Komentované návrhy usnesení pro Valnou hromadu Českého horolezeckého svazu

Komentované návrhy usnesení pro Valnou hromadu Českého horolezeckého svazu
Český horolezecký svaz.
Autor snímku ČHS
SDÍLEJ:

Velmi si vážíme podpory od širokého spektra oddílů napříč celou republikou, která nás ujistila, že v problémech, které nás trápí, nejsme osamoceni. Snaha vyvinutá před Valnou hromadou Českého horolezeckého svazu je startovacím impulsem pro další činnost. Zároveň se patří konstatovat, že cca týden před Valnou hromadou nás kontaktoval Výkonný výbor ČHS a vyslechl si naše připomínky a postoje.

Jak na to

Kontaktní email
za.transparentni.svaz@gmail.com 

Kontaktní osoby
David Adamský
David Stella
Jaroslav Kupr
Kessler Jiří ASPV
Nela Kolmistrová
Ondřej Marvánek
Eliška Sychrová

Dali jsme si vzájemně najevo snahu komunikovat, pojmenovávat problémy a pokusit se hledat jejich řešení. Zjistili jsme, že členové VV tento týden osobně začali kontaktovat zástupce oddílů. Rádi bychom věřili, že to není způsobeno jen nadcházející VH a tato aktivita po VH neustane.

Stále však přetrvává určitá obava, zda jsou postoje a hodnoty, které se snažíme reprezentovat, členy VV správně chápány. Aby byla naše budoucí spolupráce postavena na zdravých základech, vypracovali jsme finální dokument shrnující naše postoje pro následující VH. Navrhujeme cestu demokratických a transparentních principů a většího zapojení samotných oddílů do fungování ČHS. Cílem je zlepšení vztahů a komunikace napříč celou organizací a pomoc horolezecké komunitě jako celku. Proto žádáme VH o posouzení níže uvedeného dokumentu a následné zařazení návrhů do programu jednání VH. Zda budou námi navržená usnesení schválena, to již bude záležet na delegátech VH.

Stanovy:

Krátký čas pro prostudování stanov způsobený předkladatelem znesnadňuje posouzení dokumentu a navržených změn. Necelý týden před VH navíc stále probíhají úpravy návrhů. V poslední nám známé verzi je několik zásadních bodů, které jsou sporné a nedostatečně komunikované. Stanovy jsou základním dokumentem organizace, proto musí dávat smysl jako celek. Musí být v souladu s plánovanou profesionalizací, nemohou bez patřičné hluboké diskuse měnit strukturu delegování pravomocí. A toto, dle našeho názoru, návrh předložený VV nesplňuje.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme VH následující usnesení:

1. Valná hromada ČHS zamítá návrh na změnu stanov předložených výkonným výborem.

Návrh investice ČHS do nemovitosti:

Potřebu vlastních kancelářských prostor chápeme, bohužel však vnímáme v této věci absolutně nedostatečnou komunikaci ze strany VV. Uvítali bychom zdůvodnění nákupu nemovitosti, předložení několika variant v různých velikostech prostor a v různých cenových relacích. Navíc nepovažujeme za správné tento zásadní krok činit v závěru funkčního období současného VV. 

Z tohoto důvodu navrhujeme VH následující usnesení:

1. Valná hromada ČHS zamítá návrh plánovaný nákup nemovitosti.

2. Valná hromada ČHS zavazuje Výkonný výbor ČHS k vypracování detailní analýzy potřeb, předložení několika možností a různě náročných finančních variant, které by měly být členům VH k posouzení předloženy s dostatečným časovým předstihem (v řádu několika měsíců).

Zvýšení členských příspěvků:

VV již po našem vzájemném jednání deklaroval revizi tohoto bodu, nicméně v rámci prvotní opatrnosti vkládáme náš kompletní návrh usnesení. Zvýšení dětských členských příspěvků je transparentně odůvodněné podmínkami NSA. Zvýšení příspěvků za dospělé členy nebylo dostatečně vysvětleno, proto s ním nesouhlasíme.

1. Valná hromada ČHS schvaluje zvýšení členských příspěvků v navrženém znění, tj. pro věkovou kategorii dětí a mládeže do 18 let včetně na 200 Kč ročně.

2. Valná hromada ČHS neschvaluje zvýšení členských příspěvků pro věkovou kategorii dospělých ve věku 26 – 65 let včetně na 800 Kč ročně.

3. Valná hromada ČHS bere na vědomí poskytování slev pro rodiny s dětmi do 18 let v navrženém znění, tak, že k rodinné objednávce zahrnující alespoň jednu dospělou osobu a dítě/děti do 18 let bude poskytnuta sleva 20 % z celkové ceny za rodinu. Dosavadní „rodinné členství“ bude zrušeno.

4. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS využít zůstatkový příjem z navýšeného členství pro podporu práce s dětmi či vzdělávání instruktorů.

5. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS promítnout schválené změny ve výši členských příspěvků a slevy pro rodiny ve vazbě na členství pro rok 2025.

