Kyjevská Rus byla založena Vikingy

Kyjevská Rus byla založena Vikingy
Legenda o založení Kyjeva: bratři Kyj, Šček a Choriv, doprovázení sestrou Lybeď z kmene Poljanů se usídlili na pahorcích Boričev, Ščekovina, Chorevica a celé město pak pojmenovali po nejstarším Kyjev. Mělo se to stát roku 482.
Autor snímku Artur Orlionov
SDÍLEJ:

O Rusku lze zjednodušeně říci, že se zrodilo na Ukrajině, vládli mu Germáni a žijí v něm Mongolové. Slované v něm mají spíše podřízené postavení. Kyjevská Rus, nejstarší ruský stát, založili Vikingové a vládli mu jako Rurikovci po celou dobu existence celých 280 let. 

Kyjevská Rus existovala v letech 882 - 1162. V Čechách to odpovídá vládě prvních Přemyslovců a Slavníkovců. Pro orientaci: První historicky doložený Přemyslovec Bořivoj I. nastupuje na knížecí stolec roku 872. První český král Vratislav II. vládne od roku 1061. Kníže Břetislav II. vyhání staroslověnské mnichy navázané na východní křesťanství roku 1096. Druhý český král Vladislav II. vládne v době zániku Kyjevské Rusi v letech 1140-1172.

Mezi tím Přemyslovci obrovsky zbohatli na otrocích, které lovili až v Kyjevské Rusi, a prodávali je v Praze Arabům a prostřednictvím Židů také do Byzance. Tohoto obchodu se účastnili především bratři Spytihněv I. a Vratislav I. a pak jejich následníci bratři Svatý Václav a Boleslav I. Ukrutný. Když zdroje otroků došly, Čechy se propadly do vnitřních sporů.

Dodejme, že tehdejší události ovliňují politiku dodnes a jsou aktuální i v probíhající válce Ruska proti Ukrajině. Poněkud paradoxně zní slovanským uším, že Rurikovci - vládci Kyjevské Rusi i Přemyslovci - vládci Čech, byli etničtí Germáni.  

Regionální označení Rus není jednotné a v historii se neustále mění. Více či méně se mluví o těchto oblastech:

Kde leží jaká Rus?

Kyjevská Rus (původně pouze Rus) - nejstarší stát východních Slovanů zahrnuje dnešní Ukrajinu a na severu zasahuje až k Baltu 

Bílá Rus - Bělorusko

Černá Rus - Litva, nebo v užším smyslu území jižně od dnešní Litvy v Bělorusku  

Červená Rus (Halič) - rozlehlá nížina zasahující na Ukrajinu a do Polska 

Velká Rus - Rusko v okolí Novgorodu a Suzdalu

Malá Rus - severní Ukrajina od Charkova po Černigov 

Podkarpatská Rus - západní hornatá část Ukrajiny mezi Užhorodem, Ivano-Frankovskem a Lvovem, česky se označuje jako Zakarpatská Ukrajina  

 

Nejstarší letopis Povesť vremennych let vznikl na počátku 12. století, proto jsou jeho informace o počátcích Kyjevské Rusi obtížně interpretovatelné. Podobně je tomu s Novgorodským prvním letopisem, přestože snad obsahuje texty staršího původu. Svědectví o východní Evropě zapsal arabský diplomat Ahmad Ibn Fadlán, který navštívil roku 922 Volžské Bulharsko. jeho spis se označuje Risála (Zápisky). Severské ságy líčí osudy germánských hrdinů v cizích zemích a také na Rusi. Jejich interpretace je však nejistá.

Písemné prameny sahají až do 10. století po Kristu. Co se dělo ve východní Evropě v 9. století a dříve, nevíme skoro nic.

Skandinávci a Baltové byli v Rusku a na Ukrajině první

Archeologové zjistili, že severní část Východoevropské roviny byla osídlena skandinávskými, baltskými a ugrofinskými etniky. Slované se sem dostali až v 11. století.

Kyjevský mnich Nestor, domnělý autor Pověsti vremennych let, vyjmenovává 12 slovanských kmenů, které se usídlily ve východní Evropě zhruba v polovině 9. století:

Poljané - střední Dněpr

Drevljané - lesy

Dregoviči - mezi řekami Pripjať a Západní Dvina (Daugava)

Poločané - na říčce Polota, přítoku horní Dviny

Slověné - okolí Ilmeňského jezera a pozdějšího Novgorodu

Severjané - řeky Desna, Sejm a Sula

Kriviči - mezi horním tokem řeky Dvina, Volhou a Dněprem

Dudlebové - na řece Bugu, odkud je vytlačili Volyňané - Bužané

Radimiči - na řece Soža

Vjatiči - na horním toku řeky Oka

Uliči a Tiverci - mezi Dněstrem a Dunajem až k Černému moři.

