Rotunda svatého Václava na Malé Straně

Rotunda svatého Václava na Malé Straně
Nejcennější podlaha v Praze.
Autor snímku Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova
SDÍLEJ:

376 let byla ztracena. Při tom je bezejmenná rotunda na Malostranském náměstí v Praze prvotřídní přemyslovskou památkou a patří do základů českého státu. Byla postavena zřejmě v době svatého Václava, kdy ještě nebylo vůbec jisté, že křesťanství zvítězí nad pohanstvím. V baroku byla přestavěna na kostel svatého Václava. Poté zmizela historikům z očí. Nakonec byla roku 2003 znovu objevena, poté opravena a od roku 2016 se do ní může podívat veřejnost.

Rotunda svatého Václava na Malé Straně
Vzhled svatováclavské rotundy v době Rudolfa II.
Autor snímku Roelandt Savery

Rotunda byla náhodně objevena pod podlahou Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity na Malé Straně v Praze.

Má za sebou historii starou jedenáct set let!

Rotunda svatého Václava, Malá Strana, Praha.

Čtyři verze dvou zázraků? 

Boleslav Ukrutný, neboli bratrovrah, který nechal zabít svého bratra svatého Václava roku 935 nebo 929 ve Staré Boleslavi, přikázal Václavovy ostatky převézt z Boleslavi do Prahy roku 938. Transport pod dohledem biskupa se rovnal dnešní kanonizaci a od té doby se říká svatý Václav. Během cesty mrtvý Václav vykonal tři zázraky.

Nejdříve dostal výpravu z úzkých, když se neobyčejně rychle zvedla hladina potoka Rokytky někde u dnešních Říčan, a všem lidem hrozilo utopení.

Potom jim pomohl z další prekérní situace, když se málem zřítili z dřevěného mostu, který se právě opravoval. Dřevěný most, o kterém dnes nevíme skoro nic, stál přibližně v místech dnešního Karlova mostu a jeho předchůdce Juditina mostu. V řece teklo příliš mnoho vody a oni nemohli využít starého brodu přes Vltavu mezi dnešním Rudolfinem a Hergetovou cihelnou.

Nakonec mrtvý Václav zastavil vůz se svými ostatky tažený koňmi na dnešním Malostranském náměstí. Tady byla stará kupecká osada, základ budoucí Prahy, když ještě na staroměstské straně Vltavy byla jenom písčina a bažina. Na malém kopečku pod strmým stoupáním dnešní Nerudovou ulicí, kudy vedla stará cesta na Pražský hrad, se stalo něco nevídaného.

Povoz už doprovázel bratrovrah Boleslav I., tehdy již zvaný Ukrutný. Jedna verze říká, že dokud se nepomodlil, koně netáhly. Jen co poklekl, udělali to všichni ostatní a pomodlili se ke svatému Václavovi. Koně konečně zabraly a vyvezly povoz na Hradčany. Možná už tehdy na návrší stála malá rotunda, po níž se zachovaly jen kruhové základy z nasucho naskládaných kamenů. Byla by to nejstarší známá církevní stavba v Čechách mimo Pražský hrad a Levý Hradec. 

Druhá verze legendy hovoří, že koně zastavil svatý Václav kvůli nespravedlivě uvězněným vězňům. Až když byli lidé propuštěni, koně se daly do pohybu.  

Rotunda svatého Václava, Malá Strana, Praha.

Všechno bylo jinak?

Ale možná bylo všechno jinak! Svatý Václav a Boleslav I. Ukrutný jsou pouze jedna osoba, kterou legendisté vyjádřili dvě tváře  člověka - hodného a zlého, dobrého a špatného, pokorného i bojujícího. Obě jména znamenají totéž: hodně slavit.

