumavský Skimaraton Modrava 27.-28.2. Běžky 27.2.
Ples sportovců Teplice, Krušnohorské divadlo 27.2.
Ďumbier - konec lezení   Lezení povoleno 15.12.-28.2. 28.2.
Bike Show - veletrh Velká Británie, Londýn 5.-7.3. 5.3.
Vltava - povolené splutí Borová Lada Povolené splutí 15.3.-31.5. 15.3.
UITT - veletrh Ukrajina, Kyjev 24.-26.3. 24.3.
Sázava - odemykání Týnec 27.3.
Chrudimka - splutí Seč 27.3.
Doubrava - odemykání Pařížov 2.-3.4. 2.4.
Mastník - splutí Sedlčany, kasárna 4.4.

Diskuse

lithium od Babiše Kuba Turek, 26.2.2021 0:01, 9 příspěvků
to snad ne Kuba Turek, 25.2.2021 23:56, 9 příspěvků
kosmetika Ola Piclová, 25.2.2021 23:55, 2 příspěvky
to snad ne Petr, 25.2.2021 22:39, 9 příspěvků
to snad ne Kuba Turek, 25.2.2021 22:17, 9 příspěvků
Mýty a pověry staré doby Pišišvor, 25.2.2021 21:21, 2 příspěvky
to snad ne Petr, 25.2.2021 20:15, 9 příspěvků
Elektrokoloběžka Karel, 25.2.2021 14:37, 13 příspěvků
Pozor Michal, 25.2.2021 13:13, 8 příspěvků
Mýty a pověry staré doby JN, 25.2.2021 13:07, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

BMW Motorrad Days 2021 zr... Horydoly , 25.2.2021 9:37
Ubytování a život v Livignu Horydoly , 24.2.2021 10:10
Německá turistická centrá... Horydoly , 23.2.2021 23:13
Resort Valachy se připrav... Horydoly , 12.2.2021 20:49
Dolní Morava spustila lan... Horydoly , 12.2.2021 11:56
Letci Lumiwingsu vsadili ... Horydoly , 11.2.2021 22:41
Práce v reklamě a marketingu Horydoly Open, 10.2.2021 1:12
Vakcína! Moje osobní legi... milan šupa, 5.2.2021 19:50