Nejpozději v polovině 8. století se na severu východní Evropy objevili Normané:

varjagové (vikingové) - kupci a válečníci v jednom pronikali po vodních plochách a tocích od Novgorodu k Volze a dále přes Kaspické moře do vzdálených arabských zemí a obchodovali s Volžskými Bulhary, Chazary a Araby

švédští kolonisté - noví osídlenci se usazovali jižně od Finského zálivu

Ukrajina.

Kdo byli Rurikovci?

Podle Pověsti vremennych let vládl v Novgorodu 862-879 varjag Rurik, legendární zakladatel ruské dynastie. Sídlil ve Staré Ladoze. Po jeho smrti ovládl Rus další varjažský bojovník Oleg, snad Rurikův příbuzný, který byl regentem Rurikova syna Igora. Roku 880 dobyl Smolensk a táhl na Kyjev. Tam vládli varjagové Askold a Dir. Roku 882 je porazil a zmocnil se bohatého a důležitého Kyjeva, kam přenesl své sídlo. Spojení Novgorodu s Kyjevem pod jednu vládu bývá označováno jako založení Kyjevské Rusi, nejstaršího ruského státu.

Po třicetiletém Olegově panování se ujal vlády jeho nástupce Igor (912-945). Byl to údajně syn Rurikův, ale dnešní historici se kloní spíš k teorii, že to byl skutečný zakladatel nejstarší ruské panovnické dynastie a rurikovský původ mu byl připsán dodatečně. Zmiňují se o něm nejen Pověsti vremennych let, ale také písemné prameny z Byzance, které o Olegovi ani Rurikovi nic nevědí.

Igorova vláda skončila roku 945, kdy byl zabit při vybírání daní u Drevljanů.

Regentské vlády za jeho nezletilého syna Svjatoslava se ujala kněžna vdova Olga (945-962). Krutě potrestala Drevljany za zabití manžela. Zároveň zorganizovala družinu, která vybírala daně ve všech podřízených zemích a zároveň chránila státnost. Nejznámějším činem kněžny Olgy bylo přijetí křtu.

Pravděpodobně roku 962 se ujal vlády Svjatoslav I. Igorevič. Mladý kníže si stanovil zcela jiné cíle než jeho matka. Nepřijal křesťanství a ani se nesnažil pevně ovládat Kyjevskou Rus. Celý život strávil na vojenských taženích, expandoval  a nakonec přenesl své sídelní město na Balkán. Porazil volžské Bulhary, dobyl Povolží, Donu, Azovské i Kaspické moře. Vyvrátil chazarskou říši a podmanil si kmeny pod Kavkazem. Vládl v bulharském carství a nakonec se odvážil zaútočil na Byzantskou říši. Císař ho však porazil a donutil opustit Balkán. Při návratu na Rus byl Svjatoslav se svojí družinou přepaden roku 972 kočovnými Pečeněhy u Dněperských prahů a zabit.

Svjatoslavův velkolepý plán vybudovat mohutnou slovanskou říši se nezdařil. Jeho rozsáhlé výboje měly kořistnický ráz a nepřinesly Kyjevské Rusi žádné územní zisky. Kyjevská říše nebyla v době Svjatoslavova panování státem v pravém slova smyslu. Neměla pevně vymezené hranice, politickou strukturu ani ústřední panovnickou moc.

Než Svjatoslav odjel roku 969 na Balkán, svěřil správu ruské říše svým třem synům. Nejstaršího Jaropolka pověřil vládou v Kyjevě, Olega u Drevljanů a levobočka Vladimíra v Novgorodě. Časem došlo mezi bratry k roztržkám, z nichž vyšel vítězně Vladimír, jenž sjednotil celé území obývané východními Slovany, kromě toho podmanil baltské Jatvěgy a pravděpodobně rozšířil svůj vliv až na území ugrofinských Estů.