Bratrovražda byla výsledkem boje o politickou moc, který určil budoucí obrysy českého státu na tisíciletí dopředu  (Václav prohrál bitvu s císařem a zasvětil Čechy saskému světci svatému Vítu, Boleslav vyhrál bitvu s císařem a stabilizoval české hranice s Německem). Nebo také se jednoho rána opilci porvali a jeden z nich zemřel. Případně šlo jednoduše o moc a peníze. Nebo byl neúrodný rok, vojsko nic neukořistilo, nebylo co jíst a ve zjitřené atmosféře vedla vladařova neschopnost ke smrti. Anebo to byla prostě tragická náhoda.

Nešťastná událost se stala roku 929 (dříve nejpoužívanější termín), 28. září 935 (dnes se k tomu kloní nejvíce historiků), nebo úplně někdy jindy (kombinace několika zmínek v nejistých kronikách umožňuje různý výklad). Kostel mohl stát ve Staré Boleslavi, na Levém Hradci, v Budči, možná v Praze, ale nabízí se i další místa. Jistého není nic.        

Rozvodněná Rokytka zmiňovaná v legendách nemusel být být vůbec dnešní potok Rokytka, protože to je obecný název odvozený od označení vrby, čili šlo o podmáčenou krajinu, kterou byla pokrytá velká část středních Čech, tehdejšího přemyslovského panství.

Dřevěný most přes Vltavu mohl být ve skutečnosti most přes Rokytku a to mohla být klidně dřevěná hať přes bahnitý úsek cesty kdekoliv. Dva zázraky na dvou místech se nám v takovém případě scvrknou na jeden nepříliš významný okamžik  - vůz s tělem Václavovým sjel do bahna a bylo nutné ho vytáhnout zpět na silnici.

Vězni na Malé Straně byli nejspíš otroci. Praha byla v době prvních Přemyslovců největším tržištěm s otroky, kteří pocházeli z Čech a ze severovýchodu, a dobře se prodávali na jih a západ. Proto také mohlo být město postaveno z kamene na rozdíl od dřevěných sídel v této části Evropy.

A že se koně zastavily a odmítly táhnout vůz dál, než se Boleslav pomodlil? Není divu. Zkuste vyjet na kole strmou Nerudovou ulicí od Vltavy přes Malostranské náměstí nahoru na Hrad! Také budete potřebovat odpočinek.        

A nakonec lze dodat možnost, že všechny zázraky byly vymyšlené. Aby mohl být Václav prohlášen za svatého, musel být jednak přemístěn do Prahy a jednak musel dělat zázraky. A zároveň Boleslav Ukrutný potřeboval svatého na to, aby získal pro Čechy biskupství kvůli nezávislosti na sousedním Sasku i Bavorsku, což se nakonec stalo rok po jeho smrti. 

 

Svatý Václav odpočívá od roku 938 na stejném místě - dříve v rotundě svatého Víta, kterou sám nechal vystavět po dobytí Pražského hradu spojenými sasko-bavorskými vojsky, dnes ve Svatováclavské kapli katedrály svatého Víta. Pouze jeho lebka putuje jednou ročně na oslavy do Staré Boleslavi.

Boleslav I. Ukrutný byl pohřben neznámo kde. Možná leží v záhadném hrobu označovaném K1 pod Svatovítskou katedrálou, možná nedaleko někde v bazilice svatého Jiří. 

Ve všeobecnosti Boleslav I. stabilizoval Čechy zhruba do dnešních hranic, válčil proti Otovi I., poté s ním spory urovnal mírovou cestou, spolu s ním porazil kočovné Maďary, ochránil před nimi střední Evropu a přinutil je usadit se v Uhrách. Centralizoval vládu do svých rukou, vyvraždil konkurenční rody a k Čechám připojil Slezsko, Krakovsko, Moravu a Červenou Rus. K Čechám stále nepatřilo Chebsko. Není náhodou, že expanze směřovala na východ podél mezinárodní obchodní cesty do Kyjeva, která sem byla přesunuta poté, co Maďaři ovládli Podunají, kudy vedla původně.

