Vzdělávání – cesta k horolezeckému úspěchu?

Vzdělávání – cesta k horolezeckému úspěchu?
Rote Flüh, Westwandrampe je vybavena na každém stanovišti dvěma borháky.
Autor snímku Hana Suchá
SDÍLEJ:

Nový systém vzdělávání představil Český horolezecký svaz a reakce na něj přišly od členů prakticky okamžitě. Instruktor poskytuje metodickou přípravu, trenér se zaměřuje na výkonnostní stránku svěřenců. Oba vzdělávací směry jsou pro fungování oddílů velmi důležité a principiálně bez nich nelze fungovat. Orientace oddílů je různorodá (závodní lezení, skalní lezení, outdoorová činnost apod.), ale výchova a vzdělávání svěřenců je jednotícím prvkem. Také postup talentovaných jedinců od zájmové činnosti do reprezentačního výběru je svázaný s kvalitou instruktorů a trenérů.

Úroveň vzdělávacího procesu je velmi často vnímána jako lakmusový papírek společnosti. Důraz na kvalitu, úsilí a finanční prostředky vynaložené na systém vzdělávacího procesu velmi vypovídají o nastavení priorit v daném společenství (stát, organizace, firmy, sportovní svaz, klub apod.). Nastavení jasných priorit, profesionalita a dostupnost vzdělávání jsou základními kameny úspěšné společnosti, její udržitelnosti a pozitivních trendů do budoucnosti.

Státy, firmy, potažmo organizace, které se rozhodly do svých občanů (členů) dlouhodobě investovat nějakou formu vzdělávání, patří vždy k těm nejúspěšnějším. Mezi negativa pochopitelně patří délka procesu, personální a finanční náročnost. Ale pozitivní výsledky v jakémkoliv odvětví nejsou zadarmo a je potřeba na nich pracovat a budovat je dlouhodobě.

ČHS představil nový systém vzdělávání a reakce na něj přišly od členů svazu prakticky okamžitě. Nutno říci, že vzdělávání ČHS je velmi ojedinělé v souběhu instruktorské a trenérské činnosti. Instruktor poskytuje metodickou přípravu, trenér se zaměřuje na výkonnostní stránku svěřenců. Podobně nastavené činnosti má např. Český svaz lyžařů.

Oba vzdělávací směry (instruktorský i trenérský) jsou pro fungování zapojených oddílů velmi důležité a principiálně bez nich nelze fungovat. Lezecké oddíly na všech úrovních se nutně musí věnovat metodice lezení a výkonnostní hledisko se řeší prakticky u každého jedince. Orientace oddílů je různorodá (závodní lezení, skalní lezení, outdoorová činnost apod.), ale výchova a vzdělávání svěřenců je jednotícím prvkem. Také postup talentovaných a ambiciózních jedinců od zájmové činnosti až např. do reprezentačního výběru je logicky svázaný s kvalitou instruktorů a trenérů.

Současné problémy vzdělávacího systému ČHS lze prezentovat na několika bodech které trápí předsedy oddílů. Číslování bodů neznačí priority (ty jsou individuální):

1. Chaotičnost webových stránek ČHS

Dohledatelnost a prezentace jednotlivých kurzů, termínů a cen je poměrně nepřehledná.

Návrh řešení: Nabízí se lépe strukturovat nabídku, s delším výhledem do budoucna plánovat kurzy (frekventanti také musí plánovat, klidně i roční předstih vypsání kurzů značí profesionální přístup), lépe a transparentně strukturovat cenové podmínky.

2. Komunikace s oddíly

Tvorba současného systému vzdělávání nebyla nijak dopředu komunikována se zástupci oddílů. Proto může stěží reagovat na požadavky oddílů na vzdělávání, časovou dotaci, finanční realitu, počty instruktorů a trenérů, které je potřeba vyškolit atd. Celý systém nebudí důvěru, protože informace jsou uvolňovány postupně, spíše jako reakce na kritiku.

Návrh řešení: K prvotnímu zlepšení komunikace s oddíly by stačilo lépe komunikovat navenek. Provedení základní analýzy požadavků oddílů a její sumarizace není nutně komplikovaný proces, který by vyžadoval náročné technické a personální řešení. Moderní nástroje (elektronické dotazníky, on-line komunikace apod.), toto umožňují ve velmi snadném a pro všechny dostupném formátu. Celý systém je nutné prezentovat včetně všech konotací s dostatečným časovým předstihem.