Křesťanství ano. Islám ne, protože zakazuje alkohol

Podle křesťanské tradice vykonal první misii na pozdějším ruském území apoštol Ondřej. První historicky doložené pokusy o christianizaci Rusi jsou přičítány konstantinopolskému patriarchovi Fótiovi. Kyjevští vládci Askold a Dir pod jeho vojenským tlakem založili roku 864 v Kyjevě biskupství a vystavěli chrám proroka Elijáše.

Kyjevská knížata křtu dlouho vzdorovala. Pokřtít se nechala podle ruské tradice až kněžna Olga roku 955 během návštěvy Konstantinopole. Ve skutečnosti k tomu došlo spíše v Kyjevě. Východofranský král Oto I. nechal vysvětit mnicha trevírského kláštera svatého Maximina Adalberta (Adalbert Magdeburský) na biskupa Rusů a vyslal ho s několika kněžími do Kyjeva. Misie dorazila pozdě, neboť mezitím vystřídal Olgu na trůně její syn Svjatoslav, a toho se získat pro křesťanství nepodařilo. Kníže striktně odmítal přijmout křest, jeho sympatie patřily islámu, se kterým se seznámil během tažení do Volžského Bulharska.

Mimochodem: při návratu do Francké říše se vracel Adalbert Magdeburský přes českou Libici a při té příležitosti biřmoval malého Vojtěcha Adalberta. Svatý Vojtěch pak přerostl významem svého biskupa. Patron Ruska biřmoval patrona Evropy.  

Nestor líčí, jak se kníže Vladimír I. pokoušel sjednotit božský kult pro celou Ruskou říši. Nejprve nechal v Kyjevě postavit dřevěné modly hlavních božstev - hromovládného Peruna, slunečního Chorse-Dažboga, vzdušného Striboga, Simargla (nejasná funkce) a bohyně země Mokoši. Toto uspořádání bývá označováno jako Vladimírův panteon. Sjednocení ideologie se tímto způsobem zjevně nezdařilo. Po letech vyslal Vladimír poselstva do okolních říší, aby se seznámila s monoteistickými systémy. Židy a muslimy měl odbýt s tím, že jedni jsou rozdrobeni mezi národy a tentýž osud si nepřeje pro svůj lid, a druhé pak, že jejich náboženství zapovídá požívání alkoholu, tolik mezi Rusy oblíbeného.

Pravoslaví zvítězilo a Rusko se stalo Východem

Roku 987 se na Vladimíra obrátil byzantský císař Basileios II. s žádostí, aby mu kníže poskytl vojenskou pomoc, která by mu umožnila potlačit vzpouru ve vojsku. Vladimír mu poslal šest tisíc varjažských bojovníků ze své družiny, kteří již zůstali v císařových službách a vytvořili proslulou osobní císařskou gardu. Kníže se tím zbavil bojovných družiníků, kteří mu pomohli zvítězit v boji s bratry o kyjevský trůn, ale pak se pro něj stali nepohodlnými.

Za poskytnutou pomoc mu Basileios přislíbil ruku své sestry Anny Porfyrogennéty. Podmínkou bylo, že Vladimír přijme křest osobně i pro svoji zemi a zároveň se zřekne všech svých dosavadních manželek a souložnic. Roku 988 se nechal v Kyjevě urychleně pokřtít a oženil se s byzantskou princeznou Annou, která přijela na Rus v doprovodu početného řeckého duchovenstva. Poté přikázal pokřtít veškeré obyvatelstvo Kyjeva v Dněpru.

Přijetím křesťanství z Byzance a začleněním pod správu konstantinopolského patriarchátu se ruský stát stal součástí řecko-ortodoxního Východu. Stalo se v době, kdy prohlubování rozdílů i rozporů mezi latinským Západem a řeckým Východem spělo k propuknutí církevního schizmatu. Od té doby je Rusko součástí východu se všemi konotacemi až do dnešních dní. Její západní sousedé Poláci jsou součástí západu a tato ideová linie se neustále projevuje jako válečná zóna.  

Čechy naštěstí zůstaly na Západě

Ruská církev se snažila kontaktovat také západní slovanské duchovenstvo. V Čechách o tom svědčí kult ruských mučedníků Borise a Gleba v sázavském klášteře. Toto ideové spojení si uvědomil Břetislav II. a roku 1096 byli mniši vyznávající staroslověnský ritus ze Sázavského kláštera vyhnáni a jejich knihy a veškeré spisy zničeny. Klášter byl natrvalo předán benediktinům z Břevnova a pěstovala se zde nadále pouze latinská liturgie. Tím Břetislav II. uchránil západní směřování Čech na dalších tisíc let až do dnešních dnů. 