Boleslav I. ji kontroloval a z obchodu především s otroky, koňmi, látkami a luxusním zbožím ekonomicky těžil. Za jeho doby se díky tomu česká armáda rozrostla z desítek mužů na tisíce. Kupec Ibráhím ibn Jákúb zaznamenal nejstarší popis Prahy a jmenuje Boleslava jakožto vládce Čech a Krakova, vedle krále severu Měška I., který měl za ženu Boleslavovu dceru Doubravku.

Ztracená rotunda

První zmínka o rotundě svatého Václava se objevuje v jednom z nejstarších pramenů o českém státě, spisu Oriente iam sole (Když už vycházelo slunce křesťanství) z poloviny 13. století. Svatostánek byl prý postaven kolem roku 938 a jednalo se zřejmě o předchůdce pozdější rotundy, ze kterého zbyl malý kruh opracovaných opukových kamenů.

Rotunda svatého Václava, Malá Strana, Praha.

Svatováclavská legenda Ut annuncietur I. (Aby bylo zvěstováno)  z 1. poloviny 13. století se zmiňuje o místě, kde podle legendy mělo v 10. století působením svatého Václava dojít k zázraku osvobození vězňů božskou mocí, zbavení okovů a vyvedení z žaláře. "Na památku tohoto zázraku byl na místě žaláře zbudován kostel ke cti blahoslaveného mučedníka a stojí tu do dnešního dne." Samotná rotunda byla postavena přibližně 150 let po převozu těla knížete a před sepsání legendy Ut annuncietur I.

Pro nové gotické město, založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1257, převzal funkci farního kostela vedlejší kostel svatého Mikuláše. Z rotundy se stala pohřební kaple. V té době byla odstraněna ve svatováclavské rotundě keramická reliéfní podlaha a nahrazena podlahou z opukových desek. Kus staré podlahy byl propadlý a tehdejší kameníci ji pouze zasypali, zarovnali a položili novou opukovou podlahu. Zachovali tak nevědomky dědictví, které bylo znovu objeveno za 750 let.

V roce 1309 je rotunda poprvé zmíněna v archivních dokladech jako kostelík v podhradí spravovaný knězem Henrikem. Mluví se o něm spíše jako o kapli se hřbitovem příslušející k farnímu kostelu svatého Mikuláše.

 V roce 1541 vyhořela téměř celá Malá Strana včetně rotundy, která se na následující půl století stala rumištěm.

Rotunda svatého Václava, Malá Strana, Praha.

Obnovy se dočkala až v roce 1599. Byla nově vydlážděna, došlo k nahození nových bílých omítek. Roku 1612 si stěžovalo několik malostranských měšťanů na "nečistoty a smrad v okolí" a obec by si prý měla pamětihodného kostelíka lépe hledět. Vzhled rotundy si po 550 let zachoval románský ráz.

Po bitvě na Bílé hoře 1620 dostali gotický kostel svatého Mikuláše jezuité a svatováclavská rotunda se měla stát farním kostelem. Její kapacita však nedostačovala, a proto byla v roce 1630 přestavěna na barokní kostel.

Po roce 1650 jezuité vystavěli na Malostranském náměstí mohutné gymnázium a profesní dům, což byla správa řádu pro českou provincii. Torzo rotundy zmizelo v základech nových barokních budov. V letech 1703-1752 zmizel také gotický kostel svatého Mikuláše a na jeho místě byl postavený ohromující barokní chrám zasvěcený stejnému světci. 

Rotunda svatého Václava, Malá Strana, Praha.

Odsvěcený kostel vydává své tajemství

Zrušení jezuitského řádu v roce 1783 s sebou přineslo nejen zestátnění kostela, ale také stavební úpravy a zasypání krypty. V bývalém kostele byly umístěny Zemské desky.

Ve 30. letech 20. století stavbaři zničili základy apsidy rotundy během budování sociálního zařízení pro zaměstnance Československé národní banky.

Teprve při rekonstrukční pracech roku 2003 v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se na rotundu zase přišlo. Dělníci museli pozastavit stavební práce. Pod podlahou se objevily zděné bloky. Památkáři se zpočátku domnívali, že se jedná o barokní krypty. Jenže mezi kryptami se objevil opukový blok a tento materiál se používal ve stavebnictví románském, nikoli barokním.