Vzdělávání:

Změny ve vzdělávacím sektoru ČHS nastaly poměrně rychle a to bez širší spolupráce s oddíly a dalšími subjekty. Finanční navýšení bylo razantní a nedostatečně vysvětlené.

1. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS upravit finanční náklady na vzdělávání určené k využití v rámci oddílů ČHS tak, aby výsledná cena kurzů byla nižší než obvyklá cena vzdělávacích kurzů u komerčních subjektů mimo strukturu ČHS a to při zachování odpovídajícího obsahu a výstupu. U kvalifikace RCI a HAL pak ceny nastavit proporčně k nákladům na předchozí kvalifikace. Nově nastavené náklady na vzdělávání budou předloženy do 31.8.2024.

2. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS zajistit, aby Komise vzdělávání rozvíjela a implementovala metodické standardy do systému vzdělávání a tvorby metodických materiálů, především dopracováním metodických karet a zajistila dostupnost aktuálních informací oddílům do 31.8.2024.

3. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS zahrnout do systému vzdělávání způsob doplňování vzdělání o novinky u již získaných kvalifikací, tedy nenechat zastarávat znalosti a dovednosti instruktorů ČHS a to do termínu 31.8.2024.

4. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS zahrnout do systému vzdělávání požadavky na pozici lektora kurzů ČHS z důvodů možnosti transparentního rozšiřování lektorského sboru a to do termínu 31.8.2024.

Závody:

1. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložit koncepci závodů v soutěžním lezení a vyčíslit finančních náklady předloženého návrhu a podporu pro pořadatele závodů v termínu do 31. 8. 2024.

2. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložit systém školení rozhodčích a stavěčů za účelem zvýšení kvality jejich výstupů. Vše s důrazem na striktní dodržování pravidel soutěžního lezení v termínu do 31. 8. 2024.

Organizační struktura ČHS:

1. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložit oddílům detailně přepracovaný organizační řád s detailně rozpracovaným strukturálním návrhem organizačních jednotek (sekcí), jejich propojení a personální předpoklady včetně předpokládané finanční nákladovosti do 31.8.2024.

2. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vypracování detailního vymezení pravomocí, odpovědnosti a povinností Generálního sekretáře ČHS v termínu do 31.8.2024.   

3. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vytvoření vize a následné zahájení diskuze o systému řízení a delegování kompetencí do regionů, resp. propojení „profesionální struktury ČHS“ s komunitní strukturou na lokální úrovni.

(Vysvětlení mimo usnesení: Je důležité otevřít diskusi na téma, kam až má ve struktuře ČHS zasahovat “systém centrálního řízení”. Zda chceme skutečně delegovat pravomoci do regionů? V případě že ano, pak je důležité toto dělat na demokratických základech od “spoda” a řešit kde a jak se toto ve struktuře řízení napojí na “profi” aparát. V případě, že delegovat pravomoci do regionů nepovažujeme za dobrý nápad, pak je nutné pojmenovat nedostatky současného systému a pracovat na jejich nápravě. Myšleno to je skutečně jako obecné téma směřující k diskusi o případné regionální samosprávě. Jako jednotlivý konkrétní příklad pro porozumění je pak statut CVK-OVK, kde nás tyto úvahy nutně čekají, i kdybychom neuvažovali o žádném jiném budování regionálních struktur.)

4. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložení návrhu otevřených komunikačních platforem mezi ČHS a oddíly, i mezi oddíly navzájem. Včetně popisu procesů zpracování podnětů z této komunikace vzešlých v termínu do 31.8.2024

5. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vytvoření závazného přehledu termínů pro veškeré schvalovací procesy, a to tak, aby měly oddíly dostatek času na interní i mezioddílovou komunikaci před zaváděním procesů do praxe nebo schvalováním na jakékoliv úrovni. Pravidla budou předložena do 31.8.2024.

6. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vytvoření pravidel pro předkládání návrhů usnesení pro Valné Hromady ze strany členů ČHS a to v takových termínech, aby návrhy bylo možné do jasně stanoveného termínu zařadit na program Valné hromady, bez možnosti korekce ze strany Výkonného výboru.  Pravidla budou předložena do 31.8.2024.

(Vysvětlení mimo usnesení: V současnosti má tuto pravomoc pouze VV. V případě, že není takový návrh v souladu s VV, nezbývá oddílům jiná možnost, než vkládat tyto návrhy až při zahájení VH. Což časově prodlužuje, či přímo komplikuje samotný průběh VH. Oddíly jakožto potenciální předkladatelé jsou v současnosti postaveni do znevýhodněné pozice oproti VV. )

Transparentnost rozpočtu: 

Komunikace jako taková je základním tmelícím prvkem komunit. V tomto ohledu patří otázka financí k základním stavebním kamenům transparentní komunikace a budování vzájemné důvěry. Cílem níže předkládaných usnesení je předcházet zbytečným nedorozuměním v otázkách finančních, a to jak na centrální, tak i lokální úrovni. Zároveň následné body umožní konkretizovat reálnou hodnotu finanční podpory oddílům jako takovým, nebo minimálně zhmotnit představy o těchto otázkách dle krajů, mládeže a vzdělání.