Po smrti Vladimírova syna Mstislava se Kyjevská Rus rozpadla na samostatná knížectví, mezi nimiž nejvýznamnější byla vladimirsko-suzdalské, novgorodské a haličsko-volyňské. Zpočátku bylo těchto knížectví dvanáct. Proces politického tříštění se však stále prohluboval a vyvrcholil ve 14. století, kdy existovalo dokonce 250 knížectví, v jejich čele stála většinou knížata z rodu Rurikovců.

Za konec kyjevského státu bývá považován rok 1169, kdy byl Kyjev vypálen a vydrancován vojskem Jurije Dolgorukého, vládce vladimirsko-suzdalského knížectví. Jeho syn Andrej Bogoljubský (1157-1174) pak přenesl centrum ruské země z Kyjeva do Vladimiru.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Jo, Ale

...meritum je takové, že v evropském prostoru je všechno taková směska, že jakékoli blábolení o zlatých českých ručičkách, německé preciznosti nebo o matičce rusi jsou jen pusté žvásty....Jo žvást je ovšem tohle.

Jinak všechny ony entity téhle směsky se totiž vyvinuly každá jinak a tyhle "bláboly"  přece jen trochu popisují směry jejich vývoje, umění a tradic. Stejně jako jiné entity třeba severské národy, Romové, Židé či Arabové. a t.d.   Jen tahle pseudomoderní doba by to nejraději vše smetla do jediné lehce ovladatelné formy.  A svět pak mít jako v Čapkově RUR.

  • Autor Honza
  • Datum a čas 26.2.2022 16:00
Reaguj
Historicky zajímavý náhled

Rusko?

https://byznys.hn.cz/c1-65414370-rusko-reaguje-na-sankce-zvysenim-produkce-investuje-do-zemedelstvi-a-v-cesku-hleda-technologie

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/ceny-psenice-rusko.A161009_145629_eko-zahranicni_rts

A Ukrajina? Jo - Bejvávalo... 

A dnes po rocích hospodaření skoro bez lesů vývozem dřeva. Jen ony Karpaty se jakž takž drží...

Ono vůbec už  pohledem na mapu vidíme,, kde je ještě lesní porost a příroda vpořádku. A my jen můžeme po našem polistopadovém hospodaření Slovákům, Bulharům, Rumunům ale i Bělorusům a Rusům (v Evropské části) závidět....

..

  • Autor Honza
  • Datum a čas 26.2.2022 15:47
Reaguj
Jo, Ale

meritum je takové, že v evropském prostoru je všechno taková směska, že jakékoli blábolení o zlatých českých ručičkách, německé preciznosti nebo o matičce rusi jsou jen pusté žvásty. 

  • Autor Lukas B.
  • Datum a čas 26.2.2022 15:42
Reaguj
Jo, Ale

Jo. Ale přitom vpodstatě celá Evropa pochází z Kavkazu.

Viz https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/6222-dnesni-evropane-prisli-v-dobe-bronzove-z-oblasti-kavkazu.

Takže žádní germáni a t.d.  To se pak asi dodatešně promíchalo v ony jednotlivé kmeny.. A dle Bible mají všichni původ z oblasti po potopě světa. Tak se v tom vyznejte...

  • Autor Honza
  • Datum a čas 26.2.2022 15:23
Reaguj
Historicky zajímavý náhled

Dopíšu ještě pohled zemědělce: Ukrajina je úrodná země, teplá, s černozemí ve středu a dostatkem vody na jihu. Obilnice světa. Pěstuje se výborná pšenice v obrovském množství. Producent ovoce a zeleniny. Výborně dostupná pro levnou dopravu po řekách a mořích. Rusko je studená a suchá země, daří se tu jen žito a to není moc výnosné. Živočišná výroba je doslova hubená. Smysl tu má lesnické hospodáření. Obrovská rozloha umožňuje těžbu surovin. 