3. Cenové nastavení kurzů je postaveno na chybných základech

Businessové nastavení cen ukazuje na nepochopení vzdělávacích principů a priorit, které jsou zmíněny v úvodu článku. Nikdo nevolá po kurzech zadarmo, ale ceny musí být přijatelné, dostupné a srovnatelné s konkurencí. Argumentace vysokou kvalitou kurzů ČHS oproti jiným subjektům se jeví jako nepodložená a neměřitelná.

Návrh řešení: Srovnání cen s konkurencí. Komerční subjekty poskytující shodný výstup (kurz Instruktora lezení na umělé stěně ukončený profesní zkouškou 6500 Kč), jistě činnost nedotují, ba naopak, potřebují na ni vydělat. Proto je nepochopitelné, že svaz, který by se měl starat o vlastní členy a podporovat jejich vzdělávání, nabízí dražší služby než ostatní subjekty (minimální cena CWI 9500 Kč, plný rozsah kurzu 12500 Kč).

4. Argumentace vedení ČHS: zisk na licencích

Článek obhajující cenové nastavení kurzů na webu ČHS uvádí, že dlouholetá zkušenost ukazuje, že mnoho dosavadních účastníků instruktorských kurzů využívá nabyté znalosti jen pro sebe, bez činnosti ve prospěch oddílu. Jak byla získána data pro toto tvrzení? Žádné plošné dotazování mezi oddíly neproběhlo.

Návrh řešení: Nezasahovat do autonomního rozhodování oddílů. Je čistě na předsedovi oddílu, koho na kurz vyšle. Zhodnocení prospěchu pro oddíl je čistě na jeho uvážení. Valná většina instruktorů a trenérů v Česku nevykonává tuto činnost jako full time job (to je spíše výjimečné). Naopak, často se jedná o dobrovolnickou činnost, nebo minimální úplatu. Pokud oddílový vedoucí získává další zkušenosti komerčním trénováním, je možné toto vnímat jako pozitivum, které přinese zkušeností do činnosti oddílu. V jiných svazech (např. tenis) je naprosto běžné, že trenéři vykazují komerční činnost.

5. Argumentace vedení ČHS: srovnávání s ostatními svazy

Při komunikaci o cenovém nastavení kurzů zaznívají argumenty o profesionálním přístupu, a že ČHS nelze srovnávat s jinými svazy. Ale ono lze. I ostatní sportovní svazy se pochopitelně snaží o kvalitní vzdělávání svých členů. Lezení snese srovnání s individuálními sporty (např. tenis, triatlon, golf atd.) ale i s kolektivními sporty (florbal atd.). Instruktor, nebo trenér se často pohybuje ve skupině svěřenců (oddílová činnost), ale působí i individuálně (osobní intervence).

Návrh řešení: Cenová inspirace u jiných sportovních svazů. Níže uvedené ceny jsou získané od sekretariátů jednotlivých sportovních svazů. U všech svazů je kladen důraz na kvalitu vzdělávání, cenovou dostupnost, maximální snahu o zapojení členů svazu do vzdělávání. Úmyslně byly vybrány výkonnostně úspěšné svazy. Příkladů je jistě více.

Trenér B u ČHS – 36 000 Kč.
Trenér B Florbal – 20 000 Kč
Trenér II. třídy (srovnatelné s B) Tenis – 20 000 Kč
Trenér II. třídy (srovnatelné s B) Triatlon – 10 000 Kč

6. Finanční příspěvek (sleva)

Článek obhajující cenové nastavení kurzů na webu ČHS uvádí: "Kromě toho počítáme se zavedením finančních příspěvků (slev), které budou moci využít oddíly posílající své členy do kurzů. Nebude se ale jednat o plošnou podporu vztahující se na veškeré vzdělávací aktivity a všechny oddíly, ale pouze o finanční příspěvky týkající se vybraných vzdělávacích akcí a aktivních oddílů tam, kde bude získaná kvalifikace využívána při výchově nebo vzdělávání dalších členů oddílu. Systém pobídek připravujeme a počítáme s jeho zavedením v průběhu 1. pololetí letošního roku, částečně i se zpětnou platností; zdroje jsou pro tento účel v návrhu rozpočtu již alokovány." Takto dopředu popsaná netransparentnost nebudí dobrý dojem.

Návrh řešení: Uvést, kolik je plánovaná alokace a jakým způsobem bude o poskytnutí slev rozhodováno. Spravedlivým a transparentním systémem podporovat všechny zájemce o vzdělávání. Informace uveřejnit před zahájením vzdělávacích cyklů s dostatečným časovým předstihem.