Nakonec se ukázalo, že jde o unikátní objev. Byly nalezeny zbytky rotundy svatého Václava. O této stavbě archeologové věděli, avšak podle zprávy z roku 1683 měla být do základů stržena. Nejvýznamnějším nálezem je pozůstatek původní románské podlahy. Tvoří ji 74 dlaždic, složených do pěti řad. Nazývá se vyšehradská, podle podobného nálezu v bazilice svatého Vavřince na Vyšehradě. V rotundě svatého Václava se zachovala beze změny tak, jak ji stavební mistři kdysi položili.

PANORAMA 3D: Rotunda svatého Václava

Rotunda svatého Václava, Malá Strana, Praha.

INFO: Naše rotunda

Rotunda svatého Václava, Malá Strana, Praha.

Horydoly.cz Přemyslovci na Horydoly

KROK Významné královské sídlo Vyšehrad 1. díl + Vyšehrad 2. díl

LIBUŠE Libušin hrad Mydlovar?

OLDŘICH Víkendový výlet na elektrokolech Giant

BOŘIVOJ Cesta na Levý Hradec

BOŘIVOJ Než se Přemyslovci přestěhovali do Prahy

SVATÁ LUDMILA Přemyslovská víra a krev

SVATÁ LUDMILA Tetín s geocachingem

SVATÝ VÁCLAV Pouť ke svatému Václavu do Staré Boleslavi

BOLESLAV UKRUTNÝ Rotunda svatého Václava

BOLESLAV II. Cidlina je sjízdná vždy

BOLESLAV CHRABRÝ Vojtěchova poslední cesta

SOBĚSLAV Střední Mže z Ošelína do Stříbra

BŘETISLAV I. Jílové, tady už zlato není

BŘETISLAV I. Pivoňský klášter proti zmaru

SVATOPLUK OLOMOUCKÝ Vodácký výlet po Ohři z Loun

VLADISLAV I. Přimda bez turistické značky

VLADISLAV I. Bitva na Luckém poli

VLADISLAV II. Středověké stříbro v Kutné Hoře

PŘEMYSL OTAKAR I. Prácheňské muzeum

PŘEMYSL OTAKAR I. Přemyslovský lovecký hvozd

VÁCLAV I. Kadaň, opevněné město 

PŘEMYSL OTAKAR II. Propluli jsme Velké valy v Nymburku

PŘEMYSL OTAKAR II. Dobrodružná cesta na kole podél Dyje

PŘEMYSL OTAKAR II. Opuštěná tvrz Kuřívody

PŘEMYSL OTAKAR II. Na Bezděz už jen pět dní

VÁCLAV II. Nový hotel Malý pivovar v Klášteře Hradišti

VÁCLAV II. Staré české město Pirna v Německu

KUNHUTA UHERSKÁ (Ne)známé hrady za Mikulovem

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA Unikátní vlastivěda z Prahy k Labi

KAREL IV. Pražské slunovratové mysterium

KAREL IV. Po Starých Zámeckých schodech

KAREL IV. Staroměstská věž na Karlově mostě

KAREL IV Pražské hradby na Novém Městě

KAREL IV. Kde čůrají velikáni české historie?

KAREL IV. Grébovka, Gröbovka a Havlíčkovy sady jedno jsou 

VÁCLAV IV. Nový hrad v Kunraticích je volně přístupný

ZIKMUND Dobytí hradu Sion je záhadné

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Krkonoše AKTUÁLNĚ 2019

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2019

KORUPCE Přinášíme turistické novinky z Krkonoš - nejvyšších českých hor, národního parku a eldoráda outdoorových nadšenců.... celý článek

Jarní sníh dělá problémy turistům ve Vysokých a Západních Tatrách

Jižním pilířem na Východní Žeruchovku

registrovat

Hledáte ubytování v Česku nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Cyklomaratony pro každé kolo 2019