Reaguj
Celkem 5 příspěvků v diskuzi


Na Těrlicku a v Rychvaldě utonuli plavci

Na Těrlicku a v Rychvaldě utonuli plavci

ČERNÁ VDOVA 53letý muž se utopil v přehradě Těrlicko nedaleko Karviné. Zachránci ho sice vytáhli zpod hladiny do deseti minut, ale to už bylo pozdě. Další utopený muž byl objeven v Rychvaldě.... celý článek

Ralsko AKTUÁLNĚ 2022

Střední Botič je zapadaný stromy aneb špatná rada je drahá

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Catching the Train v Řeži. Pěkná čtyřka na rozlezení nebo dolezení

Catching the Train v Řeži. Pěkná čtyřka na rozlezení nebo dolezení

CLIMBING GUIDE Řež na Vltavě pod Prahou platí za baštu tradičního horolezectví ve středních Čechách. V posledních letech přibývají sektory pro sportovní lezení. Vylezli jsme skalní pilířek nad železniční stanicí, kterým
Jílové, tady už zlato není

Jílové, tady už zlato není

V Jílovém u Prahy se těžilo zlato dva tisíce let. Za tu dobu vyrvali lidé ze skal asi jedenáct tun žlutého blýskavého kovu. To je kovová kostka o hraně pouhých tři čtvrtě metru.
Sportovní hodinky: co umí a k čemu je používáme?

Sportovní hodinky: co umí a k čemu je používáme?

Sportovní hodiny má na ruce téměř každý běžec, ať zrovna závodí nebo trénuje. Své výkony eviduje, zpracovává a data využívá sprinter na stadionu, čtvrtkař, půlkař, mílař, ale i maratonec a skyrunner. Samozřejmě také
Co rozhoduje o dobrém zákaznickém servisu?

Co rozhoduje o dobrém zákaznickém servisu?

Zákaznický servis by měl tvořit integrální součást strategie každé značky. Dokonce ani ta nejlepší nabídka není úplná, pokud nezahrnuje model obsluhy. Právě na dobrém pocitu zákazníka do značné míry závisí
Pražské vinice

Pražské vinice

Praha bývala obkroužena pásem vinic. Víno bylo zdravější než voda a omezilo nákazy ze zkažených pramenů. Vinice se rozšiřovaly vždy s teplým klimatem (za prvních Přemyslovců a za Karla IV.) a mizely v malých dobách

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Vtáčnik - začátek lezení   Povolení lezení 1.7.-31.1. 1.7.
Svatý Jan - povolené lezení Křížová stěna Povolené lezení 1.7.-31.12. 1.7.
Tour de France Francie 1.-24.7. Silniční cyklistika 1.7.
Bitva u Hradce Králové Hradec Králové 2.7.
Orient Express Hlubočky 2.-6.7. Orientační závod na horském kole 2.7.
Letní turistický sraz Olomouc 5.-9.7. 5.7.
Smetanova Litomyšl Litomyšl 9.6.-5.7. Hudba 5.7.
Mezzalama Skyclimb - běh Itálie Gressoney 7.7.
Eurobike - veletrh Německo, Frankfurt 13.-17.7. Cyklistika 13.7.
Přejezd republiky Novohradské hory 15.-17.7. 15.7.

Diskuse

Botič Novinář, 27.6.2022 11:48, 1 příspěvek
ODS z Prahy 1, ne Piráti ... Kája, 23.6.2022 10:04, 6 příspěvků
ODS z Prahy 1, ne Piráti ... Pavka, 23.6.2022 0:23, 6 příspěvků
ODS z Prahy 1, ne Piráti ... Kája, 22.6.2022 19:11, 6 příspěvků
ODS z Prahy 1, ne Piráti ... Pavka, 22.6.2022 19:04, 6 příspěvků
ODS z Prahy 1, ne Piráti ... Lukáš, 22.6.2022 12:25, 6 příspěvků
Autoři vlasta, 21.6.2022 11:00, 10 příspěvků
!!!! strašný news, 17.6.2022 9:15, 6 příspěvků
wilderoben Riso, 13.6.2022 12:35, 56 příspěvků
Jo jo Honza, 11.6.2022 10:11, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Svět se klame! Chybí mu p... milan šupa, 9.6.2022 18:49
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 7.6.2022 11:57
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 7.6.2022 11:54
Vesmír na dosah ruky Horydoly , 7.6.2022 11:51
Zveme vás na koloběžkový ... Horydoly , 7.6.2022 11:45
Elektrokoloběžky Horydoly Open, 24.5.2022 9:52
Adam Ondra v magazínu Sport Petr Šlajer, 20.5.2022 7:45
Táborisko pod Vysokou Horydoly , 19.5.2022 22:48