7. Počet instruktorů a trenérů

Na webu ČHS nelze dohledat seznam instruktorů a trenérů, které ČHS vyškolil. To lze považovat na velký nedostatek vzhledem k profesionalitě vedení kurzů.

Návrh řešení: Pravidelně aktualizovat a zveřejňovat seznam instruktorů (stupeň licence) a trenérů (stupeň licence) na webu ČHS. Vhodné by bylo uvést i seznam lektorů, kteří budou školit trenéry/instruktory. (Poznámka Horydoly: V minulých letech byl průběžně aktualizovaný seznam instruktorů uvedený na horosvaz.cz) 

8. Metodické karty

Metodické karty vytvořené dřívější Metodickou komisí ČHS jsou velmi podstatným informačním a výukovým materiálem, který současně funguje jako doporučený postup pro dané situace. Současná Komise vzdělávání nikterak nerozvíjí tuto oblast. To se může projevit jako velmi kritická záležitost. Z metodických doporučení ČHS vychází činnost a vzdělávání zapojených oddílů. Stejně tak je ČHS vnímán jako hlavní arbitr metodických postupů v případě soudních rozhodnutí ohledně nešťastných událostí které se staly při provozování lezeckých aktivit.

Návrh řešení: Znovu kladení důrazu na vytváření a zveřejňování metodických postupů s ohledem na nejnovější doporučení odborných společností. Nutnost pravidelné aktualizace v návaznosti na trendy a vývoj ve vzdělávacích oblastech.

9. Vzdělávací akce na objednávku

ČHS poskytuje pozitivní model vzdělávání pro oddíly na objednávku. Bohužel nejsou stanoveny parametry pro vzdělávací prostory (výška a plocha stěny, obtížnost cest apod.). Dále není vysvětlen pojmový a cenový rozdíl mezi vlastní a komerční stěnou.

Návrh řešení: Lépe definovat požadavky na vzdělávací prostory. Vysvětlit pojmové a cenové rozdíly v lezeckých stěnách. Umožnit oddílům pronájem komerčních stěn ve vlastní režii.

Závěrem se sluší i pochválit. Modulový systém vzdělávání dává smysl. Ostatní uvedené kritizované body by zasloužily nápravu či revizi. Změny systému vždy bývají bolestivé, ale skoro nikdy není potřeba starý systém úplně vyzmizíkovat a začít znovu. Mnohem efektivnější bývá cizelace systému a oprava chyb. Také inspirace z vnějšku a otevřená komunikace, která vyslyší potřeby a možnosti zapojených subjektů (oddílů), prospěje celému nastavení systému. Protože ten celý systém je zde pro ně a pro budoucí rozvoj a prosperitu celé organizace.

Jaroslav Kupr (Lezci.com), David Stella (HO Satalice), Jiří Kessler (ASPV SOŠ Šumperk), Antonín Skolek (HO Satalice)

Český kras, Alkazar.

Horydoly.cz Valná hromada Českého horolezeckého svazu 2024

Valná hromada ČHS se koná v Praze 13. dubna.

2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2015 2014 2013 
2012 2011 2010 2009 (řádná) 2009 (mimořádná) 2008 
2007 2006 (Kuba Turek) 2006 (Jan Puš) 2006 (Martin Otta) 
2005 2004 2003

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

INU

pro krinda pána ježíšku na křížku to je furt um furt dokola

Reaguj
INU

Vcelku dobrý rozbor. Ovšem spíše se zdá jako ideální, neboť v dnešní tržní době každý hledí jen na peníze. A tak logicky i právně uvažuje, že po vyškolení si může dělat co chce. a sám uzná za vhodné. A také - spěchat do vedení oddílů za symbolické služné a navíc mít na triku onu kopu zákonů a případných postihů mnohdy za nezaviněné případy to nikoho neláká. Už  jen srovnání  dřívějšího masového Sokola  s dneškem co do masové kvality  hovoří za vše. Dnes spíše uspěje pár "skalních" skaláků či prostě zapálených staršinů co prakticky (hlavně na skalním lezení)  postupně předávají své zkušenosti svým dětem či prostě známým a zapáleným pro věc.  Příkladů možno nalézt dost.