Cyklomaratony pro každé kolo 2019

AKTUALIZACE S dlouhými závody na horských kolech se doslova roztrhl pytel. Bikemaratony jsou stále populárnější nejen mezi profesionálními závodníky, ale přijíždějí na ně i tisíce amatérů. Od března do října si lze
Pallavicini patří do horolezecké maturity

Pallavicini patří do horolezecké maturity

CLIMBING GUIDE Hrabě Pallavicini byl frajer! V roce 1876 se třemi společníky vystoupal největší sněhovou roklí přímo na vrchol nejvyšší rakouské hory Velkého Zvoníka. Několik desítek let nebyl schopen výkon "nejsilnějšího
Hurá na písek!

Hurá na písek!

AKTUALIZACE Skalní města jsou plná postaviček stoupajících kolmými stěnami jako mouchy na vrcholy impozantních věží. Pískovec je ovšem velmi porézní a měkká hornina. Stačí krátká dešťová přeháňka a z pevné skály se
Jižním pilířem na Východní Žeruchovku

Jižním pilířem na Východní Žeruchovku

CLIMBING GUIDE Jižní pilíř na Východní Žeruchovou věž je odpočinková túra pro zkušenější horolezce. Nováčkům otevírá dveře do vyšších obtížností ve Vysokých Tatrách. Celou dobu se leze v trojkové obtížnosti, což
Narcisy, tulipány, magnólie - až oči přechází

Narcisy, tulipány, magnólie - až oči přechází

Dendrologická zahrada v Praze - Průhonicích právě kvete do žluta, bíla a růžova. Návštěvníci obdivují desítky druhů narcisů, tulipánů a magnolií. Mezi nimi sem tam vykukuje modřenec, petrklíč, pomněnka či dymnivka. Pomalu začínají kvést

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Travelfest - veletrh České Budějovice, Výstaviště 25.-28.4. 25.4.
City Nature Challenge Praha 26.-29.4. Fotografování přírody 26.4.
Na jeden den geologem Praha, Česká geologická služba 26.-27.4. 26.4. 09:00
Open Studios Brno, Tesla 26.-28.4. Dny otevřených dveří výtvarných ateliérů 26.4.
Drahokamy a minerály Tišnov 26.-28.4. Burza 26.4.
Čarobabí Vysoké Mýto, Mikádo 26.4.
Praha-Karlštejn - cyklomaraton Praha, Velká Chuchle Horská kola 27.4.
Berounka - čištění řeky Berounka   27.4.
Smědá - odemykání
Předlánce Info: tomas.cyrus@email.cz 27.4. 13:00
Běh Dobrého draka Trutnov, letiště 27.4.

Diskuse

Napad Petr, 25.4.2019 14:57, 1 příspěvek
Krem Hana, 24.4.2019 13:53, 4 příspěvky
Ostrovy Hikerka, 24.4.2019 13:26, 1 příspěvek
Sportovní výkonnost Vojtech, 24.4.2019 12:07, 4 příspěvky
Elektro kolo nebo elektro... Tomas, 24.4.2019 11:23, 9 příspěvků
Porod císařem Michala, 24.4.2019 10:11, 9 příspěvků
Porod císařem Michala, 24.4.2019 10:09, 9 příspěvků
Elektro kolo nebo elektro... Horydoly , 23.4.2019 14:49, 9 příspěvků
Elektro kolo nebo elektro... Karel, 23.4.2019 13:23, 9 příspěvků
Porod císařem Katka, 23.4.2019 13:06, 9 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Papež František Horydoly , 25.4.2019 19:03
Světové památky Horydoly , 18.4.2019 23:14
Restaurace a hospody Horydoly , 18.4.2019 23:10
Ve Špindlu startuje letní... Horydoly , 18.4.2019 21:06
Jizerské hory pro turisty Horydoly , 18.4.2019 19:45
Velká cena Kouřimi Horydoly , 15.4.2019 20:37
Cestovný ruch v Bardejove... Horydoly , 15.4.2019 10:33
Sezóna ve Špindlu ještě n... Horydoly , 4.4.2019 16:44