    1. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním rozpočtu v maximální možné rozpoložkované podobě.

    2. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním dokumentu, který bude v maximální možné míře konkretizovat příjmy i výdaje dle jednotlivých krajů. 

    3. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním dokumentu, který bude v maximální možné míře konkretizovat příjmy i výdaje vynaložené na mládežnickou členskou základnu.

    4. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním dokumentu, který bude v maximální možné míře konkretizovat příjmy i výdaje na vzdělávání.

Ještě jednou děkujeme všem oddílům, které nás doposud podpořily. Předem velice děkujeme všem oddílům, které nás teprve plánují podpořit. Apelujeme na všechny oddíly, aby nerezignovaly na dění v ČHS. Ať už se s našimi návrhy ztotožňujete, či nikoli, využijte prosím svého práva spolupodílet se na chodu a směřování ČHS a vyšlete na VH svého delegáta, nebo předejte plnou moc zástupci spřátelenému oddílu.

Horydoly.cz Valná hromada Českého horolezeckého svazu 2024

Valná hromada ČHS se koná v Praze 13. dubna.

Vzdělávání, cesta k horolezeckému úspěchu

2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2015 2014 2013 
2012 2011 2010 2009 (řádná) 2009 (mimořádná) 2008 
2007 2006 (Kuba Turek) 2006 (Jan Puš) 2006 (Martin Otta) 
2005 2004 2003

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Vodácké značky

Vodácké značky

Kánoe, kajaky, rafty, pramice, nafukovací lodě, skládací lodě, plast, laminát, kevlar, dřevo, hliník... Lodě na divokou vodu, turistiku, mořské či jezerní speciály... Závodní i rekreační... Vybavení a oblečení... Co si můžete přát,... celý článek

Panenka prodal Lulovi firmu na výrobu pádel

Letecký zájezd letos stojí 20 000 korun

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Vodácké značky

Vodácké značky

Kánoe, kajaky, rafty, pramice, nafukovací lodě, skládací lodě, plast, laminát, kevlar, dřevo, hliník... Lodě na divokou vodu, turistiku, mořské či jezerní speciály... Závodní i rekreační... Vybavení a oblečení... Co si můžete přát,
Roste počet žen, které cestují sólo

Roste počet žen, které cestují sólo

Ženy mají velmi často hlavní slovo při výběru dovolenkové destinace. Pokud cestují s rodinou, zohledňují děti. V případě pobytů bez dětí rozhoduje to, jak lokalita a ubytování vyhovují představám a finančním možnostem. Celosvětově se
Panenka prodal Lulovi firmu na výrobu pádel

Panenka prodal Lulovi firmu na výrobu pádel

Petr Panenka prodal svoji firmu Panenka Paddles. Novým majitelem se stal Jiří Lula.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Svět knihy - veletrh Praha, Holešovice 23.-26.5. 23.5.
Keramický den Kostelec nad Černými lesy 25.5.
Výstava stanů Praha, Letňany 31.5.-25.8. 31.5.
Seakajak sympozium Dalešice, Wilsonka 1.-2.6. 1.6.
Motýli - výstava Praha, Botanická zahrada 19.4.-2.6. 2.6.
Kaktusy a sukulenty - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 7.-23.6. 7.6.
Setkání rotujících setrvačníků Bubovice, Solvayovy lomy 8.6.
ITE - veletrh Hong Kong 13.-16.6. Cestovní ruch 13.6.
Moravia Sport Expo - veletrh Olomouc, Flora 14.-15.6. 14.6.
BITE - veletrh Čína, Peking 14.-16.6. 14.6.

Diskuse

mpgpware pills, 25.5.2024 14:58, 117 příspěvků
tyatbfrz prescription, 25.5.2024 14:38, 1 příspěvek
Everest Horydoly - Kuba Turek, 25.5.2024 13:28, 2 příspěvky
INU Honza, 25.5.2024 13:00, 1 příspěvek
Everest Katka H, 25.5.2024 9:49, 2 příspěvky
Outdoorový obchod OUTDPRO, s. r. o., 22.5.2024 20:49, 59 příspěvků
OMYL !!! Vlastimil, 22.5.2024 16:23, 2 příspěvky
Online hazardní hry danielsherry, 22.5.2024 14:57, 4 příspěvky
Pro každého je vrcholový ... Lukas B., 21.5.2024 18:39, 6 příspěvků
Pro každého je vrcholový ... Michael Beranek, 21.5.2024 9:07, 6 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Malý ukrajinský Picasso Horydoly , 21.5.2024 12:59
Re: Bikesraz na Vysočině Horydoly , 17.5.2024 12:22
Přepis hlasu na text Horydoly , 11.5.2024 14:54
How to battle gym anxiety... Horydoly , 2.5.2024 9:51
Čarodějnický běh Horydoly , 1.5.2024 23:09
SALZKAMMERGUT TROPHY Horydoly , 1.5.2024 23:06
Pink EXPO Horydoly , 26.4.2024 0:47
O novém poznání, kterému ... milan šupa, 25.4.2024 19:37