  • Autor Honza
  • Datum a čas 23.3.2024 20:40
Reaguj
Celkem 2 příspěvky v diskuzi


Skály v údolí Vrchlice: plotny u Malešova

Skály v údolí Vrchlice: plotny u Malešova

AKTUALIZACE Okolí Kutné Hory je malý lezecký ráj. Přímo ve městě se leze v Yosemitu, což je pás pískovcových skal na Královské vycházce. Další rulové plotny i pískovcové stěny najdete v historickém centru (skály... celý článek

Kdo otrávil orly mořské pod Brdy?

Aprílové počasí na Šumavě a v Krkonoších

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Vzdělávání – cesta k horolezeckému úspěchu?

Vzdělávání – cesta k horolezeckému úspěchu?

Nový systém vzdělávání představil Český horolezecký svaz a reakce na něj přišly od členů prakticky okamžitě. Instruktor poskytuje metodickou přípravu, trenér se zaměřuje na výkonnostní stránku svěřenců. Oba vzdělávací směry jsou
Jak si vybrat nejlepší stránku na sázení pro české hráče?

Jak si vybrat nejlepší stránku na sázení pro české hráče?

Chcete si užít spoustu zábavy při sázení bez jakýchkoli problémů? Pak si musíte vybrat tu správnou sázkovku. Ne všechny totiž nabízí stejnou úroveň služeb a příležitostí.
Jak živé barvy bot mohou proměnit každý outfit?

Jak živé barvy bot mohou proměnit každý outfit?

Ve světě módy, kde často dominují bezpečné, neutrální odstíny, živé barvy bot představují osvěžující závan originality, přidávají charakter a osobnost každému outfitu. Ať už jste milovníkem casual stylu, nebo preferujete elegantní,
Fejfar dál vládne běhu na Petříně

Fejfar dál vládne běhu na Petříně

Vůně a obrazy kvetoucích třešňových stromů jako při májové premiéře před deseti lety vytvořily kulisy Trailu Praha i v půlce března. Místy vysvitlo teplé sluníčko, běželo se i kolem líbajících se milenců u sochy
Malý Javorový štít, nepříjemná zimní hřebenovka

Malý Javorový štít, nepříjemná zimní hřebenovka

Zase jsme jednou naběhli na připravené vidle! Přelezli jsme celý hřeben Malého Javorového štítu ve Vysokých Tatrách. Místo očekávané lehké vyhlídkové túry jsme absolvovali těžký celodenní boj je skálou, trávou

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Tourbusiness - veletrh Bělorusko, Minsk 18.-20.4. 18.4.
Dunajec - otvorenie vodáckej sezóny Červený Kláštor 19.-21.4. 19.4.
Speleoforum Sloup 19.-21.4. 19.4.
Bratislava - Vídeň Bratislava Koloběžkový závod 20.4.
Predator race Monínec 20.-21.4. 20.4.
Svätojurský cyklomaraton Svätý Jur Horská kola 20.4.
Bajkonur - orientační závod na kolech Pikovice Scorelauf dvojic MTB 20.4.
Sázava - historická plavba Horka 20.4.
Kamenice - rafting Plavy 20.-21.4. 20.4.
Bakovský půlmaraton Bakov nad Jizerou 20.4.

Diskuse

SLewiskit JseraldSab, 20.4.2024 3:43, 3 příspěvky
Earnestmar FobertProft, 20.4.2024 3:16, 15 příspěvků
Nedej na nějaké rádobychy... Michael Beranek, 18.4.2024 17:34, 10 příspěvků
Prostě nehoda Horydoly, 18.4.2024 11:52, 10 příspěvků
Prostě nehoda EH, 18.4.2024 11:41, 10 příspěvků
Marťan se zastyděl? Lyžař, 18.4.2024 10:27, 10 příspěvků
Marťan se zastyděl? Prkoš, 18.4.2024 10:16, 10 příspěvků
Test test, 16.4.2024 18:32, 1 příspěvek
Jazyk Veronika, 15.4.2024 18:53, 10 příspěvků
milovníku cizích termitů PK, 15.4.2024 18:16, 10 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

ČSK media - změny na PR p... Horydoly , 19.4.2024 12:00
S Winterbergem na Dobešku Horydoly , 11.4.2024 0:02
Re: Praha Horydoly Open, 10.4.2024 10:32
Tipy na dámské běžecké bo... Horydoly Open, 10.4.2024 10:11
Zákolany Horydoly , 8.4.2024 18:24
Lojzovka Horydoly , 8.4.2024 18:23
Re: Praha Kuba Turek, 8.4.2024 18:13
Re: Praha Horydoly Open, 8.4.2024 18:09